Mjet i Përdorur

You are here

Për të regjistruar një mjet të përdorur, të blerë në Shqipëri, ose jashtë shtetit, ju duhet:

 1. Të paraqiteni me mjetin tuaj në Drejtorinë Rajonale ku keni vendbanimin;

 

 1. Dokument identifikimi;
  *Kur kërkuesi për regjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të ketë me vete autorizim dhe një dokument identifikimi;
 2. Dokumenti i fitimit të pronësisë së mjetit, i vlefshëm;
 3. Dokumentet shoqërues me treguesit teknikë dhe të pronësisë së mjetit, të lëshuar nga organet zyrtare të shtetit nga vjen mjeti, si: leje qarkullimi dhe/ose certifikatë pronësie, ose çregjistrim për eksport, në origjinal;
 4. Dokumenti që konfirmon kryerjen e procedurave doganore, në origjinal;
 5. Kontrata e Sigurimit të Mjetit sipas kushteve të marrëveshjes mes DPSHTRR dhe AMF;
 6. Nëse mjeti i ri/ 0 km është blerë në Shqipëri: 
  RBS
  - konfirmimi nga Regjistri i Barrëve Siguruese të cilin e siguroni pas hartimit të kontratës së shitblerjes së mjetit pranë zyrave tona të shërbimit ose te noteri.

*Shënim:

Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 

 • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
 • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
 • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht. 

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete edhe prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

 1. Nëse mjeti është blerë jashtë vendit, do të kryeni Kontrollin Fizik të mjetit ku do të pajiseni me Certifikatën e Kontrollit Fizik. Nëse mjeti është blerë në Shqipëri dhe keni një Certifikatë të vlefshme të Kontrollit Teknik, nuk do të kryeni Kontrollin Fizik të mjetit.
 2. Më pas, do të paraqiteni me të gjithë dokumentet e mësipërme në sportelet e regjistrimit të mjetit për të përfunduar të gjithë procedurën.

 

Regjistrimi i Mjetit të Përdorur

Mjet i blerë në Shqipëri Mjet i blerë jashtë shtetit

Certifikatë e Kontrollit Fizik të Mjetit

- 2,000 lekë

Leje Qarkullimi

2,500 lekë 2,500 lekë

Pajisje me targa (2,000 lekë/targa)
Mjet: 2 targa 

Motomjet: 1 targë 

Pajisje me targa të veçanta

4,000 lekë Targë për Mjete*
2,000 lekë Targë për Motomjete*

(Nëse ndërrohen targat ekzistuese)

 

4,000 lekë Targë për Mjete*
2,000 lekë Targë për Motomjete*

RBS

1,400 lekë -

 

*Kur regjistrohet mjeti i përdorur, i blerë në Shqipëri, pronari i ri i mjetit mund të mbajë targat ekzistuese pa paguar tarifë shtesë. Nëse pronari dëshiron targa të reja, mund t’i ndryshojë duke paguar tarifën për 2 targa standarde 4,000 lekë, 2,000 lekë për targë motomjeti ose për targa të veçanta duke porositur online.  

 

Kontrolli Teknik

Të gjitha mjetet e përdorura të regjistruara për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, duhet të paraqiten brenda 7 ditëve në Qendrën e Kontrollit Teknik, për t’ju nënshtruar kontrollit teknik.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga