Kalimi nga një kategori e Lejes së Drejtimit në një tjetër

You are here

Kalimi nga një kategori Leje Drejtimi ekzistuese në një kategori tjetër


Kushtet që duhet të plotësojë kandidati

Për t’u pajisur me LEJE për provën e kontrollit të njohurive teorike të kategorisë përkatëse:
Mosha (minimale dhe maksimale në varësi të kategorisë së Lejes së Drejtimit);

  1. Të mos ketë vendim të autoriteteve kompetente, për ndalim pajisje të kandidatit me Leje Drejtimi;
  2. Të jetë i pajisur me kategorinë e duhur të Lejes së Drejtimit që mundëson kalimin në kategorinë e Lejes së Drejtimit që kërkon (për rastet kur zotëron një Leje Drejtimi);
  3. Të mos jetë në proces përgatitje teorike për kategori tjetër;
  4. Të mos jetë në proces përgatitje praktike për asnjë kategori tjetër përveç kategorisë A1, A2 dhe A;
  5. Të ketë minimalisht një pikë nga gjendja e pikëve, si dhe të mos ketë Leje Drejtimi të hequr.

Për t’u pajisur me Autorizim për t’u ushtruar në drejtimin e mjeteve dhe për provën e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes të kategorisë përkatëse:

  1. Të plotësojë kërkesat e moshës minimale dhe maksimale në varësi të kategorisë së Leje Drejtimit;
  2. Të mos ketë vendim të autoriteteve kompetente, për ndalim pajisje të kandidatit me Leje Drejtimi;
  3. Të jetë i pajisur me kategorinë e duhur të Lejes së Drejtimit që mundëson kalimin në kategorinë e Leje Drejtimit që kërkon (për rastet kur zotëron një Leje Drejtimi);
  4. Të mos jetë në proces përgatitje praktike për asnjë kategori tjetër;
  5. Të ketë minimalisht një pikë nga gjendja e pikëve, si dhe të mos ketë Leje Drejtimi të hequr.

Lista e Autoshkollave Aktive

Informohuni mbi Autoshkollat Aktive, vendndodhjen e tyre dhe kategoritë përkatëse për të cilat përgatit kursantët për pajisjen me Leje Drejtimi.

Shfleto Listën e Autoshkollave

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga