DRAFT PYETËSORËT TEORIK PËR KALIMIN E KATEGORIVE

You are here

Draft pyetësorët teorik për kalimin e kategorive

Pas miratimit të Udhëzimit Nr.9, datë14.04.2022 "Për aktivitetin e Autoshkollave", DPSHTRR publikon pyetësorët për kalimin e kategorive të cilat në zbatim të legjislacionit në fuqi konsultohen nga grupet e interesit.

 

Shkarko: 

 

Për sugjerime apo komente rreth pyetësorëve, plotësoni formularin e mëposhtëm:

Kontakt
Pyetësori për të cilin sugjeroni ndryshim

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga