Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për të Tretë dhe me Qira

You are here

Kujdes!

  • Pas dërgimit të aplikimit, qëndroni në pritje të emailit me përllogaritjen e tarifës për këtë Certifikatë.
  • Përllogaritja e faturës nga Dr.Teknik i shoqërisë do të realizohet duke përllogaritur afatet e kërkesës së Certifikatës. Për një përllogaritje të saktë qëndroni në pritje të emailit nga DPSHTRR.
  • Për çdo problem ose paqartësi na shkruani te adresa e-mail: drejtoriacertifikimit@dpshtrr.gov.al.

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga