Kontrolli Teknik

You are here

Kontrolli Teknik

NJOFTIM ME RËNDËSI! 

Për drejtuesit e mjeteve që mund të udhëtojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke marrë shkas nga disa probleme të konstatuara në disa pika doganore të huaja, nëse jeni me Certifikatë Kontrolli Teknik (kolaudimi) të mjetit që ka skaduar si afat (certifikatat e SGS) dhe jeni në periudhën e +12 muajve që shton si afat Kodi Rrugor i ndryshuar (nga 1 vit në 2 vjet për autoveturat e përdorimit vetjak), DUHET të kaloni pranë Qendrave të Kontrollit Teknik në çdo Drejtori Rajonale të DPSHTRR të pajiseni me vulën me afatin e zgjatur në lejen e qarkullimit të mjetit! Ky veprim nuk sjell asnjë tarifë shtesë! Nëse do të kaloni nga Pikat Kufitare në Kroaci, duhet të kryeni kontrollin teknik pasi nuk vlen vula e shtyrjes. Certifikata e re e kontrollit teknik do të ketë afat vlefshmërie 2 vite. 

DPSHTRR ju këshillon të shikoni me kujdes vlefshmërinë e dokumenteve të drejtuesit të mjetit dhe të qarkullimit të mjetit, para çdo udhëtimi jashtë!

 

Kontrolli Teknik është kontrolli i sistemeve të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove, që kanë rëndësi për sigurinë e qarkullimit rrugor. Gjatë këtij procesi kryhen dy tipe kontrollesh, kontrolli i funksionimit të sistemeve mekanike dhe kontrolli vizual i tyre. Ndër to përmendim:

 • Kontrolli i emetimit të gazrave;
 • Sistemi i drejtimit, i ndriçimit, i amortizimit, i frenimit;
 • Testimi i konvergjencës;
 • Kontrolli i pjesëve xhenerike dhe motorike;
 • Kontrolli vizual i mjetit, i gomave, i bordit (rripave të sigurimit), impiantit të furnizimit, etj.

 • Të jenë paguar të gjitha detyrimet e mjetit (taksat dhe gjobat);
 • Të ketë një policë të vlefshme sigurimi;
 • Mjeti të jetë i pastër brenda dhe jashtë;
 • Të jetë hequr gjithçka që mund të pengojë procedurën e Kontrollit Teknik;
 • Automjetet e pajisura me tahograf duhet të kenë një Certifikatë të vlefshme Tahograf, të lëshuar nga ofiçinat e autorizuara;
 • Nëse automjeti është i pajisur me xhama të errësuar, duhet të ketë Certifikatë Miratimi për Xhama të Errësuar, të vlefshme nga DPSHTRR.

Nëse kushtet e mësipërme nuk do të respektohen, mjeti nuk do të pranohet për shërbimin e Kontrollit Teknik.

Në rast se gjatë kontrollit të mjetit, konstatohen parametra jo të përshtatshëm për kalimin e mjetit, qytetarët do të pajisen me raportin teknik sqarues, ku pasqyrohen arsyet përse mjeti nuk ka kaluar testin e Kontrollit Teknik dhe vijohet në një moment të dytë për rikontroll vetëm për atë zë/ato zëra. Afati maksimal për rikontroll është 30 ditë. Gjatë kësaj kohe duhet të merren masa nga zotëruesi i mjetit për riparimin ose sistemimin e mjetit. Në rast se kalohet afati i përcaktuar prej 30 ditësh, duhet të rinisë procedura nga e para së bashku me pagesën e gjobës KTV dhe atë të Kontrollit Teknik. Brenda këtij afati 30 ditor mjeti ka të drejtë të kryejë deri në 2 riteste për parametrat mekanikë dhe 1 ritest për parametrat vizual.
Në rast rikontrolli të mjetit, nuk është e nevojshme të rezervohet orar në e-Albania. Rikontrolli kryhet vetëm në Qendrën e Kontrollit Teknik (DRSHTRR), në të cilën mjeti nuk e ka kaluar kontrollin fillestar.

*VINI RE!

 • Mos qarkulloni pa paguar taksat vjetore të mjetit dhe pa rinovuar TPL-në (siguracionin e detyrueshëm) në datat përkatëse çdo 1 vit!
 • Riparoni në afatet ligjore mjetet rrugore! Kontrolloni mjetin përpara çdo udhëtimi!
 • Drejtuesit e mjeteve janë përgjegjës për gjendjen teknike, funksionale dhe sistemet e mjetit përpara çdo lëvizjeje në qarkullim, sipas Kodit Rrugor: Neni 71, pika 5 dhe Neni 78, pika 4!


Rezervoni Shërbimin e Kontrollit Teknik në e-Albania!

Çdo qytetar duhet të aksesojë/logohet në llogarinë e tij në e-Albania dhe të klikojë në hapësirën REZERVIM PËR KONTROLLIN TEKNIK TË MJETIT.

Rezervo Kontrollin Teknik të Mjetit

Qytetarët duhet të plotësojnë të dhëna si:

 • Targa e mjetit në pronësi ose Targa/Shasia e një mjeti tjetër (3 karakteret e fundit), në rast se mjeti nuk është në pronësinë e aplikuesit;
 • Drejtoria Rajonale ku do të kryhet ky shërbim;
 • Data dhe ora e marrjes së shërbimit.

Menjëherë pas dërgimit të rezervimit, aplikuesi do të marrë një email konfirmimi me të dhënat e mësipërme në adresën elektronike që ka vendosur në llogarinë e tij në e-Albania.
Aplikuesi dhe zotëruesi i mjetit (në rast se nuk janë i njëjti person), kanë të drejtë të anulojnë një rezervim deri 24 orë para orarit të përzgjedhur, pasi rezulton një rezervim aktiv në llogarinë e tyre në e-Albania.
Në rast se mjeti nuk shfaqet në listën e mjeteve në pronësi ose vërehet ndonjë problematikë tjetër, mund të dërgohet email në adresën: helpdesk@e-albania.al ose dpshtrr@dpshtrr.gov.al.
Në rast se një shtetas i huaj aplikon për këtë shërbim, duhet të përzgjedhë në e-Albania opsionin “Identifikim si Shtetas i Huaj” për të vijuar me procedurën.
Kontrolli Teknik mund të kryhet pranë çdo Drejtorie Rajonale, pra nuk është e nevojshme që qytetarët të paraqiten pranë DRSHTRR-së ku rezulton dosja e mjetit ose ku kanë vendbanimin. Në rast se nuk është kaluar kontrolli i parë, atëherë është e detyrueshme që rikontrolli të kryhet në po të njëjtën Qendër të Kontrollit Teknik (DRSHTRR).
 

 • Në rast rikontrolli të mjetit, nuk është e nevojshme të rezervohet orar në e-Albania. Rikontrolli kryhet vetëm në Qendrën e Kontrollit Teknik (DRSHTRR), në të cilën mjeti nuk e ka kaluar kontrollin fillestar.
 • Mjetet e regjistruara në emër të Trupës Diplomatike, personave invalidë, si dhe të gjithë motorët dhe ciklomotorët, nuk kanë nevojë të kryejnë një rezervim paraprak në e-Albania, por mund të vijojnë direkt te Qendra e Kontrollit Teknik për marrjen e sherbimit për të marrë shërbim duke respektuar rradhën.
 • Në rastet kur ka humbje ose dëmtim të Certifikatës së re të Kontrollit Teknik të lëshuar nga DPSHTRR.

 

TIRANË (Ish-NSHRAK)
TIRANË (FUSHË-PREZË)
Për mjetet e llojit Autoveturë dhe Motor Të gjitha llojet e mjeteve
 • E Hënë: 08:00-19:00
 • E Martë-e Premte: 08:00- 18:00
 • E Shtunë: 08:00-13:00
 • E Hënë: 08:00-19:00
 • E Martë-e Premte: 08:00- 18:00
 • E Shtunë: 08:00-13:00

 

DURRËS
 • E Hënë: 08:00-19:00
 • E Martë-e Premte: 08:00-18:00

 

KORCË dhe ELBASAN
 • E Hënë: 08:00-19:00
 • E Martë-e Premte: 08:00-18:00

Qendrat e Kontrollit Teknik në Drejtoritë e tjera Rajonale
 • E Hënë: 08:00-19:00
 • E Martë-e Premte: 08:00-16:00

 


Afatet e vlefshmërisë për Certifikatën e Kontrollit Teknik 

Risi lehtësuese për qytetarët, pa rritur tarifat!
Me kthimin e shërbimit të kontrollit teknik te DPSHTRR dhe miratimin e  Kodit të ri Rrugor, afatet e reja të vlefshmërisë së Certifikatës së Kontrollit Teknik janë si më poshtë: 

 • Autoveturat e motomjetet e reja (regjistrim për herë të parë/0 km) nuk kolaudohen 3 vitet e para! (Çdo mjet tjetër i ri nuk kolaudohet vitin e parë).
 • Mjetet autovetura e motomjete me km (të përdorura), kolaudohen çdo 2 vjet.
 • Taksi, autoshkolla, mjete transporti udhëtarësh (autobus), mjete transporti speciale, ambulanca dhe mjete transporti mallrash kolaudohen çdo 1 vit.
 • Afatet e reja do t’i njihen çdo mjeti me Certifikatë Kontrolli Teknik që ka datë skadence pas datës 23 dhjetor 2020! (Mjetet e reja të regjistruara për herë të parë do të përfitojnë periudhën përkatëse pa detyrim kolaudimi).

 

LLOJI I MJETIT

Kategoria Ndërkombëtare (EU) Vlefshmëria e Certifikatës së Kontrollit Teknik (në vite)

Ciklomotor me 2 rrota; 3 rrota

L1, L2 Nuk ka

Motor; Motor me Kosh;Motomjet për Transport të
Përzier; Motokarro; Mototërheqës; Motokarro për
Transport të Veçantë; Motokarro për Përdorim të
Veçantë; Autokarro; Motor me 4 rrota, i lehtë dhe
jo i lehtë

L3, L4, L5, L6, L7 2

Autoveturë

M1 2
Autoveturë për Shërbim Taksi/Autoshkollë M1 1

Autobus

M2, M3 1

Automjet për Transport të Përzier;  
Transport të Veçantë/ Përdorim të Veçantë

N1 2

Tërheqës

N1, N2, N3 1

Automjet për Transport të Veçantë/ Përdorim të Veçantë

N2,N3 1

Kamion

N2, N3 1

Automjet për Përdorim të Veçantë (k6, k7, k8)

M1 1

Autokamp

M1 2

Artikular

M2, M3 1

Makinë Ngarkimi Transporti

N1 2

Makinë Ngarkimi Transporti

N2, N3 1

Trolejbus

Nuk ka 1

Rimorkio/Gjysmërimorkio për Transport
Pasagjerësh; Rimorkio për: Transport Mallrash;
Transport/Përdorim të Veçantë; Kamp; Transportin e
Pajisjeve Turistike dhe Sportive; me 1 aks.
Gjysmërimorkio

O3, O4 1

Mjete Bujqësore

T1, T2, T3, T4, T5 2

 

KUJDES!

 • Mos qarkulloni pa paguar taksat vjetore të mjetit dhe pa rinovuar TPL-në (siguracionin e detyrueshëm) në datat përkatëse çdo 1 vit!
 • Riparoni në afatet ligjore mjetet rrugore! Kontrolloni mjetin përpara çdo udhëtimi!
 • Drejtuesit e mjeteve janë përgjegjës për gjendjen teknike, funksionale dhe sistemet e mjetit përpara çdo lëvizjeje në qarkullim, sipas Kodit Rrugor: Neni 71, pika 5 dhe Neni 78, pika 4!


Humbje ose dëmtim i Certifikatës së Kontrollit Teknik

Të lëshuar para datës 23 dhjetor 2020

Në rast humbje ose dëmtim të Certifikatës së Kontrollit Teknik të lëshuar nga SGS, qytetarët nuk do të pajisen me një Certifikatë të re ose dublikat, por duhet të paraqiten te sporteli i Qendrës së Kontrollit Teknik për të vërtetuar nëse ka një kontroll të mëparshëm të vlefshëm dhe të pajiset me vulën përkatëse në Lejen e Qarkullimit.

Të lëshuar nga DPSHTRR

Në rast humbje ose dëmtim të Certifikatës së re të Kontrollit Teknik të lëshuar nga DPSHTRR, qytetarët mund të paraqiten pranë çdo Qendre të Kontrollit Teknik (DRSHTRR), pa rezervuar takim në e-Albania, për pajisjen me dublikat.

 • Në rast se asnjë nga të dhënat në Lejen e Qarkullimit nuk ka ndryshuar (ndryshim konstruktiv, ndryshim pronësie, etj.), nuk është e nevojshme të dërgohet mjeti te Qendra e Kontrollit Teknik. Qytetarët mund të paraqiten në çdo moment dhe pas pagesës së dublikatit, pajisen me Certifikatë të re.
 • Në rast se kanë ndryshuar të dhënat e mjetit (ndryshim konstruktiv, ndryshim pronësie, etj.) dhe këto janë reflektuar në sistem dhe qytetari është pajisur me Lejen e re të Qarkullimit, Certifikata e re do të përmbajë të dhënat e reja.
 • Në rast se janë kryer ndryshime në mjet dhe këto nuk janë pasqyruar në Lejen e Qarkullimit, duhet të kryen të gjitha procedurat për përditësimin e tyre në sistem dhe të pajisjen me Leje Qarkullimi të re, pranë sportelit të Regjistrimit të Mjeteve në DRSHTRR-në ku rezulton dosja e mjetit ose ku qytetari ka vendbanimin.
 • Në rast se nuk janë reflektuar ndryshimet në sistem (ndryshim konstruktiv, ndryshim pronësie, etj.) dhe nuk deklarohen, Certifikata do të riprodhojë të dhënat që merr automatikisht nga sistemi. Në këtë rast, përgjegjësia për mosdeklarim bie mbi zotëruesin e mjetit.

*Në të gjitha rastet e mësipërme, Certifikata e re (dublikati) do të printohet me afatin e mëparshëm të vlefshmërisë.


Lëvizja jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë

Për të udhëtuar jashtë Shqipërisë me mjetin tuaj, ju duhet të keni këto dokumente me vete:

 • Leja e Qarkullimit shqiptare dhe ndërkombëtare;
 • Leja e Drejtimit shqiptare dhe ndërkombëtare* (Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Greqia, Italia nuk kërkojnë leje drejtimi ndërkombëtare);
 • Certifikata e Pronësisë së mjetit;
 • Certifikata e Kontrollit Teknik të mjetit. Nëse jeni me Certifikatë Kontrolli Teknik (kolaudimi) të mjetit që ka skaduar si afat (certifikatat e SGS) dhe jeni në periudhën që shton si afat Kodi Rrugor i ndryshuar (afatet e reja të vlefshmërisë së Certifikave të Kontrollit Teknik), DUHET të kaloni pranë Qendrave të Kontrollit Teknik në cdo drejtori rajonale të DPSHTRR të pajiseni me vulën me afatin e zgjatur në lejen e qarkullimit të mjetit. Ky veprim nuk sjell asnjë tarifë shtesë; 
 • Kontrata e Sigurimit të mjetit (TPL dhe Karton Jeshil).

DPSHTRR ju këshillon të shikoni me kujdes vlefshmërinë e dokumenteve të drejtuesit të mjetit dhe të qarkullimit të mjetit, para çdo udhëtimi jashtë!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga