Mësues Teorie dhe Instruktor Praktike

You are here

DAP për Mësues Teorie dhe Instruktor Praktike

DAP për Mësues Teorie

Dëshmia e Mësuesit të Teorisë shërben për ata që japin mësimin e teorisë në Autoshkolla. Mësues i teorisë duhet të jetë i pajisur me Diplomën e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Dokument identifikimi;
 • Fotokopje e noterizuar e diplomës;
 • Fotografi (2 copë) me përmasa 4.2 cm × 3.5 cm.

Provimi kryhet të premten e fundit të çdo muaji. 

Tarifat:

Regjistrimi - 500 Lekë.
Riprovimi - 600 Lekë.
Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3,500 Lekë.

 

Rinovimi i DAP-it për Mësues Teorie

Dëshmia e Aftësisë Profesionale për Mësuesit e Teorisë është pa afat, rinovimi bëhet për rastet kur ajo dëmtohet, humbet ose kur zotëruesi i saj ndryshon vendbanim.

Dokumentacioni i nevojshëm për rinovim:

 • Dokument identifikimi;
 • Fotografi (2 copë) me përmasa 4.2 cm × 3.5 cm;
 • Dëshmia e AftësisëProfesionale Mësues Teorie. 

Tarifa për këtë shërbim është 3,500 Lekë.

 

DAP për Instruktor Praktike

Dëshmia e Instruktorit të Praktikës shërben për ata që japin mësimin e praktikës në Autoshkolla.

Instruktorët e Praktikës duhet:

 • Të jenë me moshë mbi 30 vjeç dhe jo më shumë se 70 vjeç;
 • Të kenë Dëftesë Pjekurie të arsimit të mesëm;
 • Të kenë leje drejtimi të kategorisë për të cilën kërkon të testohet, të marrë prej 10 vitesh, ose leje drejtimi të vlefshme të një kategorie më të lartë.

 

Kriteret për pajisjen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Instruktor Praktike

KATEGORIA E DËSHMISË PËR  TË CILËN APLIKON

MOSHA E LËSHIMIT NË VITE

KATEGORIA E LEJES SË DREJTIMIT QË DUHET TË KETË APLIKANTI

 

DËSHMIA E INSTRUKTORIT TË PRAKTIKËS QË DUHET TË KETË APLIKANTI

KATEGORITË E LEJEDREJTIMIT PËR TË CILËT MUND TË PËRGATISË KANDIDATË

KUFIZIME

A

30 vjeç ≤  M ≤ 70 vjeç

Kategorinë “A”, të fituar prej 10 vitesh

Nuk ka detyrim

AM, A1, A2, A

JO

B

30 vjeç ≤  M ≤ 70 vjeç

Kategorinë “B”, të fituar prej 10 vitesh ose një kategori më të lartë

Nuk ka detyrim

B1, B

JO

BE

30 vjeç ≤  M≤ 70 vjeç

Kategorinë “BE”, të fituar prej 10 vitesh ose një kategori më të lartë, (“C1E”, “CE”, “D1E”, “DE”)

B

B1, B, BE

JO

C

30 vjeç ≤  M ≤ 70 vjeç

Kategorinë “C”  të fituar prej 10 vitesh prej ose  kategorisë “CE”

B

B1, B, C1, C

Pas Moshës 65 vjeç, lejohet të përdori për instruktim vetëm mjete praktike me peshë maksimale deri në 20 ton

CE

30 vjeç ≤  M ≤ 70 vjeç

Kategorinë “CE”, të fituar prej 10 vitesh

C

B1, B,  C1, C, BE, C1E, CE

Pas Moshës 65 vjeç, lejohet të përdori për instruktim vetëm mjete praktike me peshë maksimale deri në 20 ton

D

30 vjeç ≤  M ≤ 65 vjeç

Kategorinë “D”  të fituar prej 10 vitesh prej ose  kategorisë “DE”

B

B1, B, D1, D

JO

65 vjeç ≤  M ≤ 70 vjeç

Kategorinë “D”  të fituar prej 10 vitesh prej ose  kategorisë “DE”

B

B1, B

Pas Moshës 65 vjeç, lejohet të përdori për instruktim vetëm mjete praktike të kategorisë B1 dhe B

DE

30 vjeç ≤  M ≤ 65 vjeç

Kategorinë “DE” të fituar prej 10 vitesh

D

B1, B,  D1, D, BE, C1E, CE

JO

65 vjeç ≤  M ≤ 70 vjeç

Kategorinë “DE” të fituar prej 10 vitesh

D

B1, B, BE

Pas Moshës 65 vjeç, lejohet të përdori për instruktim vetëm mjete praktike të kategorisë B1 dhe B

 

Dëshmi aftësie profesionale për instruktor praktike, DAP i lëshohet aplikantit që ka fituar provat teorike dhe praktike për instruktor praktike në autoshkolla

Drejtuesi i mjetit që zotëron një dëshmi aftësie profesionale për instruktor praktike, DAP, përjashtohet nga detyrimi i provimit teorik për kategorinë e dëshmisë pasardhëse.

Dëshmia e aftësisë profesionale për instruktor praktike, DAP, ka vlefshmëri 5 vjet dhe nuk lëshohet ose rinovohet pas moshës 70 vjeç.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Dokument identifikimi;
 • Fotokopje e noterizuar e dokumentit të përfundimit të arsimit të mesëm;
 • Leja e drejtimit e vlefshme;
 • Raporti mjeko-ligjor;
 • Dëshminë e mëparshme nëse po kryen shtesë kategorie;

Provimi kryhet të premten e fundit të çdo muaji. 

Tarifat: 

Regjistrimi - 500 Lekë.
Riprovimi - 600 Lekë.
Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3,500 Lekë. 

 

Rinovimi i DAP-it për Instruktor Praktike

Dëshmia e Aftësisë Profesionale për Instruktorët e Praktikës është me afat maksimal 5 vjeçar. Rinovimi bëhet për rastet kur mbaron afati, dëmtohet, humbet ose kur zotëruesi i saj ndryshon vendbanim.

Për rinovimin e saj nevojiten dokumentet e mëposhtme:

 • Dokument identifikimi;
 • Dëshmia e Aftësisë Profesionale Mësues Praktike; 
 • Leja e drejtimit e vlefshme.

Tarifa për këtë shërbim është 3,500 Lekë.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga