Pajisja për herë të parë me Leje Drejtimi

You are here

Mosha minimale për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë AM është 16 vjeç.

Leja e drejtimit e kategorisë AM merret pasi të kalohet testimi i njohurive teorike.


Dokumentacioni dhe tarifat

Personi i interesuar për t’u pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, regjistrohet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon këto dokumente:

 • Dokument identifikimi të vlefshëm;
 • 2 (dy) fotografi;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, e cila vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor.

Tarifa e shërbimit është 1000 lekë (500 lekë – regjistrimi dhe 500 lekë – provimi i teorisë).
Pagesa për cdo riprovim është 400 lekë dhe kryhet para se kandidati të futet në testim.
Pas kësaj, kandidati pajiset me “Leje” me afat 6 muaj nga data e lëshimit. Në rast se kandidati nuk e fiton provimin me 5 prova dhe/ose brenda afatit të vlefshmërisë së “Leje”-s, mund të regjistrohet sërish vetëm pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së “Leje”-s, kundrejt pagesave përkatëse.

Testimi teorik

 • Testi është i informatizuar;
 • Koha maksimale: 30 minuta;
 • Numri i pyetjeve: 30;
 • Numri i gabimeve të lejuara: 3.

Për testimin teorik, kandidati duhet të paraqesë:

 • Dokument identifikimi;
 • “Leje”-n, për hyrje në provën e teorisë;
 • Dëshminë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë të lëshuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar.

Përjashtohen nga kryerja e kursit të trajnimit për dhënien e ndihmës së shpejtë mjekësore në rast aksidenti rrugor të gjithë personat që kanë kryer studimet e larta në degët mjekësi apo infermieri. Në këto raste kërkohet fotokopje e diplomës e nënshkruar nga urdhri përkatës (urdhri i mjekut dhe urdhri i infermierit).
Shtetasit e huaj kanë të drejtë që në provën e kontrollit të njohurive teorike të marrin përkthyes të licensuar ose të pajisur me diplomën përkatëse.


Aplikimi për leje drejtimi pranë DRSHTRR

Kandidati fitues i provimit të teorisë, paraqitet pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale dhe dorëzon dokumentet më poshtë:

 • Dokument identifikimi;
 • Mandat pagesën prej 3000 lekë për tarifën e pajisjes me leje drejtimi;
 • Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi.

Gjatë aplikimit, kandidati do të nënshkruajë elektonikisht si dhe do të bëjë fotografi digjitale, të cilat do të pasqyrohen në leje drejtimi.
Leje drejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi. Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, kandidati plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku bën këtë autorizim.

 

Mosha minimale për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë A është 21 vjeç (të paktën 2 vjet pas kategorisë A2).

Për t’u pajisur me leje drejtimi të kategorisë A, kandidati duhet të jetë mbajtës i leje drejtimit A2 prej të paktën 2 vitesh. Kalimi në kategorinë A bëhet vetëm me anë të provës praktike.
Personi i interesuar për marrjen e leje drejtimit të kategorisë A drejtohet në një autoshkollë të licencuar për kategorinë e kërkuar dhe regjistrohet për kryerjen e kursit të përgatitjes praktike.


Dokumentacioni dhe tarifat

Regjistrimi pranë DRSHTRR bëhet nga përfaqësuesit e autoshkollës duke dorëzuar dokumentet e kandidatit si më poshtë:

 • Dokument identifikimi të vlefshëm;
 • 2 fotografi me ngjyra;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor.
 • Fotokopje të lejes së drejtimit që zotëron.

DRSHTRR më pas pajis kandidatin me “Autorizim” për ushtrim në drejtimin e mjetit.
Tarifa e shërbimit është 1200 lekë (200 lekë – regjistrimi dhe 1000 lekë – provimi i praktikës).
Autorizimi lëshohet jo më vonë se 6 muaj nga data e fitimit të provës së teorisë dhe e ka afatin e vlefshmërisë 6 muaj. Brenda këtij afati kandidati ka të drejtë të japë deri në 5 herë provimin e praktikës, jo më afër se 10 ditë kalendarike nga njëri provim në tjetrin.
Në rastet kur humbet vlefshmëria e testimit teorik të fituar, kandidati rifutet në provën e kontrollit të njohurive teorike pa e përsëritur kursin e teorisë, kundrejt pagesave përkatëse.
Para çdo riprovimi kryhet pagesa e tarifës së shërbimit prej 500 lekë.

Prova e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes

Pasi kandidati ka përfunduar programin e ushtrimit të drejtimit të mjetit, duhet të paraqesë pranë DRSHTRR:

 • Dokument identifikimi;
 • “Autorizimin”-in, që vërteton kryerjen e kursit të ushtrimit të drejtimit të mjetit.

Aplikimi për leje drejtimi

Kandidati fitues i provimit të teorisë, paraqitet pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale dhe dorëzon dokumentet më poshtë:

 • Dokument identifikimi;
 • Mandat pagesën prej 3000 lekë për tarifën e pajisjes me leje drejtimi;
 • Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi.
 • Leje drejtimin që zotëron.

Gjatë aplikimit, kandidati do të nënshkruajë elektonikisht si dhe do të bëjë fotografi digjitale, të cilat do të pasqyrohen në leje drejtimi.
Nëse kandidati e ka një leje drejtimi aktuale të një kategorie tjetër dhe dëshiron të pajiset me kopje përmbledhëse të lejes së drejtimit dorëzon edhe 1 fotografi me ngjyra.
Leje drejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi. Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, kandidati plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku bën këtë autorizim.

Mosha minimale për marrjen e lejes së drejtimit të kategorive A1 – A2 – B1 - B  është 18 vjeç.

Leje drejtimi e kategorisë A1- A2 - B1 - B merret pasi të kaloni testimin e njohurive teorike.
Personi i interesuar për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë A1, A2, B1 ose B drejtohet në një autoshkollë të licencuar për kategorinë e kërkuar dhe regjistrohet për kryerjen e kursit të përgatitjes teorike dhe praktike.


Dokumentacioni dhe tarifat

Regjistrimi pranë DRSHTRR bëhet nga përfaqësuesit e autoshkollës duke dorëzuar dokumentet e kandidatit si më poshtë:

 • Dokument identifikimi të vlefshëm;
 • 2 fotografi me ngjyra;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor.

Tarifa e shërbimit është 1000 lekë (500 lekë – regjistrimi dhe 500 lekë – provimi i teorisë).
Pagesa për cdo riprovim është 400 lekë dhe kryhet para se kandidati të futet në testim.
Kandidati pajiset me “Leje” me afat 6 muaj nga data e lëshimit. Në rast se kandidati nuk e fiton provimin me 5 prova dhe/ose brenda afatit të vlefshmërisë së “Leje”-s, mund të regjistrohet sërish, vetëm pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së “Leje”-s, kundrejt pagesave përkatëse.

Testimi teorik

 • Testi është i informatizuar;
 • Koha maksimale: 40 minuta;
 • Testi përbëhet nga 40 pyetje të pavarura;
 • Numri i gabimeve të lejuara: 4.

Kandidati që ka kryer programin e plotë të përgatitjes teorike, për kategorinë e kërkuar, dhe ka plotësuar afatet kohore nga data e marrjes së Lejes, paraqet në DRSHTRR për testimin teorik këto dokumente:

 • Dokument identifikimi;
 • “Leje”-n, që vërteton kryerjen e kursit të njohurive teorike;
 • Dëshminë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë të lëshuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar.

Përjashtohen nga kryerja e kursit të trajnimit për dhënien e ndihmës së shpejtë mjekësore në rast aksidenti rrugor të gjithë personat që kanë kryer studimet e larta në degët mjekësi apo infermieri. Në këto raste kërkohet fotokopje e diplomës e nënshkruar nga urdhri përkatës (urdhri i mjekut dhe urdhri i infermierit).
Shtetasit e huaj kanë të drejtë që në provën e kontrollit të njohurive teorike të  marrin përkthyes të licensuar ose të pajisur me diplomën përkatëse.


Regjistrimi i kandidatit për ndjekjen e kursit praktik dhe testimin praktik

Regjistrimi pranë DRSHTRR bëhet nga përfaqësuesit e autoshkollës duke dorëzuar kërkesën për regjistrim të kandidatit në praktike. Pas kësaj, kandidati pajiset me “Autorizim” për ushtrim në drejtimin e mjetit.
Tarifa e shërbimit është 1200 lekë (200 lekë – regjistrimi dhe 1000 lekë – provimi i praktikës);
Pagesa për cdo riprovim është 500 lekë dhe kryhet para se kandidati të futet në testim.
Autorizimi lëshohet jo më vonë se 6 muaj nga data e fitimit të provës së teorisë dhe e ka afatin e vlefshmërisë 6 muaj. Brenda këtij afati kandidati ka të drejtë të japë deri në 5 herë provimin e praktikës, jo më afër se 10 ditë kalendarike nga njëri provim në tjetrin.

Prova e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes

Pasi kandidati ka përfunduar programin e ushtrimit të drejtimit të mjetit duhet të paraqesë pranë DRSHTRR:

 • Dokument identifikimi;
 • “Autorizimin”-in, që vërteton kryerjen e kursit të ushtrimit të drejtimit të mjetit.

Aplikimi për leje drejtimi

Kandidati fitues i provimit të teorisë, paraqitet pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale dhe dorëzon dokumentet më poshtë:

 • Dokument identifikimi;
 • Mandat pagesën për tarifën e pajisjes me leje drejtimi;
  • 3000 lekë për A1 ose A2;
  • 4500 lekë për B1 ose B.
 • Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi;
 • Leje drejtimin që zotëron(në qoftë se ka).

Gjatë aplikimit, kandidati do të nënshkruajë elektonikisht si dhe do të bëjë fotografi digjitale, të cilat do të pasqyrohen në leje drejtimi.
Nëse kandidati e ka një leje drejtimi aktuale të një kategorie tjetër dhe dëshiron të pajiset me kopje përmbledhëse të lejes së drejtimit dorëzon edhe 1 fotografi me ngjyra.
Leje drejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi. Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, kandidati plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku bën këtë autorizim.

Mosha minimale për marrjen lejes së drejtimit të kategorisë BE, B me kodin 96 është 19 vjeç (të paktën 1 vit pas kategorisë B).

Për t’ju nënshruar provave, kandidati duhet të jetë mbajtës i leje drejtimit B. Kalimi në kategorinë BE apo në kategorinë B me kodin 96, bëhet pa iu nënshtruar provës së kontrollit të njohurive teorike, por vetëm me anë të “lidhje rimorkio + provë praktike”.
Personi i interesuar për marrjen e leje drejtimit të kategorisë BE ose të kategorisë B me kodin 96, drejtohet në një autoshkollë të licencuar për kategorinë përkatëse dhe regjistrohet për kryerjen e kursit të përgatitjes praktike.


Dokumentacioni dhe tarifat

Regjistrimi i kandidatit për ndjekjen e kursit praktik për ushtrim në drejtimin e mjetit për kategorinë e kërkuar dhe për provën e aftësive drejtuese e të sjelljes.
Regjistrimi pranë DRSHTRR bëhet nga përfaqësuesit e autoshkollës duke dorëzuar dokumentet e kandidatit si më poshtë:

 • Dokument identifikimi të vlefshëm;
 • 2 fotografi me ngjyra;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor.

DRSHTRR më pas pajis kandidatin me “Autorizim” për ushtrim në drejtimin e mjetit.
Tarifa e shërbimit është 1200 lekë (200 lekë – regjistrimi dhe 1000 lekë – provimi i praktikës).
Autorizimi lëshohet jo më vonë se 6 muaj nga data e fitimit të provës së teorisë dhe e ka afatin e vlefshmërisë 6 muaj. Brenda këtij afati kandidati ka të drejtë të japë deri në 5 herë provimin e praktikës, jo më afër se 10 ditë kalendarike nga njëri provim në tjetrin.
Në rastet kur humbet vlefshmëria e testimit teorik të fituar, kandidati rifutet në provën e kontrollit të njohurive teorike, pa e përsëritur kursin e teorisë, kundrejt pagesave përkatëse.
Para çdo riprovimi kryhet pagesa e tarifës së shërbimit prej 500 lekë.

Prova e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes

Pasi kandidati ka përfunduar programin e ushtrimit të drejtimit të mjetit, duhet të paraqesë pranë DRSHTRR:

 • Dokument identifikimi;
 • “Autorizimin”-in, që vërteton kryerjen e kursit të ushtrimit të drejtimit të mjetit.

Aplikimi për leje drejtimi

Kandidati fitues i provimit të teorisë, paraqitet pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale dhe dorëzon dokumentet më poshtë:

 • Dokument identifikimi;
 • Mandat pagesën prej 3000 lekë për tarifën e pajisjes me leje drejtimi;
 • Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi.
 • Leje drejtimin që zotëron.

Gjatë aplikimit, kandidati do të nënshkruajë elektonikisht si dhe do të bëjë fotografi digjitale, të cilat do të pasqyrohen në leje drejtimi.
Nëse kandidati e ka një leje drejtimi aktuale të një kategorie tjetër dhe dëshiron të pajiset me kopje përmbledhëse të lejes së drejtimit dorëzon edhe 1 fotografi me ngjyra.
Leje drejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi. Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, kandidati plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku bën këtë autorizim.

Mosha Minimale

19 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë C1 (të paktën 1 vit pas kategorisë B);
21 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë C (të paktën 3 vjet pas kategorisë B);
22 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë D1 (të paktën 1 vit pas kategorisë C);
24 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë D ( të paktën 3 vjet pas kategorisë C). 

Provat

Për t’ju nënshtruar provave, kandidatët duhet të jenë mbajtës të një leje drejtimi të vlefshme, dhe që mundëson kalimin në kategorinë e kërkuar. Kalimi në kategorinë C1, C, D1, D bëhet duke ju nënshtruar testimit teorik dhe provës së aftësive drejtuese e të sjelljes.
Personi i interesuar për marrjen e leje drejtimit të kategorisë C1, C, D1, D drejtohet në një autoshkollë të licencuar për kategorinë përkatëse dhe regjistrohet për kryerjen e kursit të përgatitjes teorike dhe praktike.


Dokumentacioni dhe tarifat

Regjistrimi pranë DRSHTRR bëhet nga përfaqësuesit e autoshkollës duke dorëzuar dokumentet e kandidatit si më poshtë:

 • Dokument identifikimi të vlefshëm;
 • 2 fotografi me ngjyra;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor.
 • Fotokopjen e leje drejtimit që zotëron kandidati.

Tarifa e shërbimit është 1500 lekë (200 lekë – regjistrimi dhe 1300 lekë – provimi i praktikës).
DRSHTRR-ja pajis kandidatin me “Leje”, me afat vlefshmërie 6 muaj nga data e lëshimit. Në rast se kandidati nuk e fiton provimin me 5 prova dhe/ose brenda afatit të vlefshmërisë së “LEJE”-s, mund të regjistrohet sërish në autoshkollë por, vetëm pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së “Leje”-s, kundrejt pagesave përkatëse.
Para çdo riprovimi kryhet pagesa e tarifës së shërbimit prej 600 lekë.

Testimi teorik

 • Testi është i informatizuar;
 • Koha maksimale: 30 minuta;
 • Numri i pyetjeve: 30;
 • Numri i gabimeve të lejuara: 3.

Për testimin teorik, kandidati duhet të paraqesë:

 • Dokument identifikimi;
 • “Leje”-n, që vërteton kryerjen e kursit të njohurive teorike;

Regjistrimi i kandidatit për ndjekjen e kursit praktik për ushtrim në drejtimin e mjetit për kategorinë e kërkuar dhe për provën e aftësive drejtuese e të sjelljes

Regjistrimi pranë DRSHTRR bëhet nga përfaqësuesit e autoshkollës duke dorëzuar mandat pagesën për pajisje me “Autorizim” për ushtrim në drejtimin e mjetit.
DRSHTRR më pas pajis kandidatin me “Autorizim” për ushtrim në drejtimin e mjetit.
Tarifa e shërbimit është 1500 lekë (200 lekë – regjistrimi dhe 1300 lekë – provimi i praktikës).
Autorizimi lëshohet jo më vonë se 6 muaj nga data e fitimit të provës së teorisë dhe e ka afatin e vlefshmërisë 6 muaj. Brenda këtij afati kandidati ka të drejtë të japë deri në 5 herë provimin e praktikës, jo më afër se 10 ditë kalendarike nga njëri provim në tjetrin.

Prova e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes

Pasi kandidati ka përfunduar programin e ushtrimit të drejtimit të mjetit, duhet të paraqesë pranë DRSHTRR:

 • Dokument identifikimi;
 • “Autorizimin”-in, që vërteton kryerjen e kursit të ushtrimit të drejtimit të mjetit.

Aplikimi për leje drejtimi

Kandidati fitues i provimit të teorisë, paraqitet pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale dhe dorëzon dokumentet më poshtë:

 • Dokument identifikimi;
 • Mandat pagesën për tarifën e pajisjes me leje drejtimi;
  • 2000 lekë për C1, C
  • 3000 lekë për D1, D
 • Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi.
 • Leje drejtimin që zotëron(në qoftë se ka).

Gjatë aplikimit, kandidati do të nënshkruajë elektonikisht si dhe do të bëjë fotografi digjitale, të cilat do të pasqyrohen në leje drejtimi.
Leje drejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi. Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, kandidati plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku bën këtë autorizim.

Mosha Minimale

20 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë C1E (të paktën 1 vit pas kategorisë C1);
22 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë CE (të paktën 1 vit pas kategorisë C);
23 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë D1E (të paktën 1 vit pas kategorisë D1);
25 vjeç për marrjen e lejes së drejtimit të kategorisë DE (të paktën 1 vit pas kategorisë D).

Provat

Për t’ju nënshtruar provave, duhet të jeni mbajtës i një leje drejtimi të vlefshme dhe që mundëson kalimin në kategorinë e kërkuar.
Për të kaluar në kategorinë C1E, CE, D1E, DE, personat e interesuar regjistrohen në një autoshkollë të licensuar për katergorinë përkatëse për të zhvilluar praktikën dhe më pas për t’ju nënshtruar provave “lidhje rimorko +provë praktike”.


Dokumentacioni dhe tarifat

Regjistrimi pranë DRSHTRR bëhet nga përfaqësuesit e autoshkollës duke dorëzuar dokumentet e kandidatit si më poshtë:

 • Dokument identifikimi të vlefshëm;
 • 2 fotografi me ngjyra;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor.
 • Fotokopjen e leje drejtimit që zotëron kandidati.
 • Mandat pagesën për pajisje me “Autorizim” për t’u ushtruar në drejtimin e mjeteve.

DRSHTRR pajis kandidatin me “Autorizim” për ushtrim në drejtimin e mjetit, për kategorinë e kërkuar, i cili lëshohet jo më vonë se 6 muaj nga data e fitimit të provës së teorisë dhe ka vlefshmëri 6 muaj.
Brenda këtij afati kandidati ka të drejtë të japë deri në 5 herë provimin e praktikës, jo më afër se 10 ditë kalendarike nga njëri provim në tjetrin.
Në rastet kur humbet vlefshmëria e testimit teorik të fituar, kandidati rifutet në provën e kontrollit të njohurive teorike pa e përsëritur kursin e teorisë, kundrejt pagesave përkatëse.

Prova e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes

Pasi kandidati ka përfunduar programin e ushtrimit të drejtimit të mjetit, duhet të paraqesë pranë DRSHTRR:

 • Dokument identifikimi;
 • “Autorizimin”-in, që vërteton kryerjen e kursit të ushtrimit të drejtimit të mjetit.

Aplikimi për leje drejtimi

Kandidati fitues i provimit të teorisë, paraqitet pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale dhe dorëzon dokumentet më poshtë:

 • Dokument identifikimi;
 • Mandat pagesën prej 3000 lekë për tarifën e pajisjes me leje drejtimi;
 • Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi.
 • Leje drejtimin që zotëron.

Gjatë aplikimit, kandidati do të nënshkruajë elektonikisht si dhe do të bëjë fotografi digjitale, të cilat do të pasqyrohen në leje drejtimi.
Leje drejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi. Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, kandidati plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku bën këtë autorizim.

Leje drejtimi për mjetet me kuti shpejtësie automatike bëhet nëpërmjet provës praktike me mjete me kuti shpejtësie automatike dhe lejon vetëm drejtimin e mjeteve të pajisura me këtë lloj kutie. 
Programi i përgatitjes teorike dhe praktike, kohëzgjatja dhe provimet për marrjen e leje drejtimit të mjeteve me kuti shpejtësie automatike është i njejtë me ato të leje drejtimit të mjeteve me kuti shpejtësie manuale për kategoritë përkatëse.
Për kalimin nga një leje drejtimi me kuti shpejtësie automatike në leje drejtimi me kuti shpejtësie manuale brenda të njejtës kategori, kursi i përgatitjes praktike në autoshkollë zgjat 11 seanca, i zhvilluar jo më pak se 11 ditë kalendarike, si dhe provës së praktikës në DRSHTRR.
Drejtuesi i mjetit, fitues i njërës nga kategoritë A1, A2, A, me mjet me kuti shpejtësie manuale, lejohet të drejtojë edhe mjetet e dy kategorive të tjera me mjete me kuti shpejtësie manuale.
Drejtuesi i mjetit, mbajtës i njërës nga kategoritë B, C, D apo nënkategorive të tyre me kodin 78, kur fiton një nga këto kategori me kuti shpejtësie manuale, lejohet të drejtojë edhe mjetet e kategorive përkatëse B, C, D apo nënkategorive të tyre, me mjete me kuti shpejtësie manuale.

Mund te pajisjen me leje drejtimi shqiptare, anëtarët e përfaqësisë diplomatike, konsullatave të nderit, organizatave ndërkombëtare, agjencive të specializuara të OKB-së në Shqipëri, si dhe anëtarët e familjeve të tyre, (mbajtës të pashaportës diplomatike), vetëm në rastet kur ata qëndrojnë më shumë se një vit në Republikën e Shqipërisë.

Dokumentacioni dhe tarifat

Personi i interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon:

 • Deklaratën e marrjes së përgjegjësisë administrative;
 • Kartë legjitimiteti të lëshuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, të vlefshme, së bashku me fotokopjen e legalizuar nga Përfaqësia Diplomatike ose Organizata Ndërkombëtare;
 • Pasaportë së bashku me fotokopjen të përkthyer dhe të legalizuar nga Përfaqësia Diplomatike ose Organizata Ndërkombëtare; 
 • Leje drejtimin që zotëron, të vlefshme, së bashku me fotokopjen të përkthyer dhe të legalizuar nga Përfaqësia Diplomatike ose nga Organizata Ndërkombëtare;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të lëshuar jo më përpara se 6 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës;
 • Mandat pagesën prej 2300 lekë.

DRSHTRR me marrjen e konfirmimit nga DPSHTRR, njofton qytetarin që të paraqitet për aplikim për pajisje me lej edrejtimi shqiptare.
Qytetari paraqitet pranë DRSHTRR-së, ku ka aplikuar për konfirmim leje drejtimi të huaj dhe dorëzon mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi.
Gjatë aplikimit, qytetari do të nënshkruajë elektonikisht si dhe do të bëjë fotografi digjitale, të cilat do të pasqyrohen në leje drejtimi.
Nëse aplikanti dëshiron të pajiset me kopje përmbledhëse të lejes së drejtimit dorëzon edhe 1 fotografi me ngjyra.
Leje drejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi. Nëse leje drejtimin do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku bën këtë autorizim.

Personave me aftësi të kufizuara që kërkojnë të drejtojë një mjet mund t’i lëshohet leje drejtimi të kategorisë AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C që vërtetojnë aftësinë e drejtuesit të mjetit, për të drejtuar një mjet të përshtatur sipas nevojave të tij.
Personi i interesuar, së bashku me drejtuesin teknik të autoshkollës paraqiten në DRSHTRR për të lënë një takim me Kryetarin e Degës së Drejtuesve të Mjeteve të Drejtorisë Rajonale.
Më pas bëhet kryerja e kontrollit mjekësor duke u paraqitur pranë Komisionit Mjekësor së bashku me dokumentacionin përkatës të kërkuar nga subjekti shëndetësor.
Komisioni Mjekësor merr vendim nëse kandidati është i aftë të drejtojë mjet apo jo dhe lëshon një Certifikatë Mjekësore, në të cilën do të specifikohen kodet kufizuese të drejtuesit të mjetit dhe të përshtatshmërisë së mjetit, të cilët do të mbarten në Autorizim e si rrjedhim edhe në leje drejtimi.
Për rastet kur gjykimi i përshtatshmërisë nuk mund të formulohet vetëm nga testet klinike, duhet të kryhet një provë drejtimi praktike e një automjeti të përshtatur në lidhje me nevojat e veçanta. Në komision duhet të marrë pjesë edhe një inxhinier mekanik, specialist i Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.
Kandidati më pas pajiset me Certifikatën Mjekësore që vërteton aftësinë e tij dhe regjistrohet në një autoshkollë të licencuar për këtë kategori (përjashtuar kategorinë AM, e cila merret pa autoshkollë) për kryerjen e kursit të përgatitjes teorike. Në përfundim të plotë të kursit, kandidati i nënshtrohet provës së kontrollit të njohurive teorike.
Pas shpalljes fitues në provën e kontrollit të njohurive teorike, kandidati pajiset me Autorizim për ushtrim në drejtimin e mjetit dhe kryen kursin e plotë të përgatitjes praktike me mjetin e përshtatur.
Kodet kufizuese të shënuara në Certifikatë Mjekësore mbarten edhe në Autorizim dhe më pas, pas shpalljes fitues në provën praktike, kandidatit i lind e drejta për tu pajisur me leje drejtimin e kërkuar.
*Regjistrimi në autoshkollë për ndjekjen e kursit të përgatitjes teorike dhe/ose praktike, dokumentacioni i nevojshëm, kohëzgjatja e përgatitjes, tarifat, dhe aplikimi për pajisje me leje rejtimi janë të njëjta me ato të dhëna në procedurat e marrjes së leje drejtimit normale sipas kategorisë përkatëse.
*Të njëjtës procedurë si më sipër, mund t’i nënshtrohen drejtuesit e mjeteve të cilët zotërojnë një leje drejtimi, por më pas pësojnë dëmtime fizike. Në këtë rast kandidatët nuk i nënshtrohen kontrollit të njohurive teorike për kategoritë që zotërojnë, por vetëm kontrollit të aftësive drejtuese e të sjelljes duke ndjekur kursin e përgatitjes praktike me mjetin e përshtatur dhe duke ju nënshtuar provës së aftësive drejtuese e të sjelljes.


Lista e Autoshkollave Aktive

Informohuni mbi Autoshkollat Aktive, vendndodhjen e tyre dhe kategoritë përkatëse për të cilat përgatit kursantët për pajisjen me Leje Drejtimi.

Shfleto Listën e Autoshkollave

Materiale Udhëzuese

Informohuni mbi materialet udhëzuese dhe testet për përgatitjen për testin teorik të Leje Drejtimit.

Materialet Udhëzuese dhe Simulimi i Testit Teorik


Gjurmo Lejen e Drejtimit

Pas aplikimit për pajisjen me Leje Drejtimi, verifikoni nëse kartoni është prodhuar dhe dërguar pranë DRSHTRR-së ku keni kryer procedurat.

Gjurmo Lejen e Drejtimit