DRSHTRR DIBËR

You are here

DRSHTRR DIBËR


Objekti: "Rikonstruksion në DRSHTRR Dibër,

rikonceptimi dhe unifikimi i veshjeve strukturore, rehabilitimi i sheshit funksional dhe godinës së kontrollit teknik".

Autoriteti Kontraktor: DPSHTRR

Zhvilluesi: BOE “2N” shpk & “BEAN” shpk

Mbikqyrës: "NET-GROUP" shpk

Vlera:  36.877.887  Leke pa TVSH 

            44.253.464 Leke me TVSH

Afati i ekzekutimit të punimeve: 24 javë.

 

 1. Ndërhyrjet në godinën administrative

Janë kryesisht ndërhyrje mirëmbjatje:

 

 • Lyerje godinës brenda dhe jashtë;
 • Dyer/ dritare të reja për katin e parë;
 • Shtrim i ri me pllaka në dy kate dhe shkallët e godinës;
 • Tualete të reja, instalime, pajisje hidrosanitare;
 • Rikonceptim dhe unifikim i fasadës;

 

2. Ndërhyrjet në klasën e testimit

Shtesë objekti për klasën e testimit, rikonceptim i fuksionalitetit dhe kushteve.

 

 • Shtesa anësore, në krahun verior të godinës ekzistuese, me sipërfaqe totale rreth 130 m2, si dhe riorganizim i ambjenteve ekzistuese duke ofruar komoditet dhe cilësi.
 • Dyer dhe dritare të reja.
 • Shtrim me pllaka.
 • Instalime elektromekanike, ndriçim.
 • Mobilim dhe pajisje te reja.
 • Klasa e marrjes në provim me 19 poste për klasën e marrjes në provim të kandidatëve.
 • 2 postet e komisionerëve të ndara nga klasa me xham.
 • 2 poste për zyrën e komisionerëve të marrjes në provim.
 • 2 poste fotografimi në hyrje të klasës së marrjes në provim.
 • Ambient pritje.

3. Ndërhyrjet e parashikuara në Sheshin e jashtëm funksional

 

 • Rikonceptimin e sheshit funksional në pronën, një hyrje dhe një dalje të veçuara për automjetet që marrin shërbim.
 • Riorganizim i qarkullimit të mjeteve, këmbësorëve me sinjalistikë horizontale dhe vertikale.
 • Displinim i ujrave sipërfaqësore.
 • Riorganizim i parkimit të automjeteve që marrin shërbim.
 • Vendpushime me sipërfaqe të gjelbërta dhe bimësi.
 • Ndriçimi i sheshit me shtylla 7m.
 • Ndërtim i vendqëndrimit të rojes.

4. Ndërhyrjet në Kontrollin Fizik

Janë kryesisht ndërhyrje mirëmbjatje, suvatime, lyerje të kapanonit brenda dhe jashtë. Mbulimi i mirë i çatisë.5. Ndërhyrjet në Kontrollin Teknik

 

 • Rikonceptim i oragnizimit të marrjes së shërbimit në kapanon.
 • Ndërtim i ambienteve të zyrave, magazinim, tualet brenda kapanonit.
 • Hidroizolim tarrace.
 • Lyerje e godinës brenda dhe jashtë;
 • Dyer/ dritare të reja;
 • Shtrim i ri me pllaka në dy katet dhe shkallët e godinës;
 • Tualete të reja, instalime, pajisje hidrosanitare;
 • Rikonceptim dhe unifikim i fasadës;
 • Sinjalistikë e nevojshme për orinetim.

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga