Kalimi nga një kategori e Lejes së Drejtimit në një tjetër

You are here

Nëse dëshironi të kaloni nga një kategori e lejes së drejtimit në një tjetër,  kalimi bëhet me provë teorike, provë praktike ose me të dyja. Kalimi varet nga leja e drejtimit që zotëroni, si në tabelën e mëposhtme:

LEJA E DREJTIMIT QË ZOTËRON  LEJA E DREJTIMIT QË KËRKOHET 

PROVIMI

Kategoria AM

Kategoria A1, A2, B1 ose B Provë teorie + provë praktike
Kategoria A1 Kategoria A2

Provë praktike

Kategoria  A2

Kategoria A Provë praktike
Kategoria A1, A2, A, B1 Kategoria B

Provë praktike

Kategoria B

Kategoria A1, A2 Provë praktike
Kategoria B Kategoria BE, B me kodin 96

Lidhje rimorkio + provë praktike

Kategoria B

Kategoria C1, C Provë teorie + provë praktike
Kategoria C1 Kategoria C

Provë praktike

Kategoria D1

Kategoria D Provë praktike

Kategoria C1, C, D1, D

Kategoria C1E, CE, D1E ose DE Lidhje rimorkio + provë praktike

Kategoria C

Kategoria D1, D Provë teorie + provë praktike

Kategoria CE + D

Kategoria DE

-

 

Shënim: Personat me moshë nga 18-21 vjeç, mbajtës të lejes së drejtimit të kategorisë B, pajisen me leje drejtimi të kategorisë A1 vetëm me prova praktike.
Mbajtësi i lejes së drejtimit të kategorisë B, pasi të ketë mbushur moshën 21 vjeç, mund të drejtojë mjetet e kategorisë A1 (vetëm në territorin kombëtar).
 
Tabela më poshtë tregon informacionin mbi programin e përgatitjes teorike (numri i temave, orëve, ditëve, pyetjeve, gabimeve të lejuara) dhe kohëzgjatjen e testit, programi i përgatitjes së aftësive drejtuese e të sjelljes (numri i seancave, ditëve) dhe kohëzgjatja e provës së aftësive drejtuese e të sjelljes.

Kalimi nga një kategori leje drejtimi në një tjetër


Kushtet që duhet të plotësojë kandidati

Për t’u pajisur me LEJE për provën e kontrollit të njohurive teorike të kategorisë përkatëse:
Mosha (minimale dhe maksimale në varësi të kategorisë së lejes së drejtimit);

  1. Të mos ketë vendim të autoriteteve kompetente, për ndalim pajisje të kandidatit me leje drejtimi;
  2. Të jetë i pajisur me kategorinë e duhur të lejes së drejtimit që mundëson kalimin në kategorinë e lejes së drejtimit që kërkon (për rastet kur zotëron një leje drejtimi);
  3. Të mos jetë në proces përgatitje teorike për kategori tjetër;
  4. Të mos jetë në proces përgatitje praktike për asnjë kategori tjetër përveç kategorisë A1, A2 dhe A;
  5. Të ketë minimalisht një pikë nga gjendja e pikëve, si dhe të mos ketë leje drejtimi të hequr.

Për t’u pajisur me Autorizim për t’u ushtruar në drejtimin e mjeteve dhe për provën e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes të kategorisë përkatëse:

  1. Të plotësojë kërkesat e moshës minimale dhe maksimale në varësi të kategorisë së leje drejtimit;
  2. Të mos ketë vendim të autoriteteve kompetente, për ndalim pajisje të kandidatit me leje drejtimi;
  3. Të jetë i pajisur me kategorinë e duhur të lejes së drejtimit që mundëson kalimin në kategorinë e leje drejtimit që kërkon (për rastet kur zotëron një leje drejtimit);
  4. Të mos jetë në proces përgatitje praktike për asnjë kategori tjetër;
  5. Të ketë minimalisht një pikë nga gjendja e pikëve, si dhe të mos ketë leje drejtimi të hequr.

Lista e Autoshkollave Aktive

Informohuni mbi Autoshkollat Aktive, vendndodhjen e tyre dhe kategoritë përkatëse për të cilat përgatit kursantët për pajisjen me Leje Drejtimi.

Shfleto Listën e Autoshkollave

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga