Mjet i Blinduar

You are here

Për të regjistruar një mjet të ri/0 km, të paregjistruar më parë, të blerë në Shqipëri/jashtë shtetit, ju duhet:

 1. Të paraqiteni me mjetin tuaj në Drejtorinë Rajonale ku keni vendbanimin;

 

 1. Dokument identifikimi;
  *Kur kërkuesi për regjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të ketë me vete autorizim dhe një dokument identifikimi;
 2. Autorizim të veçantë (vlefshmëria e autorizimit për regjistrimin e mjetit të blinduar, në zbatim të nenit 93/1 është 10 ditë) si më poshtë: 
  • Për mjetin e blinduar, që do të përdoret për qëllime transporti vlerash monetare, ose për qëllime të tjera sigurimi, shoqërim personash apo vlerash artistike etj., kërkohet autorizim të lëshuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit. 
  • Për mjetin e blinduar që do të përdoret për qëllime personale private kërkohet autorizim të lëshuar nga Drejtori i Policisë së Qarkut.
 3. Dokumentet shoqërues me treguesit teknikë dhe të pronësisë së mjetit, të lëshuar nga organet zyrtare të shtetit nga vjen mjeti, si: leje qarkullimi dhe/ose certifikatë pronësie, ose çregjistrim për eksport, në origjinal;
 4. Dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal;
 5. Certifikata e Pronësisë, e vlefshme;
 6. Kontrata e Sigurimit të Mjetit;
 7. Nëse mjeti i ri/ 0 km është blerë në Shqipëri: 
  RBS
  - konfirmimi nga Regjistri i Barrëve Siguruese të cilin e siguroni pas hartimit të kontratës së shitblerjes së mjetit pranë zyrave tona të shërbimit ose te noteri.

*Shënim:

Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 

 • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
 • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
 • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht. 

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete edhe prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

 

 1. Të kryeni Kontrollin Fizik të mjetit në Drejtorinë Rajonale ku do të pajiseni me Certifikatën e Kontrollit Fizik;
 2. Pas Kontrollit Fizik, do paraqiteni me të gjithë dokumentet e mësipërme në sportelet e regjistrimit të mjetit për të përfunduar të gjithë procedurën.

 

Regjistrimi i Mjetit të Përdorur

Mjet i blerë në Shqipëri Mjet i blerë jashtë shtetit

Certifikatë e Kontrollit Fizik të Mjetit

2,000 lekë 2,000 lekë

Leje Qarkullimi

2,500 lekë 2,500 lekë

Pajisje me targa (2,000 lekë/targa)
Mjet: 2 targa 
Motomjet: 1 targë 
Pajisje me targa të veçanta Kliko

4,000 lekë Targë për Mjete*
2,000 lekë Targë për Motomjete*
(nëse ndërrohen targat ekzistuese)
4,000 lekë  Targë për Mjete
2,000 lekë Targë për Motomjete

RBS

1,400 lekë -

 

*Kur regjistrohet mjeti i përdorur, i blerë në Shqipëri, pronari i ri i mjetit mund të mbajë targat ekzistuese pa paguar tarifë shtesë. Nëse pronari dëshiron targa të reja, mund t’i ndryshojë duke paguar tarifën për 2 targa standarde 4,000 lekë, 2,000 lekë për targë motomjeti ose për targa të veçanta duke porositur online.  

 

Kontrolli Teknik

Të gjitha mjetet e përdorura të regjistruara për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, duhet të paraqiten brenda 7 ditëve në Qendrën e Kontrollit Teknik, për t’ju nënshtruar kontrollit teknik.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga