Masa dhe Rekomandime për Transportin Ndërkombëtar të Mallrave (sipas Komisionit Europian)

You are here

Shtojcat e komunikimit nga Komisioni Europian për zbatimin e “Green Lanes” (korsive të gjelbra), nën udhëzimet për masat e menaxhimit të kufijve për të mbrojtur shëndetin dhe për të siguruar disponueshmërinë e mallrave dhe shërbimeve thelbësore.

Shtojca 1 - Kalimet kufitare rrugore (Rrjeti Trans-Europian i Transportit TEN-T*)

  

* Legjenda: Ngjyra e gjelbër për Pikën e Kalimit Kufitar (Korridorët); E verdhë për Pikën e Kalimit Kufitar (Bërthamë); Blu për Pikën e Kalimit të Kufirit (Gjithëpërfshirës); Linja e hollë e kuqe për Rrjetin Gjithëpërfshirës; Vijë e kuqe e trashë për rrjetin kryesor (përfshirë korridoret).

Shtojca 2 - Rekomandime për drejtuesit dhe ndërmarrjet përkatëse të lidhura me transportin dhe autoritetet publike kompetente të përfshira në transportin e mallrave pas shpërthimit të COVID-19

Këto rekomandime nuk prekin nevojën për të respektuar higjienën specifike, distancimin shoqëror ose rregullat e tjera të vendosura nga autoritetet kombëtare në territoret e tyre përkatëse.

 • Distanca sociale duhet të jetë rregull dhe drejtuesit duhet të shmangin largimin nga kabina e kamionit për ndërveprime sociale, aq sa është e mundur.
 • Punëdhënësit duhet t'u sigurojnë shoferëve xhel sanitizues/dezinfektues dhe sapun.
 • Punëdhënësit duhet të informojnë drejtuesit për rekomandimet e këtij aneksi.
 • Duhet të inkurajohet përdorimi i dokumenteve digjitale dhe punëdhënësit duhet të bëjnë maksimumin për të dërguar dokumente paraprakisht kompanive kur ata e dinë se këto dokumente mund të kërkohen në pikat e ngarkimit/shkarkimit.
 • Kur ndërveprimet shoqërore nuk mund të shmangen, shoferët duhet të mbajnë veshje mbrojtëse përkatëse siç janë dorezat.
 • Kabina e kamionit duhet të dezinfektohet midis çdo përdorimi të ri (psh. kur një drejtues tjetër ose pjesëtar stafi drejton automjetin).

Në vendet e ngarkimit dhe shkarkimit:

 • Drejtuesit duhet të qëndrojnë, sa është e mundur, në kabinën e kamionit në pikat e ngarkimit dhe shkarkimit.
 • Aktivitetet e ngarkimit dhe shkarkimit duhet të kryhen, sa më shumë që të jetë e mundur, nga stafi vendor i kompanisë që pranon/dërgon mallrat. Kur shoferëve iu kërkohet të mbikëqyrin këto aktivitete, ata duhet të qëndrojnë në një distancë minimale të sigurt nga stafi tjetër dhe të veshin materiale mbrojtëse të disponueshme siç janë dorezat.
 • Të gjitha dokumentet që lidhen me operimin e transportit duhet të dërgohen elektronikisht nga kompania paraprakisht kur është e mundur. Nëse dokumentet fizike shkëmbehen në pikat jongarkuese, rekomandohet që drejtuesit/stafi të përdorin doreza, xhel dezinfektues anti-bakterial ose të lajnë duart me sapun dhe ujë menjëherë pasi kryhet aktiviteti.

Gjatë kohës së pushimit të shkurtër dhe pushimit të gjatë:

 • Shoferët duhet të praktikojnë distancën sociale gjatë pushimeve dhe periudhave të pushimit në rrugë. Gjatë këtyre pushimeve, rekomandohet të shmangen kontaktet e ngushta me persona të tjerë (shoferë, staf parkimi, etj.).
 • Ushqimi duhet të merret në ajër të hapur larg nga njerëzit e tjerë ose në kabinën e kamionit, brenda mundësive. Kur ushqimi është në formë kateringu në vendet e ndalimit, këshillohet të mos hahet në restorant/kafeterinë, por të porositet dhe të merret me vete në mënyrë që të hahet larg njerëzve të tjerë.

Gjatë kontrolleve dhe linjave të pritjes në kufij:

 • Si rregull i përgjithshëm, shoferëve nuk u kërkohet që të lënë kabinën e kamionit të tyre për kontrolle.
 • Gjatë kontrollit të dokumenteve, dokumentet ne format letre duhet të shkëmbehen duke respektuar një distancë minimale të sigurt. Kur drejtuesve të automjeteve u kërkohet të plotësojnë dokumentet, oficerët e kontrollit kombëtar duhet t'i lënë shoferët t'i plotësojnë ato në kabinën e kamionit.
 • Nëse shkëmbehen apo kontrollohen dokumentet fizike, rekomandohet të përdoret një xhel antibakterial për të dezinfektuar duart, ose të lahen duart me ujë dhe sapun kur është e mundur. Rekomandohet që drejtuesit/stafi të përdorin doreza, xhel dezinfektues antibakterial ose të lajnë duart me sapun dhe ujë menjëherë pas cdo procedure.
Shtojca 3 - Modeli i Certifikatës për Punonjësit e Transportit Ndërkombëtar

Certifikatë për Punonjësit e Transportit Ndërkombëtar (e cila përmban informacionet si më poshtë):

Me këtë vërtetohet se personi:

Emri dhe mbiemri: ____________

Data e lindjes: ___________

Vendbanimi: _________

kryen veprimtari në transportin ndërkombëtar si *

☐ drejtuesi i një automjeti të rëndë (HGV)

☐ shofer autobusi

☐ një ekuipazh i avionëve të transportit publik

☐ shofer treni

☐ një ekuipazh treni/inspektori i lokomotivave/inspektor kabine

☐ kapiten i një anijeje/një varke

☐ anëtar i ekuipazhit të anijeve

☐ një ekuipazh i administratës rrugore

☐ drejtuesi i një automjeti deri në 9 persona, pjesë e njërës nga kategoritë e mësipërme të personave, i cili është punonjës i të njëjtit punëdhënës dhe i transporton ata në ose nga vendi i punës, si dhe udhëtime boshe të lidhura me transporte të tilla.

* Shënoni me një kryq

Vendi, data: ________

Për kompaninë/zyrën/organizatën (emri dhe nënshkrimi) ___________