Pronësia/ Shitblerja e Mjetit

You are here

Verifiko Pronësinë e Mjetit

Nëse keni shitur/blerë një mjet dhe nuk jeni të sigurt nëse është në emrin tuaj apo jo, ju mund të plotësoni një kërkesë për verifikimin e pronësisë:

KËRKESË PËR VERIFIKIMIN E PRONËSISË SË MJETIT

VERIFIKO PRONËSINË E MJETIT 

 

Nëse zotëroni kontratë shitblerje të mjetit/kontratë dhurimi/dëshmi trashëgimie, ju duhet të paraqiteni brenda 30 ditëve nga data e hartimit të kontratës, pranë sporteleve të DRSHTRR për ndryshimin e pronësisë dhe përditësimin e dokumenteve të mjetit me të dhënat tuaja në sistem.

Mosparaqitja brenda afateve ligjore për këtë ndryshim, referuar nenit 93, të Kodit Rrugor, për automjete, motomjete dhe rimorkio, ju ngarkon me gjobë. Gjoba do të jetë: 

-Për shkelje të afatit mbi 30 ditë deri në 90 ditë kalendarike - 10,000 lekë; 

-Për shkelje të afatit mbi 90 ditë deri në 1 vit - 20,000 lekë; 

-Për shkelje të afatit me më shumë se 1 vit - 40,000 lekë. 

Për ndryshimin e pronësisë, blerësi duhet të paraqitet në sportel (jo më vonë se 30 ditë nga formulimi i aktit të shitblerjes) me:

 • Dokument identifikimi;
 • Kontratën e shitblerjes/e dhurimit/shitblerje me ankand/dëshminë e trashëgimisë, vendim nga Gjykata ose organ tjetër i ngarkuar me ligj, faturë tatimore shitje;
 • Lejen e Qarkullimit dhe Certifikatën e Pronësisë me të dhënat e mëparshme të Shitësit.
 • Certifikatën e kontrollit teknik, e vlefshme. 

Nëse mjeti vijon të jetë në emrin tuaj, edhe pasi e keni shitur, do të thotë që blerësi nuk është paraqitur në sportelet e DRSHTRR për përditësimin e të dhënave. Kjo nënkupton që të gjitha detyrimet e mjetit vijojnë të jenë emrin tuaj dhe duhet sa më parë të bëhet ndryshimin i pronësisë. 

Detyrimi për ndryshimin e pronësisë i takon blerësit, por në rastet kur kontaktet me blerësin kanë humbur, për arsye nga më të ndryshmet (ka ndërruar jetë/jeton jashtë/etj), shitësi mund ta bëjë vetë ndryshimin e pronësisë.

Nuk është e domosdoshme që në sportelet e DRSHTRR të jetë shitësi dhe blerësi. ndryshimin e pronësisë e të dhënave mund ta kryejë cilido prej tyre, pa praninë e palës tjetër. 

 1. Shitësi mund të paraqitet në sportel me:
  • Kontratën e shitblerjes/e dhurimit/shitblerje me ankand/dëshminë e trashëgimisë;
  • Vendim nga Gjykata ose organ tjetër i ngarkuar me ligj;
  • Faturë tatimore shitje;
  • Çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

të gjitha në origjinal ose kopje të noterizuara të cilat dorëzohen në sportel dhe vijohet me përditësimin e të dhënave.

Tarifa për këtë shërbim është 1,000 Lekë.

 1. Blerësi duhet të paraqitet në sportel (jo më vonë se 30 ditë nga formulimi i aktit të shitblerjes) me:
  • Dokument identifikimi;
  • Kontratën e shitblerjes/e dhurimit/shitblerje me ankand/dëshminë e trashëgimisë, vendim nga Gjykata ose organ tjetër i ngarkuar me ligj, faturë tatimore shitje;
  • Dokumentet e mjetit;
  • Certifikatën e kontrollit teknik, e vlefshme. 

Më pas vijohet me përditësimin e lejes së qarkullimit në emër të blerësit.

Tarifa për këtë shërbim është 2,500 lekë.


Shitblerja e Mjetit

Shitësi dhe Blerësi i mjetit duhet të ndjekin këto hapa:

1. Shitësi dhe Blerësi paraqiten pranë Drejtorisë Rajonale ku ka vendbanimin njëra nga palët me këto dokumente me vete:

1. Dokument identifikimi.
*Nëse është subjekti fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të jëtë i pajisur me autorizim dhe me mjetin e identifikimit.
2. Leja e qarkullimit
3. Certifikatë Pronësie e mjetit.


1. Dokument identifikimi.
*Nëse është subjekti fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të jëtë i pajisur me autorizim dhe me mjetin e identifikimit.

Shënim*: 
Të gjithë dokumentet në gjuhën angleze dhe dokumentet teknike nga prodhuesi apo të fitimit të pronësisë nga vendet e BE ose me kodet e Direktivave KE nuk kanë nevojë për përkthim dhe noterizim. 
Përkthimi e noterizimi do të kërkohet vetëm për dokumentat në gjuhën kineze, arabe, koreane, etj.
Nevojitet prokurë e posaçme/autorizim për kryerjen e veprimeve në emër të shitësit/blerësit të mjetit në mungesë fizike të tyre.

Shënim**: 

Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 

 •  Dokument identifikimi;
  *Nëse është subjekti fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të jëtë i pajisur me autorizim dhe me mjetin e identifikimit.
 • Leja e qarkullimit;
 • Certifikatë Pronësie e mjetit (nëse nuk është pajisur me lejen e re të qarkullimit); 
 • Certifikata e Kontrollit Teknik, e vlefshme.
 • Dokument identifikimi.
  *Nëse është subjekti fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të jëtë i pajisur me autorizim dhe me mjetin e identifikimit.
 • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
 • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
 • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht. 

2. Kontrata e shitblerjes
*Vini re! Mjeti duhet të jetë aktiv në sistem për kryerjen e procedurës dhe i lirë nga detyrimet në DPSHTRR (taksat, kamatvonesat) dhe INTERPOL.

Nëse kontrata e shitblerjes është hartuar pranë një zyre ligjore, mund të vijoni menjëherë me ndryshimin e pronësisë në sportel, ku do të pajiseni me leje të re qarkullimi. Në rast të kundërt, kontrata e shitblerjes hartohet pranë sporteleve të DRSHTRR.

3. Ndryshimi i pronësisë. Pasi hartohet kontrata e shitblerjes te sporteli i juristit të DRSHTRR, Blerësi duhet të pajiset me leje të re qarkullimi.

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete:

 • Prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit;
 • Dokument identifikimi;
 • Lejen e Qarkullimit dhe Certifikatën e Pronësisë (nëse nuk ka lejen e re të qarkullimit).

 

Blerësi duhet të bëjë ndryshimin e pronësisë (përditësimin e të dhënave të reja në sistem) brenda 30 ditëve në sportelet e DRSHTRR-së.

Mosparaqitja brenda afateve ligjore për këtë ndryshim, referuar nenit 93, të Kodit Rrugor, për automjete, motomjete dhe rimorkio, ju ngarkon me gjobë. Gjoba do të jetë: 

 • Për shkelje të afatit mbi 30 ditë deri në 90 ditë kalendarike - 10,000 lekë; 
 • Për shkelje të afatit mbi 90 ditë kalendarike deri në 1 vit - 20,000 lekë; 
 • Për shkelje të afatit me më shumë se 1 vit - 40,000 lekë. 

 • Kontrata e shitblerjes në DRSHTRR 1,500 Lekë;
 • Vërtetim RBS 1,400 Lekë;
 • Leje e re Qarkullimi për Blerësin 2,500 Lekë.

Tarifa shtesë:

 • Transferimi i dosjes së mjetit pranë Drejtorisë Rajonale 1,000 Lekë.
 • Leje Qarkullimi Provizore 1,000 Lekë.
  *Nëse veprimet për shitblerjen e mjetit kryhen pranë drejtorisë rajonale ku ka vendbanimin Shitësi, Blerësi duhet të aplikojë për transferimin e dosjes së mjetit pranë drejtorisë rajonale ku Blerësi ka vendbanimin, si dhe të pajiset me Leje Qarkullimi Provizore për të përfunduar procesin e përditësimit të të dhënave në sistem.
 • Pajisje me targa të reja mjeti (nëse dëshiron Blerësi) 
  • Të dyja targat      4,000 Lekë
  • Targë për motomjet (1 targë)   2,000 Lekë
  • Targa të veçanta Kliko
    


Dhurimi/Lënia në Trashëgimi e Mjetit

Kontratat për rastet e dhurimit të mjetit, lënie në trashëgimi, etj., hartohen pranë një zyre noterie.
Për rastet e dhurimit, të dyja palët paraqiten pranë noterit dhe kryejnë procedurat përkatëse dhe me kontratën ose aktin noterial, paraqiten pranë DRSHTRR, për të vijuar me ndërrimin e pronësisë së mjetit.

Në rastin e trashëgimisë, pasi çelet trashëgimia, përfituesit duhet të paraqiten pranë DRSHTRR, për të vijuar me ndryshimin e pronësisë së mjetit.

 1. Palët paraqiten pranë Drejtorisë Rajonale ku ka vendbanimin njëra nga palët, bashkë me mjetin që do i ndryshohet pronësia dhe me këto dokumente me vete:
  • Dokument identifikimi;
   *Nëse është subjekti fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të jëtë i pajisur me autorizim dhe me mjetin e identifikimit.
  • Leja e qarkullimit e mjetit;
  • Certifikata e Pronësisë së mjetit (nëse nuk është pajisur me lejen e re të qarkullimit); 
  • Certifikata e Kontrollit Teknik, e vlefshme;
  • Kontrata e dhurimit, trashëgimisë, etj. e hartuar te zyra e noterit.

   Vini re! Mjeti duhet të jetë aktiv në sistem për kryerjen e procedurës dhe i lirë nga detyrimet në DPSHTRR (taksat, kamatvonesat) dhe INTERPOL. 

   Shënim:
   Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 
   • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
   • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
   • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht.  
 2. Ndryshimi i pronësisë. Pas të gjitha procedurave të ndjekura më lart, pala që do përfitojë mjetin do të pajiset me:
  • Leje të re Qarkullimi;
  • Vërtetimi RBS - konfirmimi nga Regjistri i Barrëve Siguruese të cilin e siguroni pranë zyrave tona të shërbimit ose te noteri.
   Pra, pala e interesuar do të bëjë ndryshimin e pronësisë (përditësimin e të dhënave të reja në sistem) brenda 30 ditëve në sportelet e DRSHTRR-së.
 3. Për ndryshimin e pronësisë, pala e interesuar duhet të jetë i pajisur me:
  • Dokument identifikimi;
  • Lejen e Qarkullimit dhe Certifikatën e Pronësisë (nëse nuk ka lejen e re të qarkullimit) me të dhënat e mëparshme;
  • Certifikata e Kontrollit Teknik e mjetit, e vlefshme. 

 • Leje e re Qarkullimi për Blerësin 2,500 Lekë.
 • Vërtetim RBS 1,400 Lekë.

Tarifa shtesë:

 • Transferimi i dosjes së mjetit pranë drejtorisë rajonale 1,000 Lekë.
 • Leje Qarkullimi Provizore 1,000 Lekë.
  *Nëse veprimet për ndryshimin e pronësisë së mjetit, kryhen pranë drejtorisë rajonale ku ka vendbanimin zotëruesi i mëparshëm i mjetit, pala e interesuar duhet të aplikojë për transferimin e dosjes së mjetit pranë drejtorisë rajonale ku i interesuari/zotëruesi i ri ka vendbanimin, si edhe të pajiset me Leje Qarkullimi Provizore për të përfunduar procesin e përditësimit të të dhënave në sistem.
 • Pajisje me targa të reja mjeti (nëse dëshiron Blerësi) 
  • Të dyja targat      4,000 Lekë
  • Targë për motomjet (1 targë)   2,000 Lekë
  • Targa të veçanta Kliko

   Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete edhe prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.


Përdorimi i mjetit nga të tretë

Ndryshim i përdorimit të mjetit. Mjeti mund të caktohet për përdorim vetjak ose për të tretë.
Përdorimi i mjetit nga të tretë përfshin:

 • dhënien me qira, pa drejtues mjeti;
 • dhënien me qira, me drejtues mjeti dhe shërbimi taksi për transport udhëtarësh;
 • shërbimin e linjës për transport udhëtarësh ose për transport mallrash;
 • shërbimin e transportit të mallrave për llogari të tretëve;
 • shërbimin taksi për transportin e mallrave për llogari të tretëve.

Ndryshimi i përdorimit të mjetit pasqyrohet në fushën “Destinacioni dhe Përdorimi” në:

 • Lejen e qarkullimit;
 • Certifikatën e pronësisë (nëse nuk është pajisur me lejen e re të qarkullimit). 

Ju duhet të paraqiteni pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorisë Rajonale ku është i regjistruar mjeti, me këto dokumente me vete: 

 1. Dokument identifikimi;
  *Nëse është subjekti fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të jetë i pajisur me autorizim dhe mjetin e identifikimit.
 2. Leja e qarkullimit;
 3. Certifikata e pronësisë (nëse nuk jeni pajisur me lejen e re të qarkullimit); 
 4. Kontrata e qirasë e noterizuar;
 5. Kontrata e sigurimit të mjetit.

Tarifat:

 • Përditësimi i Lejes së Qarkullimit   -  2,500 Lekë 

 

Leje Qarkullimi Ndërkombëtare

Leja e Qarkullimit Ndërkombëtare është dokument i vlefshëm për të qarkulluar në shtete që janë pjesë e Konventës të Trafikut Rrugor (Vjenë, 8 Nëntor 1968, e ndryshuar).

Me lëshimin e lejes së qarkullimit, model i ri që prej datës 6 Qershor 2022, nuk është i nevojshëm aplikimi për Leje Qarkullimi Ndërkombëtare, për të gjithë ata që e zotërojnë modelin e ri të lejes së qarkullimit.

Për të gjithë ata qytetarë që kanë akoma leje qarkullimi model i vjetër, mund të aplikojnë për Leje Qarkullimi Ndërkombëtare.

Personi i interesuar paraqitet pranë sporteleve të shërbimit në çdo Drejtori Rajonale (pavarësisht se ku e kanë dosjen e Lejes së Qarkullimit) me këto dokumente:

 • Mjet Identifikimi;
 • Leje Qarkullimi Kombëtare.

Afati i vlefshmërisë: 3 vjet

Tarifa: 1,000 Lekë 

 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga