Rimarrja e Lejes së Drejtimit

You are here

Çdo drejtues mjeti ka 20 pikë në momentin që pajiset me Leje Drejtimi. 

Sasia e pikëve që i zbriten çdo mbajtësi Leje Drejtimi, për rastet e shkeljes së normave të sjelljes, jepet tek “Tabela e pikëve për shkeljen e normave të sjelljes” e ndryshuar me VKM nr. 778, date 15.12.2021.

Në përfundim të këtij kursi, drejtuesi i mjetit duhet t’i nënshtrohet provimit të kualifikimit në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Provimi i kualifikimit konsiston në:

  1. Provimin teorik, pyetjet e të cilit përzgjidhen nga kapitulli 5, “Normat e sjelljes”, të Kodit Rrugor;
  2. Vlerësimin praktik, që kryhet nga një komision i përbërë nga tre anëtarë, të cilët vlerësojnë sjelljen e mbajtësit të Lejes së Drejtimit gjatë situatave të caktuara gjatë drejtimit të mjetit.

Procedura e aplikimit:

1. Përfaqësuesi ligjor i autoshkollës paraqitet pranë DRSHTRR-së nën juridiksionin e së cilës ndodhet autoshkolla, plotëson kërkesën për kryerje shërbimi dhe dorëzon dokumentet e aplikantit: 

 -Fotokopje të dokumentit të identifikimit të vlefshëm, e njehsuar me origjinalin me vulën e autoshkollës;

 -Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të lëshuar pas datës së përfundimit të afatit të pezullimit dhe jo më përpara se 6 muaj nga data e regjistrimit në autoshkollë;

 -Mandat pagesën për pajisje të kandidatit me “Vërtetim aplikimi” për provimin e kualifikimit.  Tarifa e shërbimit është 5,000 lekë;

2. DRSHTRR lëshon “Vërtetim aplikimi” për përgatitjen e aplikantit për provimin e kualifikimit për rifitimin e pikëve dhe rimarrjen e Lejes së Drejtimit. Me dokumentin e lëshuar kandidati lejohet të japë një herë provimin e kualifikimit. Nëse nuk shpallet fitues, me kërkesë të autoshkollës pajiset me vërtetim të ri kundrejt pagesave përkatëse dhe vijon me përgatitjen në autoshkollë nga e para duke kryer programin përgatitor prej 6 ditësh.   

3. Pasi fiton provimin e kualifikimit, aplikanti rifiton 20 pikët dhe i lind e drejta për të rimarrë Lejen e Drejtimit. 

4. DRSHTRR informon aplikantin nëse Leja e Drejtimit ka ardhur nga organet e Policisë ose jo. 

5. Nëse Leja e Drejtimit ndodhet në DRSHTRR, i kthehet qytetarit. 


Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë drejtuesve të automjeteve për t'u informuar online mbi gjendjen e pikëve të Lejes së Drejtimit. Sjellja juaj në timon, në qarkullim reflektohet në pikët tuaja, të cilat ju pakësohen kur procedoheni për kundravajtje ose ju rriten kur jeni korrekt!

Kontrollo pikët e lejes së drejtimit

Me ndryshimet e reja në Kodin Rrugor, heqja e të gjitha pikëve ju çon në Autoshkollë për riedukim si drejtues mjeti!

Hapat që duhet të ndiqni për të mësuar gjendjen e pikëve:

  • Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;
  • Zgjidhni rubrikën “Transport dhe Automjete”;
  • Zgjidhni shërbimin “Pikët e Drejtuesit të Mjetit”;
  • Klikoni butonin “Përdor” për të shfaqur informacionin për pikët e drejtuesit të mjetit.

Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën: helpdesk@e-albania.al


PIT STOP EDUKATIV
Libërthi i Shoferit për Sigurinë Rrugore

“Të udhëtojmë të sigurt” është një libërth edukativ i cili synon të ndihmojë drejtuesit e mjeteve të cilëve u janë konstatuar shkelje në drejtimin e mjetit ose të orientojë ata që janë në proces rinovimi për të rifreskuar njohuritë. Faza e parë e këtij Pit Stopi Edukativ është përvetësimi i njohurive teorike të kandidatëve dhe njohja me aktet ligjore dhe normat e sjelljes në rrugë për promovimin e sigurisë rrugore. DPSHTRR po punon për informatizimin e sistemit dhe ritestimin e kandidatëve për rrugë më të sigurta e qytetarë më të informuar e të përgjegjshëm në drejtimin e mjetit.

Ky libërth mund të shkarkohet në faqen zyrtare të DPSHTRR dhe së shpejti do të ofrohet pa pagesë edhe në sportelet e Drejtorive Rajonale të DPSHTRR për të gjithë kandidatët që pajisen për herë të parë me leje drejtimi dhe për të gjithë drejtuesit e mjeteve që rinovojnë Lejen e Drejtimit.

 

Shkarko - Libërthin e Shoferit për Sigurinë Rrugore

Simulimi i Testit Teorik Online - WEB

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga