Miratimi i Xhamave të Errësuar

Përfitimet

Bllokojnë rrezet UV/IR me rrezik për shëndetin!

Mbrojtje në raste thyerje xhami!

Freski në ditë të nxehta!

Shikim më i mirë kundër vezullimit!

Jetëgjatësi e interioreve!

Eko-konsum, kursim, ulje e ndotjes!

Mbrojtje nga hajdutë kuriozë!

Privatësi e komoditet!

Shërbimi në çdo DRSHTRR! Rezervimet online për Drejtoritë Rajonale Tiranë dhe Durrës me rezervim takimi nga data 31.10.2019!


UDHËZUES PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË MIRATIMI PËR XHAMAT E ERRËSUAR NË AUTOVETURË

Njoftim për serviset:

DPSHTRR në kuadër të zbatimit sa më korrekt të kuadrit ligjor ka nisur verifikimin e dosjeve të mjeteve që aktualisht janë të pajisur me certifikatë miratimi të errësimit të xhamave të autoveturave. Nga verifikimi ka rezultuar se nga subjektet, për të njëjtin shërbim, janë lëshuar certifikata ISO të prodhuesit të cilat kanë qënë afër afatit të përfundimit të vlefshmërisë, apo nuk kanë të pasqyruar si duhet numrin e certifikimit sipas trupës akredituese që e ka lëshuar.

Sa më sipër, dokumentacioni përkatës (certifikata e errësimit të xhamave nga prodhuesi) duhet të përcillet përmes Formularit të Deklarimit të Subjekteve brenda datës 15 shkurt 2021. Mos respektimi i këtij afati passjellë heqjen nga lista e subjekteve të licencuara që ofrojnë shërbimin e errësimit të xhamave të autoveturave. Gjithashtu është e rëndësishme që kjo certifikatë të përkojë me markën e filmit të deklaruar nga subjekti.

DPSHTRR ju bën me dije se praktika të tilla do të jenë objekt verifikimi nga Task Forca e Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale.

Subjektet e licencuar që kanë aplikuar për promovim tek DPSHTRR

 

Dispozita të përgjithshme:

 • Një xham konsiderohet që është i errësuar nëse Tejçueshmëria e Dritës (TD) është më pak se 70%! Me errësim të xhamit kuptojmë përdorimin e materialeve errësuese, por që vlera/niveli i errësimit në përqindje (%) përfshin totalin, së bashku, të xhamit origjinal dhe materialit errësues!
 • Nuk lejohet errësimi i xhamit të përparmë ballor të mjetit. Përjashtimisht, lejohet ulja e tejçueshmërisë së dritës (TD) në xhamin e përparmë ballor vetëm në pjesën e sipërme, në një shirit gjatësor, gjerësia e të cilit është deri në 125mm (si në figurë, kliko këtu).

Nivelet e lejuara të errësimit:

 • Për xhamat e përparmë anësorë, të drejtuesit të mjetit dhe pasagjerit, parashikohet nivel tejçueshmërie drite (TD) jo më pak se 50%! Duhet patur parasysh që errësimi që ka xhami origjinal së bashku me materialin errësues të mos e kalojnë nivelin e 50% errësim! Errësimi i xhamave të përparmë anësor tarifohet me vlerën 20,000 Lekë për të dy xhamat (përveç tarifës prej 1,500 Lekë të certifikatës së miratimit për këtë shërbim).
 • Për xhamat e pasmë anësorë dhe xhamin fundor, tejçueshmëria e dritës (TD) mund të jetë nga 10% deri në 70%, me kushtin që të mos cënohet sistemi i shikimit prapa sipas parashikimit të gërmës “f”, të pikës 1, të nenit 72 të Kodit Rrugor.
 • Për autoveturat me xhama origjinalë (jo të veshur me materiale errësuese) parashikohet:
  • për xhamat e fabrikuar, të errët, përveç xhamave anësorë të përparmë, lejohen të qarkullojnë pa Certifikatë Miratimi!
  • për xhamat anësorë të përparmë, të errët, duhet të respektohet niveli i tejçueshmërisë së dritës (TD) jo më pak se 50%! Për çdo nivel mbi 30% deri 50% të errët, edhe kur errësimi është origjinal/jo me materiale errësuese mbi xham, autovetura i nënshtrohet Certifikimit/Tarifës që buron nga Udhëzimi Nr.5, dt. 7.10.2019! Zotëruesi i mjetit duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale sipas juridiksionit ku ka banimin për pagesën e tarifës prej 20,000 Lekë dhe pajisjen me certifikatë miratimi e cila kushton 1,500 Lekë.

Nuk është e nevojshme pajisja me certifikatë miratimi nga DPSHTRR për:

 • Grilat që janë pjesë konstruktive e autoveturës;
 • Xhama të errët të homologuar nga prodhuesi i xhamave dhe që kanë shenjën e miratimit të tipit KE (përjashtuar rastet e parashikuara më sipër).
 • Xhama jo të errët, të cilëve u është aplikuar material, por nuk e kalojnë nivelin e errësimit prej 30% (TD jo më pak se 70%).

Nuk lejohet që për errësimin e xhamave të përdoren:

 1. Materiale me ngjyra monokromatike si e kuqe, jeshile, blu, e verdhë, portokalli, etj;
 2. Materiale që krijojnë efekt reflektues ose pasqyrues;
 3. Materiale që bllokojnë plotësisht shikueshmërinë;
 4. Materiale që krijojnë efekte turbulluese ose shpërqëndruese për shikimin e drejtuesit të mjetit;
 5. Materiale që bëjnë errësimin e xhamave përmes përdorimit të lëndëve spërkatëse.

Tarifat për këtë shërbim:

 • Miratimi i errësimit për xhamin fundor, xhamat anësorë të pasëm, xhamat trekëndorë të pasëm të autoveturës - 1,500 Lekë.
 • Miratimi i errësimit për xhamat anësorë të përparmë të autoveturës - 20,000 Lekë.
 • Certifikata e miratimit të errësimit të xhamave të autoveturës - 1,500 Lekë.

! Afati i vlefshmërisë së certifikatës së miratimit është i barazvlefshëm me afatin e garancisë së materialit për errësimin e xhamave. Tarifat për këtë shërbim i shtrijnë efektet deri në përfundim të vlefshmërisë së certifikatës së miratimit.

Rezervo Online Takimin për DRSHTRR Tiranë

 

 

 

1 - Si veprohet për errësimin e xhamave dhe certifikimin e tyre?

Rezervo Online Takimin për DRSHTRR Tiranë dhe DRSHTRR Durrës

Si veprohet për errësimin e tyre?

Ju mund të drejtoheni pranë çdo subjekti të pajisur me licencë të kategorisë VII.3.B.1/b që ofron këtë shërbim, sipas parashikimeve të Ligjit nr. 9573, datë 3.07.2006 dhe Udhëzimit nr.1546, datë 29.03.2016.

Pas errësimit të xhamave me materiale errësuese (film ose veshje plastike) të homologuara nga prodhuesi i tyre, subjekti që ka kryer shërbimin lëshon nën përgjegjësinë e tij:

 • Faturën tatimore me TVSH të lëshuar nga subjekti që ka kryer shërbimin.
 • Fletë garanci për materialin errësues për periudhën e kohëzgjatjes në xhamin e mjetit deri sa materiali të bëhet i pavlefshëm (dëmtohet) nëse punimi është kryer nga subjekti ku ju po tërhiqni këtë dokument.
 • Dokumentin në të cilën identifikohet qartë targa, marka dhe modeli i mjetit si dhe lloji i materialit errësues sipas certifikatës së lëshuar nga prodhuesi që subjekti administron.

Si veprohet për certifikimin e xhamave pasi është aplikuar errësimi?

Me dokumentat e lëshuara nga subjekti ku ju keni errësuar xhamat, do të kërkoni shërbim pranë Drejtorisë Rajonale sipas juridiksionit ku ju keni banimin.

Gjithashtu duhet të jeni pajisur me:

 • Dokument identifikimi
 • Leje qarkullimi.

Në përfundim të procesit ju do të pajiseni me një certifikatë miratimi e cila do të mbahet gjithmonë me vete në mjet së bashku me lejen e qarkullimit. Kjo certifikatë do të jetë objekt kontrolli nga organet ligjzbatuese në rrugë.

2 - Si veprohet për mjetet që kanë errësuar xhamat para miratimit të Udhëzimit të MIE?

Rezervo Online Takimin për DRSHTRR Tiranë dhe DRSHTRR Durrës

Si veprohet për errësimin e tyre?

Për të gjithë ata që kanë kryer errësimin e xhamave me materiale errësuese përpara hyrjes në fuqi të Udhëzimit, në rast se kanë dokumentacionin provues, do të pajisen me certifikatë miratimi.

Ju mund të drejtoheni pranë çdo subjekti të pajisur me licencë të kategorisë VII.3.B.1/b që ofron këtë shërbim, sipas parashikimeve të Ligjit nr. 9573, datë 3.07.2006 dhe Udhëzimit Nr.1546, datë 29.03.2016.

Dokumentacioni provues për pajisjen me certifikatë miratimi:

 • Faturën tatimore me TVSH të lëshuar nga subjekti që ka kryer shërbimin.
 • Fletë garanci për materialin errësues për periudhën e kohëzgjatjes në xhamin e mjetit deri sa materiali të bëhet i pavlefshëm (dëmtohet) nëse punimi është kryer nga subjekti ku ju po tërhiqni këtë dokument.
 • Dokumentin në të cilën identifikohet qartë targa, marka dhe modeli i mjetit si dhe lloji i materialit errësues sipas certifikatës së lëshuar nga prodhuesi që subjekti administron.

Si veprohet për certifikimin e xhamave pasi është aplikuar errësimi?

Me dokumentat e lëshuara nga subjekti ku ju keni errësuar xhamat, do të kërkoni shërbim pranë Drejtorisë Rajonale sipas juridiksionit ku ju keni banimin.

Gjithashtu duhet të jeni pajisur me:

 • Dokument identifikimi
 • Leje qarkullimi.

Në përfundim të procesit ju do të pajiseni me një certifikatë miratimi e cila do të mbahet gjithmonë me vete në mjet së bashku me lejen e qarkullimit. Kjo certifikatë do të jetë objekt kontrolli nga organet ligjzbatuese në rrugë.

Si veprohet nëse nuk jeni i pajisur me dokumentat provuese?

Në rast se autovetura është regjistruar pranë DRSHTRR para datës së hyrjes në fuqi të Udhëzimit Nr.5, datë 07.10.2019 dhe ju nuk keni dokumentacionin provues, keni afat deri me datë 17.10.2020 për t'u pajisur me Certifikatën e Miratimit sipas parashikimit ligjor. 

3 - Si veprohet për mjetet e importuara me xhama të errësuar?

Rezervo Online Takimin për DRSHTRR Tiranë dhe DRSHTRR Durrës

Për pajisjen me certifikatë miratimi të mjeteve të importuara me xhama të errësuar, nevojiten dokumentat e mëposhtme:

 • Dokumentin me treguesit teknik të mjetit me shënimin përkatës, ose dokument tjetër që konfirmon që mjeti ka xhama të errësuar, me materiale të homologuara në vendin e origjinës, të lëshuar nga subjektet e licencuara nga vendi i origjinës së mjetit.
 • Dokumentacioni i nevojshëm për procedurën e regjistrimit të mjetit.

Në përfundim të procesit ju do të pajiseni me një certifikatë miratimi e cila do të mbahet gjithmonë me vete në mjet së bashku me lejen e qarkullimit. Kjo certifikatë do të jetë objekt kontrolli nga organet ligjzbatuese në rrugë.

Në mungesë të dokumentacionit provues, nga DPSHTRR do të refuzohet shërbimi. Për pajisjen me certifikatë miratimi ju duhet të ndiqni procedurën e përcaktuar në pikën 1 ose 2.

Aparati matës i nivelit të tejçueshmërisë së dritës (TD) në xhamat e errësuar

 

UDHËZUES PËR SERVISET

Njoftim për serviset:

DPSHTRR në kuadër të zbatimit sa më korrekt të kuadrit ligjor ka nisur verifikimin e faturave të shërbimit në dosjet e mjeteve që aktualisht janë të pajisur me certifikatë miratimi të errësimit të xhamave të autoveturave. Nga verifikimi ka rezultuar se nga subjektet, për të njëjtin shërbim, janë lëshuar fatura tatimore me vlera të ndryshme me diferencë të konsiderueshme mes tyre.

Nisur nga sa më sipër DPSHTRR ka përllogaritur një çmim mesatar bazuar në vlerën e produktit, shpërblimin për shërbimin e kryer dhe shpenzime të produkteve. Aplikimi i këtyre çmimeve të ndryshme për të njëjtin shërbim krijon dyshimin se ka abuzime dhe shkelje të dispozitave ligjore të fushës fiskale.

Sa më sipër, DPSHTRR ju bën me dije se praktika të tilla do të jenë objekt verifikimi nga Task Forca e Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

Në bazë të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, çdo subjekt që disponon një licencë të kategorisë VII.3.B/1.b “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë së mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove” mund të ofrojë shërbim për veshjen e xhamave me film.

Në rast se subjekti nuk disponon një licencë të kësaj kategorie, atëherë duhet të drejtohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të aplikuar. Çdo informacion të mëtejshëm mund ta gjeni në faqen zyrtare të www.qkb.gov.al ose në numrin e telefonit +355 4 2250066.

Aplikimi i bërë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit përcillet pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si institucioni tjetër që vendos miratimin dhe dhënien e licencës për këtë kategori.

Akti shpallet në regjistrin informativ dhe vetëm mbi këtë bazë QKB njeh shprehjen e vullnetit të institucionit tjetër.

Mosmarrja e vendimit brenda afatit nga institucioni tjetër vlerësohet miratim në heshtje.

Pasi të pajiseni me licencë mund të vijoni me aplikim në faqen zyrtare të DPSHTRR si subjekt i licencuar për ofrimin e këtij shërbimi dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në formularin e aplikimit, subjekti do të listohet si i rregullt për ofrim shërbimi.

Listimi në faqen tonë ka vlerë deklarative dhe ka si qëllim informimin dhe mbrojtjen e qytetarëve nga subjektet abuzive. Publikimi nuk ju përjashton nga kontrolli i organeve ligjzbatuese dhe abuzimi me shërbimin ju ngarkon me përgjegjësi ligjore.

Dëshiron të promovosh aktivitetin tënd nëpërmjet DPSHTRR për qytetarët e interesuar për errësimin e xhamave në autovetura?

Regjistrohu si Subjekt i licencuar

Subjektet e licencuar që kanë aplikuar për promovim tek DPSHTRR

 

Subjektet që kryejnë errësimin e xhamave me materiale të homologuara, në zbatim të Ligjit nr. 9573, datë 3.7.2006 dhe Udhëzimit Nr.1546, datë 29.03.2016, duhet të disponojnë licencë për kategorinë VII.3.B.1/b. Këto subjekte duhet të lëshojnë garancinë për materialet e përdorura dhe punimet e kryera.

Pas errësimit të xhamave me materiale errësuese (film ose veshje plastike) të homologuara nga prodhuesi i tyre, subjekti që ka kryer shërbimin lëshon nën përgjegjësinë e tij:

 • Faturën tatimore me TVSH të lëshuar nga subjekti që ka kryer shërbimin.
 • Fletë garanci për materialin errësues për periudhën e kohëzgjatjes në xhamin e mjetit deri sa materiali të bëhet i pavlefshëm (dëmtohet) nëse punimi është kryer nga subjekti ku ju po tërhiqni këtë dokument.
 • Dokumentin në të cilën identifikohet qartë targa, marka dhe modeli i mjetit si dhe lloji i materialit errësues sipas certifikatës së lëshuar nga prodhuesi që subjekti administron. Shkarko dokumentin DSM-01

Për materialet errësuese në perdorim, në cilësinë e përfaqësuesit ose jo, subjektet duhet të disponojnë certifikatën e lëshuar nga prodhuesi i materialit errësues. Ky dokument vërteton cilësinë e materialit errësues, konfirmon origjinalitetin e tij si dhe është lehtësisht i verifikueshëm nëpërmjet kodeve ose barkodeve që janë të stampuara në sipërfaqe të materialit dhe që janë të dokumentuara në certifikatën e prodhuesit për këtë artikull. Përveç të tjerave, certifikata do të përmbajë dhe nivelin e tejçueshmërisë së dritës (TD), tipologjinë dhe karakteristika të tjera teknike të materialit.

Kujdes! Sasia e materialit errësues të përdorur dhe të materialit gjendje do të jetë objekt i rëndësishëm i kontrollit të ushtruar nga Task Forca e Transportit Rrugor. Llogaritjet do të bazohen edhe mbi bazat e deklaratave doganore mbi sasinë e deklaruar sipas llojit të materialit errësues me kodet respektive.