Ndryshimi i Vendbanimit ose i Emrit/Mbiemrit

You are here

Ndryshim i Vendbanimit i Drejtuesit të Mjetit

Dokumentacioni i nevojshëm
Për ndryshimin e vendbanimit të ri te leja e drejtimit, personi i interesuar paraqitet pranë çdo DRSHTRR-je, pavarësisht vendbanimit, me këto dokumente:

  • Dokument identifikimi me vendbanimin e ri;
  • Lejen e drejtimit aktual që zotëron;
  • Certifikatë mjekësore me fotografi, e cila vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor (në rast se lejes së drejtimit aktuale i ka mbaruar afati i vlefshmërisë). 

Tarifat e shërbimit

  • Leja e re e Drejtimit  -- 3,500 lekë
  • Shërbimin për transferimin e dosjes (vetëm në rastet kur aplikanti ka ndryshuar vendbanim apo e kryen shërbimin në Drejtori Rajonale ndryshe nga ajo ku ështe dosja e leje së drejtimit)   --  600 lekë

Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së tij nga një person tjetër.

Ndryshim i Emrit/Mbiemrit të Drejtuesit të Mjetit

Nëse keni ndryshuar emrin/mbiemrin (gjeneralitetet), ju duhet t’i reflektoni këto ndryshime edhe në lejen e drejtimit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për ndryshimin e emrit/mbiemrit (gjeneraliteteve) te leja e drejtimit, personi i interesuar paraqitet pranë çdo DRSHTRR-je, pavarësisht vendbanimit, me këto dokumente:

  • Dokument identifikimi me mbiemrin e ri;
  • Lejen e drejtimit aktual që zotëron;
  • Certifikatë mjekësore me fotografi, e cila vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor (në rast se lejes së drejtimit aktuale i ka mbaruar afati i vlefshmërisë). 

Tarifat e shërbimit

  • Leja e re e Drejtimit  -- 3,500 lekë
  • Shërbimin për transferimin e dosjes (vetëm në rastet kur aplikanti ka ndryshuar vendbanim apo e kryen shërbimin në Drejtori Rajonale ndryshe nga ajo ku ështe dosja e leje së drejtimit)   --  600 lekë

Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së tij nga një person tjetër.

Ku dhe kur tërhiqet Leja e re e Drejtimit?

Leja e drejtimit tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është bërë aplikimi. Në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit te ish-NSHRAK. 
Në Tiranë (zyrat e shërbimit në ish-NSHRAK), leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në Drejtoritë e tjera Rajonale kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë pune. 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga