Errësimi i Xhamave

You are here

Informacion për Serviset

Çdo subjekt që disponon një licencë të kategorisë VII.3.B/1.b “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë së mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove” mund të ofrojë shërbim për veshjen e xhamave referuar Udhëzimit Nr. 5, datë 07.10.2019 i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë. 

Në bazë të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, çdo subjekt që disponon një licencë të kategorisë VII.3.B/1.b “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë së mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove” mund të ofrojë shërbim për veshjen e xhamave me film.

Në rast se subjekti nuk disponon një licencë të kësaj kategorie, atëherë duhet të drejtohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të aplikuar. Çdo informacion të mëtejshëm mund ta gjeni në faqen zyrtare të www.qkb.gov.al ose në numrin e telefonit +355 4 2250066.

Aplikimi i bërë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit përcillet pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si institucioni tjetër që vendos miratimin dhe dhënien e licencës për këtë kategori.

Akti shpallet në regjistrin informativ dhe vetëm mbi këtë bazë QKB njeh shprehjen e vullnetit të institucionit tjetër.

Mosmarrja e vendimit brenda afatit nga institucioni tjetër vlerësohet miratim në heshtje.

Pasi të pajiseni me licencë mund të vijoni me aplikim në faqen zyrtare të DPSHTRR si subjekt i licencuar për ofrimin e këtij shërbimi dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në formularin e aplikimit, subjekti do të listohet si i rregullt për ofrim shërbimi.

Pasi të pajiseni me licencë të kategorisë VII.3.B/1.b, mund të vijoni me aplikim në faqen zyrtare të DPSHTRR si subjekt i licencuar për ofrimin e këtij shërbimi dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në Formularin e Aplikimit, subjekti do të listohet si i rregullt për ofrim shërbimi.
Pas verifikimit, listimi në faqen tonë ka si qëllim informimin dhe mbrojtjen e qytetarëve nga subjektet abuzive. Listimi nuk ju përjashton nga kontrolli i organeve ligjzbatuese dhe në rast abuzimi me shërbimin, do të ngarkoheni me përgjegjësi ligjore.

Promovo Biznesin Tënd!

Të gjithë qytetarët e interesuar për të errësuar xhamat, mund të klikojnë në butonin më poshtë për të parë listën e subjekteve të licencuara për errësimin e xhamave e të gjejnë subjektin më pranë vendndodhjes apo nevojave të tyre. Kjo listë përditësohet vazhdimisht në varësi të numrit të aplikimeve të subjekteve. 

Subjektet e Errësimit të Xhamave që promovohen te DPSHTRR

Për zbatimin sa më korrekt të kuadrit ligjor, DPSHTRR verifikon dosjet e mjeteve që aktualisht janë të pajisur me Certifikatë Miratimi të Errësimit të Xhamave të autoveturave, si edhe faturat e shërbimit.  Nga verifikimi ka rezultuar se nga subjektet, për të njëjtin shërbim, janë lëshuar certifikata ISO të prodhuesit të cilat kanë qënë afër afatit të përfundimit të vlefshmërisë, apo nuk kanë të pasqyruar si duhet numrin e certifikimit sipas trupës akredituese që e ka lëshuar, si edhe janë lëshuar fatura tatimore me vlera të ndryshme me diferencë të konsiderueshme mes tyre.
DPSHTRR ka përllogaritur një çmim mesatar bazuar në vlerën e produktit, shpërblimin për shërbimin e kryer dhe shpenzime të produkteve. Aplikimi i këtyre çmimeve të ndryshme për të njëjtin shërbim krijon dyshimin se ka abuzime dhe shkelje të dispozitave ligjore të fushës fiskale.
Ju bëjmë me dije se praktika të tilla do të jenë objekt verifikimi nga Task-Forca e Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale.

 

Nivelet e lejuara të Errësimit të Xhamave

 • Një xham konsiderohet që është i errësuar nëse Tejçueshmëria e Dritës (TD) është më pak se 70%! Me errësim të xhamit kuptojmë përdorimin e materialeve errësuese, por që vlera/niveli i errësimit në përqindje (%) përfshin totalin, së bashku, të xhamit origjinal dhe materialit errësues!
 • Nuk lejohet errësimi i xhamit të përparmë ballor të mjetit. Përjashtimisht, lejohet ulja e tejçueshmërisë së dritës (TD) në xhamin e përparmë ballor vetëm në pjesën e sipërme, në një shirit gjatësor, gjerësia e të cilit është deri në 125 mm.(si në figurë, kliko këtu).

 

 • Për xhamat e përparmë anësorë, të drejtuesit të mjetit dhe pasagjerit, parashikohet nivel tejçueshmërie drite (TD) jo më pak se 50%! Duhet patur parasysh që errësimi që ka xhami origjinal së bashku me materialin errësues të mos e kalojnë nivelin e 50% errësim! Errësimi i xhamave të përparmë anësor tarifohet me vlerën 20,000 Lekë për të dy xhamat (përveç tarifës prej 2,000 Lekë të Certifikatës së Miratimit për këtë shërbim).
 • Për xhamat e pasmë anësorë dhe xhamin fundor, tejçueshmëria e dritës (TD) mund të jetë nga 10% deri në 70%, me kushtin që të mos cënohet sistemi i shikimit prapa sipas parashikimit të gërmës “f”, të pikës 1, të nenit 72 të Kodit Rrugor.
 • Për autoveturat me xhama origjinalë (jo të veshur me materiale errësuese) parashikohet:
  • Për xhamat e fabrikuar, të errët, përveç xhamave anësorë të përparmë, lejohen të qarkullojnë pa Certifikatë Miratimi!
  • Për xhamat anësorë të përparmë, të errët, duhet të respektohet niveli i tejçueshmërisë së dritës (TD) jo më pak se 50%! Për çdo nivel mbi 30% deri 50% të errët, edhe kur errësimi është origjinal/jo me materiale errësuese mbi xham, autovetura i nënshtrohet Certifikimit/Tarifës që buron nga Udhëzimi Nr.5, dt. 7.10.2019! Zotëruesi i mjetit duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale sipas juridiksionit ku ka banimin për pagesën e tarifës prej 20,000 Lekë dhe pajisjen me certifikatë miratimi e cila kushton 2,000 Lekë.

 • Grilat që janë pjesë konstruktive e autoveturës;
 • Xhama të errët të homologuar nga prodhuesi i xhamave dhe që kanë shenjën e miratimit të tipit KE (përjashtuar rastet e parashikuara më sipër).
 • Xhama jo të errët, të cilëve u është aplikuar material, por nuk e kalojnë nivelin e errësimit prej 30% (TD jo më pak se 70%).

 1. Materiale me ngjyra monokromatike si e kuqe, jeshile, blu, e verdhë, portokalli, etj;
 2. Materiale që krijojnë efekt reflektues ose pasqyrues;
 3. Materiale që bllokojnë plotësisht shikueshmërinë;
 4. Materiale që krijojnë efekte turbulluese ose shpërqëndruese për shikimin e drejtuesit të mjetit;
 5. Materiale që bëjnë errësimin e xhamave përmes përdorimit të lëndëve spërkatëse.

 • Miratimi i errësimit për xhamin fundor, xhamat anësorë të pasëm, xhamat trekëndorë të pasëm të autoveturës - 3,000 Lekë.
 • Miratimi i errësimit për xhamat anësorë të përparmë të autoveturës - 20,000 Lekë.
 • Certifikata e miratimit të errësimit të xhamave të autoveturës - 2,000 Lekë.

! Afati i vlefshmërisë së certifikatës së miratimit është i barazvlefshëm me afatin e garancisë së materialit për errësimin e xhamave. Tarifat për këtë shërbim i shtrijnë efektet deri në përfundim të vlefshmërisë së certifikatës së miratimit.

 

Si veprohet për Errësimin e Xhamave?

 1. Ju mund të drejtoheni pranë çdo subjekti të pajisur me licencë të kategorisë VII.3.B.1/b që ofron këtë shërbim. Shiko:

Subjektet e Errësimit të Xhamave që promovohen te DPSHTRR

Pas errësimit të xhamave me materiale errësuese (film ose veshje plastike) të homologuara nga prodhuesi i tyre, subjekti që ka kryer shërbimin lëshon nën përgjegjësinë e tij:

 • Faturën tatimore me TVSH të lëshuar nga subjekti që ka kryer shërbimin;
 • Fletë garancie për materialin errësues për periudhën e kohëzgjatjes në xhamin e mjetit deri sa materiali të bëhet i pavlefshëm (dëmtohet) nëse punimi është kryer nga subjekti ku ju po tërhiqni këtë dokument;
 • Dokumentin në të cilën identifikohet qartë targa, marka dhe modeli i mjetit, si edhe lloji i materialit errësues sipas certifikatës së lëshuar nga prodhuesi që subjekti administron.
 1. Me dokumentat e mësipërme të lëshuara nga subjekti ku ju keni errësuar xhamat, do të shkoni në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, ku keni vendbanimin.
  Gjithashtu, ju duhet të keni me vete:
  • Dokument identifikimi;
  • Leje Qarkullimi e Mjetit.
 2. Ju do të pajiseni me Certifikatë Miratimi të Errësimit të Xhamave e cila duhet të mbahet gjithmonë me vete në mjet së bashku me Lejen e Qarkullimit. Kjo certifikatë do të jetë objekt kontrolli nga organet ligjzbatuese në rrugë.

 

Si veprohet për mjetet e importuara me xhama të errësuar?

Për pajisjen me Certifikatë Miratimi të mjeteve të importuara me xhama të errësuar, nevojiten dokumentet e mëposhtme:

 • Dokumentin me treguesit teknik të mjetit me shënimin përkatës, ose dokument tjetër që konfirmon që mjeti ka xhama të errësuar, me materiale të homologuara në vendin e origjinës, të lëshuar nga subjektet e licencuara nga vendi i origjinës së mjetit.
 • Dokumentacioni i nevojshëm për procedurën e regjistrimit të mjetit. Regjistrimi i mjetit

Në përfundim të procesit ju do të pajiseni me një certifikatë miratimi e cila do të mbahet gjithmonë me vete në mjet së bashku me lejen e qarkullimit. Kjo certifikatë do të jetë objekt kontrolli nga organet ligjzbatuese në rrugë.

Në mungesë të dokumentacionit provues, nga DPSHTRR do të refuzohet shërbimi. Për pajisjen me certifikatë miratimi, ju duhet të ndiqni procedurën më poshtë:

 1. Ju mund të drejtoheni pranë çdo subjekti të pajisur me licencë të kategorisë VII.3.B.1/b që ofron këtë shërbim. Shiko:

Subjektet e Errësimit të Xhamave që promovohen te DPSHTRR

Pas errësimit të xhamave me materiale errësuese (film ose veshje plastike) të homologuara nga prodhuesi i tyre, subjekti që ka kryer shërbimin lëshon nën përgjegjësinë e tij:

 • Faturën tatimore me TVSH të lëshuar nga subjekti që ka kryer shërbimin;
 • Fletë garancie për materialin errësues për periudhën e kohëzgjatjes në xhamin e mjetit deri sa materiali të bëhet i pavlefshëm (dëmtohet) nëse punimi është kryer nga subjekti ku ju po tërhiqni këtë dokument;
 • Dokumentin në të cilën identifikohet qartë targa, marka dhe modeli i mjetit, si edhe lloji i materialit errësues sipas certifikatës së lëshuar nga prodhuesi që subjekti administron.
 1. Me dokumentat e mësipërme të lëshuara nga subjekti ku ju keni errësuar xhamat, do të shkoni te Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor, ku keni vendbanimin.
  Gjithashtu, ju duhet të keni me vete:
  • Dokument identifikimi;
  • Lejen e Qarkullimit të Mjetit.
 2. Ju do të pajiseni me Certifikatë Miratimi të Errësimit të Xhamave e cila duhet të mbahet gjithmonë me vete në mjet së bashku me Lejen e Qarkullimit. Kjo certifikatë do të jetë objekt kontrolli nga organet ligjzbatuese në rrugë.

Mjeti mund të ketë të errësuara nga fabrika, vetëm xhamat e pasëm për të cilat në këtë rast, nuk kërkohet Certifikatë Miratimi. Ndërsa nëse dëshiron të errësojë xhamat e tjerë, do duhet të ndjekë procedurat normale të errësimit të xhamave, për të cilat drejtuesi i mjetit duhet të marrë edhe Certifikatën e Miratimit.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga