Autoshkolla

You are here

DAP - Dëshmi Aftësie Profesionale për Mësues Teorie dhe Instruktor Praktike

Për t'u dhënë mundësi të gjithë të interesuarve për t'u pajisur me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP - Për Mësues Teorie dhe Instruktor Praktike, DPSHTRR ka përgatitur gjithë infrastrukturën e nevojshme për regjistrimin, testimin dhe pajisjen me DAP.

 

Dëshmia e Mësuesit të Teorisë shërben për ata që japin mësimin e teorisë në Autoshkolla. Mësues i teorisë duhet të jetë i pajisur me Diplomën e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike ose të jetë oficer transporti i diplomuar në Akademinë e Forcave Tokësore, si dhe të jenë, të pajisur të paktën me leje drejtimi të kategorisë "B".
Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Dokument identifikimi;
 • Fotokopje e noterizuar e diplomës (Diplomën e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike ose Oficer Transporti në Akademinë e Forcave Tokësore);
 • Leja e Drejtimit, minimalisht e kategorisë B;
 • Fotografi (2 copë) me përmasa 4.2 cm × 3.5 cm.

Pagesa për regjistrim është 500 Lekë, provimi është pa pagesë, riprovimi është 600 Lekë. Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3,600 Lekë. Provimi kryhet çdo të premte të fundit të çdo muaji. 


 

Dëshmia e Aftësisë Profesionale për Mësuesit e Teorisë është pa afat, rinovimi bëhet për rastet kur ajo dëmtohet, humbet ose kur zotëruesi i saj ndryshon vendbanim.

Dokumentacioni i nevojshëm për rinovim:

 • Dokument identifikimi;
 • Fotografi (2 copë) me përmasa 4.2 cm × 3.5 cm;
 • Dëshmia e Aftësimit Profesional Mësues Teorie. 

Pagesa për këtë shërbim është 800 Lekë


 

Dëshmia e Instruktorit të Praktikës shërben për ata që japin mësimin e praktikës në Autoshkolla. Instruktorët e Praktikës duhet:

 • Të jenë me moshë mbi 30 vjeç dhe jo më shumë se 65 vjeç, duke respektuar ligjin per pensionet, sipas përkatësisë gjinore;
 • Të kenë dokumentin e përfundimit të arsimit të mesëm;
 • Të kenë leje drejtimi të kategorisë për të cilën kërkon të testohet, të marrë prej 10 vitesh, ose leje drejtimi të vlefshme të një kategorie më të lartë, ndërsa për kategoritë “A’’ dhe “DE” duhet të kenë lejedrejtimi të marra prej 10 vitesh.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Dokument identifikimi;
 • Fotokopje e noterizuar e dokumentit të përfundimit të arsimit të mesëm;
 • Leja e drejtimit;
 • Dëshminë e mëparshme nëse po kryen shtesë kategorie;
 • Fotografi (2 copë) me përmasa 4.2 cm × 3.5 cm.

Pagesa për regjistrim është 500 Lekë, provimi është pa pagesë, riprovimi është 600 Lekë. Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3,600 Lekë. Provimi kryhet çdo të premte të fundit të çdo muaji. 


 

Dëshmia e Aftësisë Profesionale për Instruktorët e Praktikës është me afat maksimal 5 vjeçar. Rinovimi bëhet për rastet kur mbaron afati, dëmtohet, humbet ose kur zotëruesi i saj ndryshon vendbanim.

Për rinovimin e saj nevojiten dokumentet e mëposhtme:

 • Dokument identifikimi;
 • Dëshmia e Aftësimit Profesional Mësues Praktike; 
 • Leja e drejtimit. 

Pagesa për këtë shërbim është 800 Lekë.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga