Rimarrja e Lejes së Drejtimit

You are here

PIT STOP EDUKATIV
Libërthi i Shoferit për Sigurinë Rrugore

“Të udhëtojmë të sigurt” është një libërth edukativ i cili synon të ndihmojë drejtuesit e mjeteve të cilëve u janë konstatuar shkelje në drejtimin e mjetit ose të orientojë ata që janë në proces rinovimi për të rifreskuar njohuritë. Faza e parë e këtij Pit Stopi Edukativ është përvetësimi i njohurive teorike të kandidatëve dhe njohja me aktet ligjore dhe normat e sjelljes në rrugë për promovimin e sigurisë rrugore. DPSHTRR po punon për informatizimin e sistemit dhe ritestimin e kandidatëve për rrugë më të sigurta e qytetarë më të informuar e të përgjegjshëm në drejtimin e mjetit.

Ky libërth mund të shkarkohet në faqen zyrtare të DPSHTRR dhe së shpejti do të ofrohet pa pagesë edhe në sportelet e Drejtorive Rajonale të DPSHTRR për të gjithë kandidatët që pajisen për herë të parë me leje drejtimi dhe për të gjithë drejtuesit e mjeteve që rinovojnë lejen e drejtimit.

 

Shkarko - Libërthin e Shoferit për Sigurinë Rrugore

 

Çdo drejtues mjeti, ka 20 pikë në momentin që pajiset me leje drejtimi.
Sasia e pikëve që i zbriten çdo mbajtësi të një leje drejtimit, për rastet e shkeljes së normave të sjelljes, jepet tek “Tabela e pikëve për shkeljet e normave të sjelljes”.
Pas humbjes totale të pikëve apo heqjes së leje drejtimit, mbajtësi i leje drejtimit duhet t’i nënshtrohet provimit teorik në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Pyetjet e provimit përzgjidhen nga kapitulli 5, “Normat e sjelljes”, të Kodit Rrugor.

Detaje mbi testimin:

 • I informatizuar (me kompjuter);
 • 30 pyetje;
 • Kohëzgjatja: 30 minuta;
 • 3 gabime të lejuara.

Procedura, dokumentacioni dhe tarifat

 1. Aplikanti paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin me dokumentin e identifikimit.
 2. Aplikanti regjistrohet për hyrjen në provën e teorisë. Tarifa e regjistrimit: 1,500 Lekë.
 3. Pas dorëzimit të dokumentacionit, aplikanti pajiset me “Leje” për regjistrim dhe hyrje në provë teorie. Leja është e vlefshme për 30 ditë nga data e lëshimit. 
 4. Në rast se aplikanti nuk e fiton provimin me një provë, brenda afatit të vlefshmërisë së “Leje”-s, pajiset me Leje të re kundrejt pagesës përkatëse.
 5. Me fitimin e provimit të kualifikimit teorik, sasia e pikëve të lejes së drejtimit bëhet 20 dhe aplikantit i kthehet leja e drejtimit. 

Leje drejtimi anulohet në rastet kur qytetari:

 • Nuk zotëron në mënyrë të vazhdueshme kërkesat fizike dhe psikike (të përcaktuara në nenin 117 të Kodit Rrugor);
 • Pasi i është nënshtruar revizionit (sipas nenit 126 të Kodit Rrugor), del tashmë i papërshtatshëm për drejtim mjeti;
 • Ka kryer zëvendësimin e leje drejtimit të vet me leje drejtimin e lëshuar nga një shtet i huaj.

Prova

Kur nuk ekzistojnë më motivet që kanë përcaktuar marrjen e masës për anulimin e lejes ë drejtimit, aplikanti mund të japë provimet, të bëjë verifikimin e kërkesave fizike e psikike të parashikuara për konfirmimin e vlefshmërisë me marrjen e një lejedrejtimi të një kategorie jo më të lartë se sa ajo e lejedrejtimit që i është anuluar.

Testimi teorik:

 • I informatizuar (me kompjuter);
 • Përmban 30 pyetje dhe zgjat 30 minuta;
 • 3 gabime të lejuara. 

Dokumentacioni dhe tarifat

Aplikanti paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin me këto dokumente me vete:

 • Dokument identifikimi;
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor;
 • Vendimin e komisionit mjekësor që vërteton aftësinë e tij për të drejtuar mjetin e kategorisë së kërkuar (kur leja e drejtimit i është anuluar për arsye psiko-fizike);

Për rastet kur leja e drejtimit i është anuluar si rezultat i zëvendësimit me lejen e drejtimit të huaj, aplikanti dorëzon edhe:

 • Kopje të përkthyer dhe të noterizuar të lejes së drejtimit të huaj;
 • Mandat pagesën prej 2,300 lekë për konfirmim vërtetësie lejes së drejtimit të huaj;
 • Deklaratën e marrjes së përgjegjësisë administrative me anë të së cilës heq dorë nga leje drejtimi i huaj;
 • Mandat pagesën prej 200 lekë për tarifën e shërbimit për vërtetim leje drejtimi (të anuluar);
 • Mandat pagesën prej 1,500 lekë për lëshimin e “Leje-s”, për testimin për konfirmim vlefshmërie të leje drejtimit të anuluar.

Pas kësaj, aplikanti pajiset me “Leje” për testimin teorik për konfirmim vlefshmërie të lejes së drejtimit të anuluar dhe për hyrje në provën e teorisë. Leja është e vlefshme 30 ditë nga data e lëshimit. Në rast se kandidati nuk e fiton provimin me një provë, brenda afatit të vlefshmërisë së “Leje”-s, pajiset me Leje të re kundrejt pagesës përkatëse.


Aplikimi për Leje Drejtimi

Pasi kalon provën teorike, qytetari aplikon për pajisje me leje drejtimi pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin, bashkë me dokumentin e identifikimit. 
Tarifa: 3,500 lekë.
Nëse lejen e drejtimit do të tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson një deklaratë me shkrim ku autorizon personin që do tërheqë lejen e drejtimit.


Ku dhe kur tërhiqet Leja e re e Drejtimit? 
Leja e drejtimit tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është bërë aplikimi. Në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit te ish-NSHRAK. 
Në Tiranë (zyrat e shërbimit në ish-NSHRAK), leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në Drejtoritë e tjera Rajonale kjo procedurë mund të zgjasë nga 3-5 ditë pune. 


Gjurmo Lejen e Drejtimit

Pas aplikimit për rinovimin e Lejes së Drejtimit, verifikoni nëse kartoni është prodhuar dhe dërguar pranë DRSHTRR-së ku keni kryer procedurat.

Gjurmo Lejen e Drejtimit

Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë drejtuesve të automjeteve për t'u informuar online mbi gjendjen e pikëve të lejes së drejtimit. Sjellja juaj në timon, në qarkullim reflektohet në pikët tuaja, të cilat ju pakësohen kur procedoheni për kundravajtje ose ju rriten kur jeni korrekt!

Kontrollo pikët e lejes së drejtimit

Me ndryshimet e reja në Kodin Rrugor, heqja e të gjitha pikëve ju çon në Autoshkollë për riedukim si drejtues mjeti!

Hapat që duhet të ndiqni për të mësuar gjendjen e pikëve:

 • Identifikohuni si qytetar në portalin e-albania;
 • Zgjidhni rubrikën “Transport dhe Automjete”;
 • Zgjidhni shërbimin “Pikët e Drejtuesit të Mjetit”;
 • Klikoni butonin “Përdor” për të shfaqur informacionin për pikët e drejtuesit të mjetit.

Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën: helpdesk@e-albania.al