Mjet Diplomatik

You are here

Regjistrimi i mjetit për anëtarë të trupit diplomatik të huaj dhe për konsuj nderi:

 
Mjetet diplomatike pajisen me targa CD ose TR (jeshile). Mjetet e konsujve të nderit mund të pajisen edhe me 2 shenja dalluese HCC përmes Autorizimit për Pajisje me Shenjë Dalluese HCC. 
 
Për t’u pajisur me targë CD ose TR (jeshile) të mjetit (automjet ose motor) personal, ju duhet:

 1. Të paraqiteni me mjetin tuaj në Drejtorinë Rajonale ku keni vendbanimin;

 

 1. Dokument identifikimi të anëtarit të përfaqësisë diplomatike;
  *Personi që kryen veprimet duhet të ketë me vete autorizimin dhe një dokument identifikimi; 
 2. Kërkesën e lëshuar nga Drejtoria e Protokollit të Shtetit në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ), në të cilin identifikohen:
  • Anëtari i trupit diplomatik;
  • Lloji i targës CD ose TR (jeshile);
  • Të dhënat e mjetit (marka, tipi, shasia, ngjyra), ose konsulli i nderit për të cilin lëshohet HCC me të dhënat e mjetit.
 3. Dokumentet shoqërues me treguesit teknikë dhe të pronësisë së mjetit, të lëshuar nga organet zyrtare të shtetit nga vjen mjeti, si: leje qarkullimi dhe/ose certifikatë pronësie, ose çregjistrim për eksport, në origjinal, dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal, kontrata e sigurimit të mjetit;
 4. Nëse mjeti i ri/ 0 km është blerë në Shqipëri, do të nevojitet edhe: 
  RBS
  - Konfirmimi nga Regjistri i Barrëve Siguruese të cilin e siguroni pas hartimit të kontratës së shitblerjes së mjetit pranë zyrave tona të shërbimit ose te noteri.

*Shënim:

Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 

 • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
 • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
 • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht. 

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete edhe prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

 

 1. Të kryeni Kontrollin Fizik të mjetit në Drejtorinë Rajonale ku do të pajiseni me Certifikatën e Kontrollit Fizik;
 2. Paraqituni me të gjithë dokumentet e mësipërme në sportelet e regjistrimit të mjetit për të përfunduar të gjithë procedurën.

 

Regjistrimi i Mjetit Diplomatik

Mjet i blerë në Shqipëri Mjet i blerë jashtë shtetit

Certifikatë e Kontrollit Fizik të Mjetit

2,000 lekë 2,000 lekë

Leje Qarkullimi

2,500 lekë 2,500 lekë

Pajisje me targa (2,000 lekë/targa)
Mjet: 2 targa 
Motomjet: 1 targë 
Pajisje me targa të veçanta Kliko

4,000 lekë Targë për Mjete*
2,000 lekë Targë për Motomjete*
(nëse ndërrohen targat ekzistuese)

4,000 lekë

RBS

1,400 lekë

-

Shenja dalluese HCC (opsionale)

1,100 lekë/copë 1,100 lekë/copë

Lëshimi i autorizimit për pajisje me HCC (opsionale)

1,000 lekë 1,000 lekë

 

Mjeti përjashtohet nga taksat, ndërsa fatura e shërbimit është 200 lekë në vit.

 • Targat CD, TR (jeshile) dhe simboli HCC nuk janë të transferueshme për rastet kur mjeti shitet ose ndryshon pronësi. 
 • Numri i targave jepet në mënyrë progresive, me përjashtim të ambasadorit ose të përfaqësuesit të organizatës, i cili mban në automjetin e tij zyrtar dhe personal nr. 00 01.
   

 

 

Kontrolli Teknik

Të gjitha mjetet e përdorura të regjistruara për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, duhet të paraqiten brenda 7 ditëve në Qendrën e Kontrollit Teknik, për t’ju nënshtruar kontrollit teknik.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga