Gjurmo Lejen e Drejtimit, CAP dhe Dëshmitë

You are here

Verifikoni nëse Leja e Drejtimit, CAP apo Dëshmitë kanë mbërritur në Drejtorinë Rajonale ku ju keni kryer aplikimin për pajisje për herë të parë ose rinovim!

Gjurmo Lejen e Drejtimit, CAP dhe Dëshmitë pas aplikimit


 

Verifikoni nëse Leja e Drejtimit e bllokuar në vende të ndryshme të BE-së ka mbërritur në Drejtorinë Rajonale ku ju keni vendbanimin!

Gjurmo Lejen e Drejtimit të bllokuar 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga