DRSHTRR DIBËR

You are here

DRSHTRR DIBËR


Shërbimet 2022: 
92,475
Drejtues Mjeti Aktiv 2022: 
43,705
Mjete Aktive 2022: 
21,967

 

Të dhëna teknike

Objekti

Rikonstruksion në DRSHTRR Dibër, rikonceptimi dhe unifikimi i veshjeve strukturore, rehabilitimi i sheshit funksional dhe godinës së kontrollit teknik

Autoriteti Kontraktor

DPSHTRR

Kontraktues

BOE “2N” shpk & “BEAN” shpk

Mbikqyrës i punimeve

"NET-GROUP" shpk

Vlera pa TVSH

36,877,887 lekë

Vlera me TVSH

44,253,464 lekë

Afati i ekzekutimit të punimeve

6 muaj

 

 

Ndërhyrjet

Godina administrative

Klasa e testimit

Sheshi i jashtëm funksional

Qendra e Kontrollit Teknik

Qendra e Kontrollit Fizik

Lyerje godinës brenda dhe jashtë

Shtesa anësore, në krahun verior të godinës ekzistuese, me sipërfaqe totale rreth 130 m2, si dhe riorganizim i ambjenteve ekzistuese duke ofruar komoditet dhe cilësi

Rikonceptimin e sheshit funksional në pronën, një hyrje dhe një dalje të veçuara për automjetet që marrin shërbim

Rikonceptim i oragnizimit të marrjes së shërbimit në kapanon

Ndërhyrje mirëmbjatje

Dyer/ dritare të reja për katin e parë

Dyer dhe dritare të reja

Riorganizim i qarkullimit të mjeteve, këmbësorëve me sinjalistikë horizontale dhe vertikale

Ndërtim i ambienteve të zyrave, magazinim, tualet brenda kapanonit

Lyerje të kapanonit brenda dhe jashtë

Shtrim i ri me pllaka në dy kate dhe shkallët e godinës

Shtrim me pllaka

Displinim i ujrave sipërfaqësore

Hidroizolim tarrace

Mbulimi i mirë i çatisë

Tualete të reja, instalime, pajisje hidrosanitare

Instalime elektromekanike, ndriçim

Riorganizim i parkimit të automjeteve që marrin shërbim

Lyerje e godinës brenda dhe jashtë

 

Rikonceptim dhe unifikim i fasadës

Mobilim dhe pajisje te reja

Vendpushime me sipërfaqe të gjelbërta dhe bimësi

Dyer/ dritare të reja

 

Klasa e marrjes në provim me 19 poste për klasën e marrjes në provim të kandidatëve

Ndriçimi i sheshit me shtylla 7m

Shtrim i ri me pllaka në dy katet dhe shkallët e godinës

2 postet e komisionerëve të ndara nga klasa me xham

Ndërtim i vendqëndrimit të rojes

Tualete të reja, instalime, pajisje hidrosanitare

2 poste për zyrën e komisionerëve të marrjes në provim

 

Rikonceptim dhe unifikim i fasadës

2 poste fotografimi në hyrje të klasës së marrjes në provim

Sinjalistikë e nevojshme për orinetim

Ambient pritje

 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga