Kërkesë për Verifikimin e Statusit të Pronësisë së Mjetit

You are here

* Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni, email, etj) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga