DRSHTRR SARANDË

You are here

DRSHTRR SARANDË


Shërbimet 2020: 
42491
Drejtues Mjeti hera e parë 2020 (Kategoritë A, A2 ose B ): 
1020
Mjete të regjistruara 2020: 
756
Shkarko Projektin: 

Informacion

Objekti: "Pista e testimit praktik të kandidatëve për t'u pajisur me Leje Drejtimi (DRSHTRR SARANDË), rehabilitimi i sheshit funksional, hidroizolim tarrace, rikonceptim dhe unifikim i veshjeve strukturore."

Autoriteti Kontraktor: DPSHTRR

Kontraktues: ‘‘MANE/S’’ shpk.

Mbikqyrës i punimeve: ‘‘NOVATECH STUDIO’’ shpk.

Vlera: 8,174,420 lekë pa TVSH

            9,809,304 lekë me TVSH

Afati i ekzekutimit të punimeve: 3 muaj 

Aktiviteti ushtrohen ne dy godina:

 • Godina 1 (DRM dhe Arkivë) me sip=230m2, zhvillohet në një kat.
 • Godina 2 (DLD dhe Administratë) me sip=100 m2, zhvillohet në dy kate.

Ndërhyrjet në DRSHTRR Sarandë konsistojnë në:  

1. Punime për përmirësimin e kushteve të ambjenteve të brendshme të godinës nr.1:

 • Punime hidroizolimi, kullim ujvarash të tarracave.
 • Punime suvatimi, patinimi, lyerje.
 • Sistemi i sinjalizimit anti-zjarr.
 • Sistemi i rrufepritësit.
 • Tavane me pllaka gipsi 60x60cm dhe ndricim i ri.
 • Pajisje të reja hidrosanitare.

2. Unifikim i veshjes strukturore të fasadës në përputhje me imazhin e ri të DPSHTRR.

3. Sistemimi i sheshit të jashtëm (1500m2).

 • Asfaltim i ri (500 m2).
 • Riorganizim i qarkullimit të automjeteve dhe këmbësoreve nëpërmjet sinjalisitikës horizontale.
 • Disiplinim i ujrave sipërfaqësore.

4. Pistë e re për Testin Praktik (350m2).


  Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga