Certifikata e Aftësisë Profesionale

You are here

Certifikata e Aftësimit Profesional

Certifikata e Aftësimit Profesional (CAP), është dokument personal, pjesë e dokumentacionit të qarkullimit të mjetit, e vlefshme vetëm për përdorimin e mjeteve të përcaktuara në kategoritë e shënuara të cilat në të gjitha rastet duhet të jenë në përputhje me kategoritë e lejes së drejtimit të mbajtësit të saj. 
Modeli CAP, është pjesë e udhëzimit të Ministrit dhe e njëjtë me atë që parashikon Direktiva BE 2003/59/CE, prodhohet dhe shpërndahet nga strukturat e DPSHTRR-së.
Këto Certifikata lëshohen nga DRSHTRR-të, në varësi të kërkesës dhe lejes së drejtimit dhe janë 2 llojesh:

 • CAP për transportin e mallrave, për drejtuesit e mjeteve të destinuara për transporte specifike të mallrave me peshë maksimale të autorizuar mbi 3.5 ton, të pajisur me leje drejtimi të kategorisë C1, C1E, C dhe CE;
 • CAP për transportin e udhëtarëve, për drejtuesit e mjeteve të destinuara apo autorizuara për transportin e udhëtarëve dhe nxënësve të shkollave, të pajisur me leje drejtimi të kategorisë D1, D1E, D dhe DE.

Cilido që zotëron një CAP dhe është i pajisur me leje drejtimi të kategorive C1 dhe D1 ose C dhe D, si dhe me ato që pasohen nga shtrirja e tyre, mund të kërkojë të pajiset me të dyja llojet e CAP, pasi të ketë kryer një trajnim periodik të veçantë dhe të jetë shpallur fitues i provimit përkatës teorik.

 

Pajisja për herë të parë

Përgatitja e kandidatëve që kërkojnë të pajisen për herë të parë me CAP, kryhet nëpërmjet kurseve te kualifikimit fillestar, në subjektet Autoshkollë të licencuara nga QKB-ja për këtë aktivitet.
Për regjistrimin e kandidatit, autoshkolla paraqet në zyrën e pranimit të DPSHTRR-së dokumentet përkatëse:

 • Kërkesë për regjistrim sipas modelit te miratuar;
 • Dokument identifikimi (fotokopje);
 • Leje drejtimi e vlefshme për kategorinë CAP që kërkon (fotokopje);
 • Certifikatë mjekësore për drejtues mjeti e lëshuar jo më herët se 6 muaj nga data e aplikimit (origjinal).

Tarifat e shërbimit 

Në momentin e regjistrimit:

 • Regjistrimi teorik 1,000 lekë;
 • Regjistrimi praktik 1000, lekë;
 • Testimi teorik 1,000 lekë;
 • Provimi praktik 2,500 lekë.

Pas shpalljes fitues i CAP:

 • Pajisje me karton CAP: 4,500 lekë.

 

Rinovimi i CAP

Nga data 13.06.2022, kandidatët të cilët do të kryejnë rinovimin e kartonit të CAP (Certifikatë e Aftësisë Profesionale), do të mund ta bëjnë direkt në sportelet e Drejtorive Rajonale, pa kryer regjistrim periodik trajnimi dhe pa testim teorik. 

Në zbatim të Udhëzimit Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 13, datë 02.06.2022 duke filluar nga data 10.06.2022 e në vazhdim përfitojnë të drejtën e rinovimit të Certifikatës së Aftësimit Profesional pa ju nënshtruar kursit dhe provave: 

 • Drejtuesit e mjeteve që kanë fituar leje drejtimi të kategorisë C para datës 21.10.2025, pavarësisht nëse janë pajisur apo jo me karton CAP; 
 • Drejtuesit e mjeteve që kanë fituar leje drejtimi të kategorisë C1 ose C pas datës 21.10.2015 dhe kanë fituar CAP për Transportin e Mallrave, nëpërmjet kursit dhe provave përkatëse. 

Për aplikim pranë Drejtorisë Rajonale kërkohet:  

 • Dokument identifikimi; 
 • Leje  drejtimi e vlefshme për kategorinë CAP për të cilën kërkohet rinovimi; 
 • Kartoni i vjetër CAP (kur është i pajisur me karton); 
 • Certifikatë mjekësore për drejtues mjeti e lëshuar jo më herët se 6 muaj nga data e aplikimit (origjinal). 

Tarifa e shërbimit:  

 • Pajisja me karton CAP: 4,500 lekë. 

Rinovimi i CAP pa kurs dhe pa provim, mund të bëhet vetëm një herë brenda datës 20.10.2025.  

Shkarko Pyetësorin CAP   Shkarko Listën e Autoshkollave për CAP


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga