Humbje, Vjedhje, Shkatërrim ose Dëmtim i Lejes së Drejtimit

You are here

Humbja, Vjedhja, Shkatërrimi i Lejes së Drejtimit

Për rastet e humbjes, vjedhjes ose shkatërrimit të Lejes së Drejtimit, zotëruesi i saj duhet që brenda 48 orëve të bëjë denoncim në organet e policisë, të cilat lëshojnë vërtetim për këtë denoncim.

Pasi të jetë bërë denoncimi i humbjes ose i vjedhjes së Leje Drejtimit, zotëruesi i saj ka të drejtë të kërkojë menjëherë pranë DRSHTRR lëshimin e dublikatit ose të pajiset menjëherë me një Leje Drejtimi të re.

Në mënyrë alternative, me kërkesë të zotëruesit të Leje Drejtimit, DRSHTRR lëshon një dokument të përkohshëm drejtimi mjeti me afat maksimal 30 ditë.

Dokumentacioni

Për t’u pajisur me Leje të re Drejtimi, drejtuesi i mjetit duhet të ketë me vete:

 • Dokument identifikimi;
  Fotokopje të dokumentit të identifikimit të vlefshëm, e njehsuar me origjinalin me vulën e specialistit të aplikimit:
  Për shtetasit shqiptar: Letërnjoftim
  ** Për shtetasit e huaj: Leje qëndrimi dhe kopje e noterizuar dhe e përkthyer e pasaportës. Për rastet kur disponohet leje qëndrimi modeli  i vjetër, format A4, kërkohet kopje e noterizuar e saj.
 • Vërtetimin e denoncimit nga organet e Policisë për humbje, vjedhje apo shkatërrim të Lejes së Drejtimit. Ky shërbim ofrohet online në e-albania në këtë link (Kliko). Pasi pajiseni elektronikisht me këtë dokument, mund të paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale. 
 • Certifikatë mjekësore me fotografi (e vlefshme), e cila vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor (vetëm në rast se Lejes së Drejtimit i ka mbaruar afati i vlefshmërisë!)

Nëse Leje e Drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson gjatë aplikimit në Drejtorinë Rajonale një deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së tij nga një person tjetër.

Tarifat e shërbimit

 • Leje drejtimi e re 4,500 lekë
 • Ose dublikati i Lejes së Drejtimit (opsionale) 3,500 lekë

Dëmtim i Lejes së Drejtimit

Leja e Drejtimit konsiderohet e dëmtuar kur nuk është i identifikueshëm një nga elementët:

 • Numri i dokumentit;
 • Të dhënat personale;
 • Data e skadencës;
 • Foto e mbajtësit të Lejes së Drejtimit.

Dokumentacioni

Për t’u pajisur me Leje të re Drejtimi, drejtuesi i mjetit duhet të ketë me vete:

 • Dokument identifikimi;
  Fotokopje të dokumentit të identifikimit të vlefshëm, e njehsuar me origjinalin me vulën e specialistit të aplikimit:
  Për shtetasit shqiptar: Letërnjoftim
  ** Për shtetasit e huaj: Leje qëndrimi dhe kopje e noterizuar dhe e përkthyer e pasaportës. Për rastet kur disponohet leje qëndrimi modeli  i vjetër, format A4, kërkohet kopje e noterizuar e saj.
 • Certifikatë mjekësore me fotografi (e vlefshme), e cila vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor (vetëm në rast se Lejes së Drejtimit i ka mbaruar afati i vlefshmërisë!)

Nëse Lejen e Drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson gjatë aplikimit në Drejtorinë Rajonale, një deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së tij nga një person tjetër.

Tarifat e shërbimit

 • Leje Drejtimi e re 4,500 lekë
 • Ose dublikati i Lejes së Drejtimit (opsionale) 3,500 lekë

Dublikati i Lejes së Drejtimit

Qytetari mund të aplikojë për Leje Drejtimi të re ose për dublikat të Lejes së Drejtimit. Dublikati vlen në rast se Leja e Drejtimit e humbur/vjedhur/shkatërruar/dëmtuar është e prodhuar pas janarit 2017 (formati i ri i Lejes së Drejtimit) dhe Lejes së Drejtimit nuk i ka mbaruar afati i vlefshmërisë së lejes së drejtimit dhe qytetari dëshiron të ruajë të njëjtën afat vlefshmërie.

Shembull: Supozojmë se qytetari është pajisur me formatin e ri të Lejes së Drejtimit në Qershor 2018. Afati i vlefshmërisë së Lejes së Drejtimit për kategorinë B është 10-vjeçar, pra deri në Qershor 2028. Nëse Leja e Drejtimit është humbur/vjedhur/shkatërruar/dëmtuar në janar 2021, qytetari ka të drejtë të aplikojë për leje Drejtimi të Re:

 • Me afat të ri vlefshmërie, pra nga Janari 2021 i aplikimit deri në Janar 2031 me tarifë shërbimi 4,500 lekë ose
 • Nëse do ruhet afati i mëparshëm i vlefshmërisë, pra megjithëse aplikim i Janar 2021 do ruhet Qershori 2028 si afat, qytetari do pajiset me dublikat i cili kushton 3,500 lekë.

Ku dhe kur tërhiqet Leja e re e Drejtimit?

Leja e Drejtimit tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është bërë aplikimi. Në Tiranë, Leja e Drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit te ish-NSHRAK.

Në Tiranë (zyrat e shërbimit në ish-NSHRAK), Leja e Drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë pune.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga