Shitblerje e Mjeteve Rrugore me Motor dhe/ose Rimorkio

You are here

DAP - Dëshmi Aftësie Profesionale për Shitblerje e Mjeteve Rrugore me Motor dhe/ose e Rimorkiove

Procedura për shitblerjen e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove, të reja ose të perdorura, të autorizuara nga prodhuesi.

Dokumentet për aplikim

 Kandidati paraqitet në DRSHTRR që ka në juridiksion vendbanimin e tij dhe dorëzon: 

  • Dokument identifikimi; 
  • Fotografi me ngjyra (2 copë);
  • Fotokopje e noterizuar diplome (inxhinier mekanik) ose dëftesë pjekurie teknik mekanik transporti, shoqëruar me librezë pune ose sigurime shoqërore. 
  • Raport mjeko ligjor që aplikanti është i aftë për punë; 
  • Vetë - deklarim mbi gjendjen gjyqësore;

Tarifa:

  • Pagesa e trajnimit - 500 lekë; 
  • Pagesa e regjistrimit për 42 orë - 400 lek/ora. 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga