Denonco Mjete Ndotëse

You are here

Mjete që ndotin ambientin me emetime gazrash e shkarkime ndotëse? Mjete jashtë standarteve që qarkullojnë në rrugë? Sinjalizo Online me foto ose video!

Kujdes! Do të dërgohen për verifikim vetëm rastet ku fotot ose video e dërguar evidentojnë qartë problematikën e denoncuar. Targa e mjetit duhet të jetë qartësisht e dallueshme.

Ngarko Foto (deri në 3)
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Kujdes që video të mos jetë më e gjatë se 10sek.
Files must be less than 35 MB.
Allowed file types: avi mov mp3 ogg mp4 wav flv wmv.

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga