Denonco Mjete Ndotëse

You are here

Mjete që ndotin ambientin me emetime gazrash e shkarkime ndotëse? Mjete jashtë standarteve që qarkullojnë në rrugë? Sinjalizo Online me foto ose video!

Kujdes! Do të dërgohen për verifikim vetëm rastet ku fotot ose video e dërguar evidentojnë qartë problematikën e denoncuar. Targa e mjetit duhet të jetë qartësisht e dallueshme.

Kujdes që video të mos jetë më e gjatë se 10sek.
Files must be less than 35 MB.
Allowed file types: mp4 avi mp3 ogg wav flv wmv mov.