Vërtetimi i Aftësisë Profesionale

You are here

 Vërtetim i Aftësisë Profesionale - VAP

Procedura për pajisjen me Vërtetim të Aftësisë Profesionale. 

Dokumentet për aplikim

Kandidati paraqitet në DRSHTRR që ka në juridiksion vendbanimin e tij dhe dorëzon: 

  • Dokument identifikimi;
  • Fotokopje e noterizuar diplome (inxhinieri mekanike); 
  • Raport mjeko - ligjor; 
  • Vetë deklarim mbi gjendjen gjyqësore;
  • Pagesa e trajnimit - 500 lekë; 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga