Njësia e Kontrollit

You are here

 

Njësia e Kontrollit është strukturë e krijuar në përmbushje të kërkesave të Ligjit Nr. 9573, datë 3.7.2006, “Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to”, ndryshuar, në të cilin citohet se Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është institucion i ngarkuar për:

 • Kontrollin dhe zbatimin e këtij ligji,
 • Vendosjen e mbledhjen e gjobave për kundërvajtjet administrative,

në kontrollet që do të ushtrojë pranë subjekteve që kryejnë veprimtaritë e specifikuara në ligj.

Njësia e Kontrollit ka si objekt veprimtarie, zbatimin e Ligjit Nr.9573, datë 03.07.2006 “Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to”, ndryshuar, aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në zbatim të tij; nga subjektet që kryejnë veprimtarinë e autoriparimit, që blejnë, shesin apo ndërmjetësojnë në shitblerje, që pjesëzojnë, rivënë në punë, japin mjete me qira ose vënë në dispozicion të të tretëve mjetet e tyre, që depozitojnë dhe shkatërrojnë mjetet e dala jashtë përdorimit, agjencive, që trajtojnë praktikat për qarkullimin  e mjeteve me motor dhe të rimorkiove.

Çdo subjekt i cili ushtron këto veprimtari duhet të zbatojë rregullat e përcaktuara për kryerjen e shërbimeve dhe për ushtrimin e veprimtarisë, në të kundërt do të përballen me masa administrative.

Njësia e Kontrollit lejohet të hyjë në mjediset/ambientet ku ushtrohen veprimtaritë e parashikuara në autorizimet përkatëse për të:

 1. Kontrolluar autorizimet;
 2. Verifikuar përmbushjen e kushteve teknike;
 3. Kontrolluar regjistrat e subjekteve.

Subjektet juridike, që të ushtrojnë veprimtari autoriparimi:

 1. Duhet të jenë të regjistruara sipas përcaktimeve të Ligjit nr.9573, datë.3.7.2006, ndryshuar

Ligji përcakton që:

 1. Subjektet juridike për të ushtruar veprimtaritë e përcaktuara në Ligj duhet të jenë të pajisura me licencë për veprimtarinë “Autoriparim i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove” me kod VII.3.B.1, e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL) nën juridiksionin e të cilit është selia e subjektit.

  Që subjekti të licencohet në një ose disa nga specifikimet e përcaktuara duhet të:
 • Disponojë pajisjet, instrumentet dhe ambientet e nevojshme;
 • Plotësojë kushtet dhe procedurat respektivisht sipas neneve të Udhëzimit Nr.1546, datë 29.3.2016:
 1. Kërkesë nga Drejtuesi Ligjor për pajisjen me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së autoriparimit;
 2. Kontratë midis Drejtuesit Ligjor dhe Përgjegjësit Teknik me afat të përcaktuar mbi një vit;
 3. Kopje të Dëshmisë së Aftësive Profesionale të Përgjegjësit Teknik;
 4. Rregullore e brendshme e funksionimit të veprimtarisë e cila duhet të përmbajë:
 • Zbatimin e Ligjit dhe të Udhëzimit për Autoriparimet;
 • Plotësimin e Regjistrit për Autoriparimet;
 • Zbatimin e rregullave të sigurimit teknik në punë;
 • Zbatimim e rregullave të mbrojtjes nga zjarri.
 1. Dokumente pronësie dhe/ose përdorimi, që pasqyrojnë mjediset, pajisjet, instrumentat etj
 2. Dokument që vërteton ngurtësimin e velftës së garancisë financiare

   
 1. Duhet të respektojnë legjislacionin në fuqi për qarkullimin rrugor, për normat e kujdesit ndaj mjedisit, ndaj ndotjeve dhe parandalimit të dëmtimeve;
   

Subjektet juridike, që të ushtrojnë veprimtari të shitblerjes së mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura sipas ligjit përcakton që:

Subjektet juridike për të ushtruar veprimtaritë e përcaktuara në Ligj duhet të jenë të pajisura me licencë për veprimtarinë “Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove, të reja ose të përdorura”, me kodin VII.3.B.2, e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL) nën juridiksionin e të cilit është selia e subjektit.

Që subjekti të licencohet dhe të ushtrojë veprimtarinë e shitblerjes së mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura, të autorizuara nga prodhuesi duhet të:

 • Disponojë pajisjet, instrumentet dhe ambientet e nevojshme;
 • Plotësojë kushtet dhe procedurat respektivisht sipas neneve të Udhëzimit Nr.1545, datë 29.03.2016:
 1. Kërkesë, nga drejtuesi ligjor, për pajisjen me licencë veprimtarie për shitblerjen e mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiot e tyre, të reja dhe/ose të përdorura, të autorizuara nga prodhuesi;
 2. Kontratë midis Drejtuesit Ligjor dhe Përgjegjësit Teknik me afat të përcaktuar mbi një vit;
 3. Kopje të Dëshmisë së Aftësive Profesionale të Përgjegjësit Teknik;
 4. Rregullore e brendshme e funksionimit të veprimtarisë e cila duhet të përmbajë:
 • Zbatimin e Ligjit dhe të Udhëzimit për “Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura, të autorizuara nga prodhuesi”;
 • Plotësimin e Regjistrit për “Shitblerjen e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura, të autorizuara nga prodhuesi” VII.3.B.2;
 • Zbatimin e rregullave të sigurimit teknik në punë;
 • Zbatimim e rregullave të mbrojtjes nga zjarri.
 1. Dokumente pronësie dhe/ose përdorimi, që pasqyrojnë mjediset, pajisjet, instrumentat etj.
 2. Dokument që vërteton ngurtësimin e velftës së garancisë financiare.

** Subjektet të cilat ushtrojnë këtë veprimtari duhet të pajisen me autorizim nga prodhuesi i mjeteve

Subjektet juridike, që ushtrojnë veprimtarinë e ndërmjetësimit, kundrejt pagesës, në shitblerjen e mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove, të reja ose të përdorura:

 • Trajtohen si subjekte të tatueshme dhe i nënshtrohen legjislacionit në fuqi:
 1. Duhet të mbajnë në mjediset ku ushtrojnë veprimtarinë, në vende të dukshme, tabelat e veprimeve që kryejnë, si dhe tarifat përkatëse për çdo ndërhyrje të bërë.
 2. Kryerja e veprimeve të ndryshme nga ato të shënuara në tabelat përkatëse, si dhe marrja e vlerave më të mëdha nga ato të treguara në këto tabela, përbëjnë shkelje dhe dënohen sipas Ligjit Nr.9573, date 03.70.2006, ndryshuar.

Ligji përcakton që:

 1. Subjektet juridike për të ushtruar veprimtaritë e përcaktuara në Ligj duhet të jenë të pajisura me licencë e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL) sipas katgorisë VII 3 të ligjit për licencat nën juridiksionin e të cilit është selia e subjektit.
 2. Subjektet, janë të detyruara të mbajnë një regjistër, ku të shënojnë veprimet që kryejnë çdo ditë, në mënyrë të saktë dhe kronologjike, pa korrigjime, gjeneralitetet e personave, me të cilët kanë kryer një ndërmjetësim.

Subjektet juridike, që të ushtrojnë veprimtari të mbledhjes, depozitimit, shkatërrimit të mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe i pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura:

 1. Duhet të jenë të regjistruara sipas përcaktimeve të Ligjit nr.9573, datë.3.7.2006, ndryshuar

Ligji përcakton që:

 1. Subjektet juridike për të ushtruar veprimtaritë e përcaktuara në Ligj duhet të jenë të pajisura me licencë për veprimtarinë “Autoriparim i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove” me kod VII.3.B.1/dh, e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL) nën juridiksionin e të cilit është selia e subjektit.

  Që subjekti të licencohet në një ose disa nga specifikimet e përcaktuara duhet të:
 • Disponojë pajisjet, instrumentet dhe ambientet e nevojshme;
 • Plotësojë kushtet dhe procedurat respektivisht sipas neneve të Udhëzimit Nr.1546, datë 29.3.2016:
 1. Kërkesë nga Drejtuesi Ligjor për pajisjen me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së autoriparimit;
 2. Kontratë midis Drejtuesit Ligjor dhe Përgjegjësin Teknik me afat të përcaktuar mbi një vit;
 3. Kopje të Dëshmisë së Aftësive Profesionale të Përgjegjësit Teknik;
 4. Rregullore e brendshme e funksionimit të veprimtarisë e cila duhet të përmbajë:
 • Zbatimin e Ligjit dhe të Udhëzimit për Autoriparimet;
 • Plotësimin e Regjistrit;
 • Zbatimin e rregullave të sigurimit teknik në punë;
 • Zbatimim e rregullave të mbrojtjes nga zjarri.
 1. Dokumente pronësie dhe/ose përdorimi, që pasqyrojnë mjediset, pajisjet, instrumentat etj
 2. Dokument që vërteton ngurtësimin e velftës së garancisë financiare

 

 1. Duhet të respektojnë legjislacionin në fuqi për qarkullimin rrugor, për normat e kujdesit ndaj mjedisit, ndaj ndotjeve dhe parandalimit të dëmtimeve;

Ushtrimi i veprimtarisë së Agjencisë që ushtrojnë veprimtari të trajtimit të praktikave të qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove bëhet i mundur sipas legjislacionit në fuqi për subjektet e tatueshme.

Veprimtaritë e ushtruara:

 • Këshillimi;
 • Asistenca;
 • Përshpejtimi i procedurave;
 • Plotësimi i dokumentacionit të kërkuar;

kundrejt pagesës nga agjencitë, për llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë veprimtaritë, që rregullohen me këtë ligj ose që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove

Subjektet juridike duhet të:

 • Disponojnë ambientet e nevojshme;
 • Plotësojnë kushtet dhe procedurat, respektivisht, sipas nenit ose neneve përkatëse të këtij udhëzimi.
 1. Kërkesë nga Drejtuesi Ligjor për pajisjen me Autorizim për ushtrimin e veprimtarisë;
 2. Kontratë midis Drejtuesit Ligjor dhe Përgjegjësin Teknik me afat të përcaktuar mbi një vit;
 3. Kopje e Vërtetimit të Aftësive Profesionale të Përgjegjësit Teknik;
 4. Rregullore e brendshme e funksionimit të veprimtarisë e cila duhet të përmbajë:
 • Zbatimin e Ligjit dhe të Udhëzimit për Autoriparimet;
 • Plotësimin e Regjistrit;
 • Zbatimim e rregullave të mbrojtjes nga zjarri.
 1. Dokumente pronësie dhe/ose përdorimi, që pasqyrojnë mjediset, pajisjet, instrumentat etj

** Kërkesa për Autorizimin e ushtrimit të veprimtarisë kryhet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbime të Transportit Rrugor, ku subjekti ka selinë.

Subjektet të cilat ushtrojnë veprimtaritë e parashikuara në Ligjin Nr. 9573, datë 03.07.2006 duhet të kenë një Përgjegjës Teknik i cili të jetë i pajisur me DAP ose VAP.

 1. Dëshmia e aftësisë profesionale(DAP) vlen për veprimtaritë:

Me kod VII.3.B.1 e cila përfshin veprimtaritë si më poshtë:

 • Për veprimtaritë e riparimit dhe të mirëmbajtjes së pjesëve mekanike dhe të motorit;
 • Për riparimin dhe mirëmbajtjen e karrocerisë;
 • Për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik
 • Për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave;
 • Për subjektet që blejnë, shesin mjete me motor dhe rimorkio;
 • Për subjektet që mbledhin, depozitojnë, shkatërrojnë mjetet ose pjesë të tyre të dala jashtë përdorimit apo të braktisura

Me kod VII.3.B.2:

 • Për shitblerjen e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove, të reja ose të perdorura, të autorizuara nga prodhuesi.
 1. Vërtetimi i aftësisë profesionale vlen për veprimtaritë me kod VII.3.B.4.
 • Për Agjencitë që ushtrojnë veprimtari të trajtimit të praktikave të qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove

Referenca:

Dëshmia e aftësisë profesionale VII.3.B.1.

Dëshmia e aftësisë profesionale VII.3.B.2.

Vërtetimi i aftësisë profesionale VII.3.B.4.

 1. Ushtrimi i veprimtarisë pa autorizim

Subjektet që ushtrojnë veprimtaritë e tyre pa autorizim dhe që shënojnë të dhëna fiktive në regjistër, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë.
Këto shkelje shoqërohen edhe me konfiskimin e pajisjeve, që kanë shërbyer për të kryer veprimtarinë e jashtëligjshme.

Objekti i veprimtarisë

Fasha e gjobës

 • Për veprimtaritë e riparimit dhe të mirëmbajtjes së pjesëve mekanike dhe të motorit;
 • Për riparimin dhe mirëmbajtjen e karrocerisë;
 • Për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik;
 • Për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave;

200,0000 – 500,000 lekë

 • Subjektet që blejnë, shesin mjete me motor dhe rimorkio.

400,000 – 700,000 lekë

 • Subjektet që mbledhin, depozitojnë, shkatërrojnë mjetet ose pjesë të tyre të dala jashtë përdorimit apo të braktisura.

100,000 – 300,000 lekë

 • Veprimtaria e agjencive për praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove.

200,000 – 400,000 lekë

 

 1. Shkelje të tjera

 

Shkelja

Fasha e Gjobës

 • Punime me karakter operacion ose ndihmës të palicencuar, në funksion të veprimtarisë së autoriparimit të ndryshme nga ato për të cilat subjekti është regjistruar

50,000 – 200,000 lekë

 • Subjektet që tregtojnë mjete rrugore me motor dhe të rimorkiove si dhe subjektet të cilat kryejnë transport mallrash për llogari të të tretëve që të ushtrojnë veprimtarinë e autoriparimit duhet ta regjistrojnë në regjistër

10,000 – 40,000 lekë

 • Mungesat ose parregullsitë në plotësimin e regjistrave;
 • Përdorimi i regjistrave të pavulosur apo me fletë mangët
 • Kryerja e veprimeve me persona të paidentifikuar me letërnjoftim ose dokument tjetër identifikimi

50,000 – 200,000 lekë

 • Titulli i autorizimit:
  Shkel kushtet e pëcaktuara në ligj;
  Nuk zbaton dispozitat dhe udhëzimet e dala në zbatim të ligjit

100,000 – 400,000 lekë

 • Shkeljet e dispozitave të tjera të ligjit

30,000 – 120,000 lekë

Subjekti ndaj të cilit është marrë masë administrative nga strukturat kontrolluese të DPSHTRR-së, ka të drejtën e ankimit me shkrim brenda 30 ditësh nga data e mbajtjes së procesverbalit të gjobës, pranë komisionit të shqyrtimit të ankimeve të masës administrative.

Subjekti ankimues mund të dorëzojë dorazi, në zyrën e protokollit pranë DPSHTRR-së ose me anë të shërbimit postar ankimin. Në ankimim subjekti duhet të vërtetojë datën e marrjes së aktit administrativ, objekt i ankimimit. Data e marjes së ankimit me shkrim nga komisioni i Shqyrtimit të Ankimeve do të konsiderohet data e protokollit në institucion.

Për vlerësimin e masave administrative dhe shqyrtimin e ankimeve, funksionon Komisioni i Shqyrtimit të Ankimit të Masës Administrative, i cili shqyrton ankesën e subjektevesi dhe vendos për masën administrative të vendosur nga Njësia e Kontrollit, si dhe sipas rastit propozon pezullimin e veprimtarisë nga autoriteti që ka lëshuar autorizimin (licensë).


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga