Llogarit Taksën Online

You are here

INFORMACION MBI TAKSAT E MJETEVE

 

LLOGARIT TAKSËN E MJETIT NË ZOTËRIM - PORTALI E-ALBANIA

PËRLLOGARIT VLERËN E TAKSËS SË ÇDO MJETI 

 

*Kjo llogaritje takse nuk përfshin: 1 - gjobë për pagesë të vonuar të TVMP dhe TVML (10 ditë pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë, 0.06% për cdo ditë vonese, por jo më shumë se 365 ditë) / 2 - gjobë për tejkalim të afatit të kontrollit teknik vjetor / 3 - gjobë të vendosur nga Task Forca.

 

I. Taksa vjetore e mjeteve të përdorura (TVMP)

1. Taksa vjetore e mjeteve të përdorura (TVMP) është e vlefshme për 365 ditë dhe caktohet sipas formulës: Cilindrata në cm3 x koeficienti fiks sipas vjetërsisë x taksa fikse për llojin e karburantit. Taksa fikse për llojin e karburantit është 12,5 lekë për naftën dhe 10 lekë për benzinën. Koeficienti sipas vjetërsisë së mjetit është si në shtojcën 1 bashkëlidhur këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Mjetet me vjetërsi nga 0-3 vjet nuk janë subjekt i kësaj takse. Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoritë Rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Kontrolli tenik i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre kryhet brenda periudhës së vlefshmërisë 365-ditore të taksës vjetore të mjeteve të përdorura.

Pronari i mjetit, i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse brenda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar, detyrohet të paguajë një gjobë prej 5% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë se 25 % për çdo vit.

Llogaritja e taksës: 

GRUPI I-rë GRUPI II-të GRUPI III-të
Motomjete, autovetura, ATP Gjithë të tjerat   Autobusët  
Mosha e Mjetit Koeficienti Mosha e Mjetit Koeficienti Mosha e Mjetit Koeficienti
1  -   1  0,00  1  0,00 
2  -   2  0,00  2  0,00 
3  -   3  0,00  3  0,00 
4  0.18 4  0,20  4  0,07 
5  0.19 5  0,22  5  0,08 
6  0.20 6  0,24  6  0,09 
7  0.21 7  0,26  7  0,10 
8  0.22 8  0,28  8  0,11 
9  0.23 9  0,30  9  0,12 
10  0.24 10  0,32  10  0,13 
11  0.28 11  0,34  11  0,14 
12  0.32 12  0,36  12  0,15 
13  0.36 13  0,38  13  0,16 
14  0.40 14  0,40  14  0,17 
15  0.44 15  0,42  15  0,20 
16  0.48 16  0,44  16  0,23 
17  0.52 17  0,46  17  0,26 
18  0.56 18  0,48  18  0,29 
19  0.60 19  0,50  19  0,32 
20  0.64 20  0,.2  20  0,35 
21  0.68 21  0,54  21  0,38 
22  0.70 22  0,56  22  0,40 
23  0.72 23  0,58  23  0,42 
24  0.74 24  0,60  24  0,44 

*Pas vitit të 24-t të përdorimit, për autobusët koeficienti rritet me 0,03 dhe për të gjitha mjetet e tjera rritet me 0,00.

Për motomjete, autoveturat, automjetet për transport të përzier rritet me 0,04.

*Koeficienti i naftës 12.5 lekë dhe i benzinës 10 lekë.

   
TVMP = Koficienti i vjetërsisë (Vjetërsia=vit i taksës-vit prodhimi) x cilindratë x koficientin e karburantit

 

II. Taksa e Mjeteve të Luksit

1. Automjet ”luksoz” konsiderohet autovetura deri në 6+1, e cila plotëson të paktën njërin nga kushtet e mëposhtme: a) cilindratën të barabartë ose më të madhe se 3000 cm3 ; ose b) vlerën/çmimin të barabartë ose më shumë se 5 000 000 lekë.

2. Pavarësisht nga pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdorura (TVMP), mbi makinat luksoze zbatohet taksë regjistrimi në masën 70 000 lekë për regjistrim të çdo makine luksoze dhe taksë e përvitshme në masën 21 000 lekë çdo vit. Taksa e përvitshme për automjetet luksoze është e vlefshme për 365 ditë. Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoritë Rajonale, në momentin e vjeljes së taksës vjetore të mjeteve të përdorura (TVMP). Pronari i mjetit, i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse brenda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar, detyrohet të paguajë një gjobë prej 5% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë se 25% për çdo vit.

III. Përjashtimet nga pagimi i taksave

1. Përjashtohen nga pagimi i taksës vjetore të mjeteve të përdorura:

a) mjetet në pronësi të ambasadave dhe organizatave ndërkombëtare, që gëzojnë status diplomatik, të akredituara në Republikën e Shqipërisë, duke zbatuar parimin e reciprocitetit;

b) Personat fizikë apo juridikë, të cilët deklarojnë se nuk do të qarkullojnë me mjete në pronësi të tyre gjatë vitit kalendarik, përkohësisht vetëm një herë brenda një viti kalendarik, ose do të dalin përfundimisht nga qarkullimi dhe që dorëzojnë pranë DPSHTRR targën dhe lejen e qarkullimit, me kusht që të kenë paguar detyrimet e prapambetura, nëse kanë.

c) pagesat e taksës së mjeteve të bllokuara me vendim të gjykatës, të prokurorisë, për periudhën në të cilën mjeti ka qenë i bllokuar dhe pagesat e taksës së mjeteve të vjedhura, të djegura, të shkatërruara nga aksidentet, të vërtetuara nga organet e prokurorisë.

ç) autoveturat tip deri në 4+1 vende dhe me cilindratë jo më shumë se 2500 kubikë, kur këto mjete kalojnë në zotërim të invalidëve e të veteranëve të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, invalidëve të punës, të verbërve, invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë, që e fitojnë këtë status në bazë të ligjeve përkatëse, dhe përdoren vetëm për nevojat e tyre personale e jo për veprimtari private;

d) makinat bujqësore.

 

LLOGARIT TAKSËN ONLINE