Taksi

Kushtet për pajisjen me Dëshmi Taksisti:

Për t’u pajisur me Dëshmi Taksisti, aplikanti duhet:

 • Të jetë i pajisur me leje drejtimi të vlefshme të kategorisë D1 ose D;
 • T’i nënshtrohet një testimi ku të demonstrojë se ka njohuritë e nevojshme në fushën e transportit të udhëtarëve me taksi, si më poshtë:
  1. Licencimi për kryerjen e shërbimit të transportit të udhëtarëve me taksi, kriteret bazë të licencimit, dokumentacioni, afatet dhe vlefshmëria e licencës;
  2. Mënyra e organizimit të shërbimit taksi;
  3. Kushtet e veçanta që duhet të plotësojnë automjetet e shërbimit taksi;
  4. Normat e sjelljes gjatë ushtrimit të veprimtarisë së shërbimit taksi;
  5. Kryerja e shërbimit taksi, jashtë rrethit të regjistrimit;
  6. Zbatimi i çmimeve dhe i tarifave në shërbimin taksi;
  7. Sinjalet rrugore treguese;
  8. Hartat rrugore dhe përdorimi i tyre;
  9. Mënyra e veprimit në rast aksidenti;
  10. Sanksionet administrative ndaj drejtuesve të mjeteve taksi.

Provimi i Teorisë:

Testimi i njohurive teorike realizohet me kompjuter në Drejtorinë Rajonale ku ka bërë regjistrimin aplikanti.

Provimi i aplikantëve për Dëshmi Taksisti, kryhet në çdo ditë të javës (nga e Hëna në të Premte), gjatë orarit zyrtar të punës.

Testi i provimit përbëhet nga 30 pyetje të formuluara rreth temave të përmendura më sipër, ku për secilën temë gjenerohen 3 pyetje.

Për plotësimin e testit, aplikanti ka në dispozicion 30 minuta.

Për t’u shpallur fitues i provimit, aplikanti duhet të ketë dhënë të paktën 24 përgjigje korrekte nga 30 gjithsej.


Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim për pajisje për herë të parë me Dëshmi Taksisti

 • Dokument identifikimi;
 • Kërkesë regjistrimi, e cila bëhet në sportel;
 • Leje drejtimi, të paktën e kategorisë D1 (brenda afatit të vlefshmërisë;
 • Fotografi me ngjyra për dokumenta me përmasa 4.2x3.4 cm, (1 copë);
 • Raport i aftësisë në punë (lëshuar deri në 3 muaj para datës së aplikimit); 

Tarifat

Tarifa e regjistrimit për Pajisje me leje per provën e kontrollit të njohurive teorike --- 500 lekë.

Tarifa për pajisjen me Dëshminë e taksistit --- 3200 lekë.

Nëse një kandidat shpallet jo fitues për riprovimin e njohurive teorike për pajisje me Dëshmi Taksisti, tarifa është 400 lekë.

Vlefshmëria e dëshmisë: dy vite nga data e lëshimit.

Aplikimi për herë të parë si dhe rinovimi për qytetin e Tiranës bëhet në DRSHTRR Tiranë, në Kashar. 


Dokumentacioni i nevojshëm për rinovim të Dëshmisë së Taksistit

 • Dokument identifikimi;
 • Kërkesë regjistrimi, e cila bëhet në sportel;
 • Raport i aftësisë në punë (lëshuar deri në 3 muaj para datës së aplikimit); 
 • Fotografi me ngjyra për dokumenta me përmasa 4.2x3.4 cm, (1 copë);
 • Dëshminë e taksistit që i ka përfunduar vlefshmëria (origjinale).

Tarifa e shërbimit: 500 lekë.

Vlefshmëria e dëshmisë: dy vjet nga data e lëshimit.


Lëshimi i Dublikatës së Dëshmisë së Taksistit

Lëshimi i dublikatës së dëshmisë së taksistit bëhet në rastet kur dëshmia humbet ose është dëmtuar. Në këto raste, për t’u pajisur me dëshmi taksisti dublikatë, aplikanti duhet të paraqesë këto dokumenta:

 • Dokument identifikimi;
 • Fotografi me ngjyra për dokumenta me përmasa 4.2x3.4 cm, (1 copë).

Tarifa e shërbimit: 500 lekë.

Vlefshmëria e dublikatës: Data e përfundimit të vlefshmërisë do të jetë e njëjtë me datën e përfundimit të vlefshmërisë së dëshmisë që i përket dublikata, ndërsa kur aplikanti paraqet Raportin e Aftësisë në punë (lëshuar tre muaj para datës së aplikimit) afati i vlefshmërisë do të jetë dy vjet nga data e aplikimit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udhëzues për Shërbimin Taksi


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga