Autorizim Stacion Qëndrimi për Linjat e Transportit Ndërqytetës

You are here

    

AUTORIZIM STACION QËNDRIMI PËR LINJAT E TRANSPORTIT NDËRQYTETËS

 

Aplikimi për herë të parë

Ky shërbim mundëson dërgimin e aplikimit për pajisje me autorizim për stacion qëndrimi për marrjen e udhëtarëve në stacione të përcaktuara përgjatë itinerarit të linjave të transportit ndërqytetës. Autorizimi lëshohet si dokument nga DPSHTRR-ja, pas miratimit nga grupi i punës.

Aplikimi kryhet në platformën e-Albania në shërbimin “Autorizim stacion qëndrimi për linjat e transportit ndërqytetës”.

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti në Platformën e-Albania janë:

 1. Kërkesa e arsyetuar e subjektit;
 2. Dokumenti që vërteton miratimin e stacionit.

Në përfundim të shqyrtimit, subjekti pajiset me dokumentin që vërteton miratimin e stacioneve. Dokumenti gjenerohet me vulë elektronike dhe mund të shkarkohet në sistemin elektronik eTransport dhe e-Albania, në rubrikën “Dokumentet e mia”.

Afati:               I njëjtë me afatin e licencës së operimit.

Tarifa:             Nuk ka.

 

Aplikimi për rinovim të autorizimit

Ky shërbim mundëson dërgimin e aplikimit për pajisje me autorizim për stacion qëndrimi për marrjen e udhëtarëve në stacione të përcaktuara përgjatë itinerarit të linjave të transportit ndërqytetës. Autorizimi lëshohet si dokument nga DPSHTRR-ja. Ky shërbim kryhet në rastet e mbarimit të afatit të licencës dhe subjekti e ka rinovuar atë.

Aplikimi kryhet në platformën e-Albania në shërbimin “Autorizim stacion qëndrimi për linjat e transportit ndërqytetës”.

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti në Platformën e-Albania janë:

 1. Kërkesa e arsyetuar e subjektit;
 2. Dokumenti që vërteton miratimin e stacionit.

Në përfundim të shqyrtimit, subjekti pajiset me dokumentin që vërteton miratimin e stacioneve. Dokumenti gjenerohet me vulë elektronike dhe mund të shkarkohet në sistemin elektronik eTransport dhe e-Albania, në rubrikën “Dokumentet e mia”.

Afati:               I njëjtë me afatin e licencës së operimit.

Tarifa:             Nuk ka.

 

Aplikimi për ndryshim të autorizimit për stacion qëndrimi në linjat e transportit ndërqytetës

Ky shërbim mundëson dërgimin e aplikimit për ndryshimin e autorizimit në rast shtimi ose revokimi të stacioneve të qëndrimit për marrjen e udhëtarëve përgjatë itinerarit të linjave të transportit ndërqytetës. Autorizimi lëshohet si dokument nga DPSHTRR-ja, pas miratimit nga grupi i punës.

Aplikimi kryhet në platformën e-Albania në shërbimin “Autorizim stacion qëndrimi për linjat e transportit ndërqytetës”.

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti në Platformën e-Albania janë:

 1. Kërkesa e arsyetuar e subjektit;
 2. Dokumenti që vërteton miratimin e shtimit/ revokimit të stacionit.

Subjekti mund të gjurmojë statusin e aplikimit në platformën e-Albania nëpërmjet numrit unik të aplikimit.

Në përfundim të shqyrtimit, subjekti pajiset me autorizimin e ri me stacionet e kërkuara. Dokumenti gjenerohet me vulë elektronike dhe mund të shkarkohet në sistemin elektronik eTransport dhe e-Albania, në rubrikën “Dokumentet e mia”.

Afati:               I njëjtë me afatin e licencës së operimit.

Tarifa:             Nuk ka.

 

Aplikimi për zëvëndësim në rast dëmtimi/ humbje

Ky shërbim mundëson dërgimin e aplikimit për pajisjen me autorizim të ri në rast dëmtimi ose humbje të stacioneve të qëndrimit për marrjen e udhëtarëve përgjatë itinerarit të linjave të transportit ndërqytetës. Autorizimi lëshohet si dokument nga DPSHTRR-ja,

Aplikimi kryhet në platformën e-Albania në shërbimin “Autorizim stacion qëndrimi për linjat e transportit ndërqytetës”.

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti në Platformën e-Albania janë:

 1. Kërkesa e arsyetuar e subjekti për zëvëndësimin e autorizimit;
 2. Dokumenti që vërteton miratimin e shtimit/ revokimit të stacionit.

Subjekti mund të gjurmojë statusin e aplikimit në platformën e-Albania nëpërmjet numrit unik të aplikimit.

Në përfundim të shqyrtimit, subjekti pajiset me autorizimin e ri me stacionet e kërkuara. Dokumenti gjenerohet me vulë elektronike dhe mund të shkarkohet në sistemin elektronik eTransport dhe e-Albania, në rubrikën “Dokumentet e mia”.

Afati:               I njëjtë me afatin e licencës së operimit.

Tarifa:             Nuk ka.

 

 

 

BAZA LIGJORE:

 1. Ligji nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar;
 2. Udhëzimi nr. 5628, datë 18.11.2016 "Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse", i ndryshuar;
 3. Urdhëri i përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARRSH) me nr. 1008, datë 20.10.2021.

 

 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga