Apliko për Praktikë Pune

You are here

KËRKESË PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS MËSIMORE/PROFESIONALE PRANË
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

Tё dhёna personale
Qëllimi i kryerjes së praktikës
Institucioni i arsimit të lartë ku kryhen studimet

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga