Ftesë për ofertë

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është në fazën e Ankandit Publik të formës “procedurë me përzgjedhje të blerësve” me objekt “Përzgjedhja e institucionit financiar, që do të kryejë shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave”.
Ju lutemi të na vini në dispozicion: ofertën Tuaj sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për ofertë, të cilën e gjeni duke klikuar këtu.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga