Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për Llogari të Vetë

You are here

Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për Llogari të Vetë

*Kamionët me kapacitet transportues nën 1500 kg nuk certifikohen për veprimtarinë e transportit ndërkombëtar të mallrave për llogari të vet.


Veprimtaria e transportit ndërkombëtar të mallrave për llogari të vet ushtrohet kundrejt Certifikatës. Ky certifikim lëshohet për subjekte fizike ose juridike.

Dokumentat që nevojiten janë:

  1. Ekstrakti i Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit (QKB), i cili verifikohet dhe përpunohet nga nëpunësi i autorizuar i DRSHTRR-së;
  2. Leje e Qarkullimit për çdo mjet (mbahet fotokopje);
  3. Dokument identifikimi për aplikantin ose personin e pajisur me autorizim.

Afati i vlefshmërisë: 5 vjet     

Tarifa                                                                                  
1. Certifikatë e tërheqësit                    10,000 Lekë /5 vjet
2. Kamion/rimorkio/1/2 rimorkio          Ton/kapacitet 100 Lekë/në vit


Shënim: Aplikimi dhe marrja e Certifikatës bëhet pranë DRSHTRR-së ku subjekti ka selinë.

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga