Mjet i Ri/0 km

You are here

Për të regjistruar një mjet të ri/0 km, të paregjistruar më parë, të blerë në Shqipëri/jashtë shtetit, ju duhet:

 1. Të siguroheni që mjeti përmbush kriteret e kategorive mjedisore EURO 5 ose EURO 6 (sipas kritereve të VKM Nr. 633);
 2. Të paraqiteni me mjetin tuaj në Drejtorinë Rajonale ku keni vendbanimin;

 

 1. Dokument identifikimi;
  *Nëse jeni subjekt fizik ose juridik nevojitet edhe ekstrakti i QKB-së. Gjithashtu, personi që kryen veprimet duhet të ketë me vete dokument identifikimi dhe autorizimin për kryerjen e veprimeve;
 2. Dokumenti i fitimit të pronësisë së mjetit, i vlefshëm;
 3. Certifikatë Përputhje/Dokument me të gjithë treguesit teknik të domosdoshëm për identifikimin e mjetit, të lëshuar nga prodhuesi, në origjinal;
 4. Dokumenti që konfirmon kryerjen e procedurave doganore;
 5. Kontrata e Sigurimit të Mjetit sipas kushteve të marrëveshjes mes DPSHTRR dhe AMF;
 6. Autorizim nga Policia, kur mjeti është i blinduar;
 7. Nëse mjeti i ri/ 0 km është blerë në Shqipëri, do të nevojitet edhe: 
  RBS
  - konfirmimi nga Regjistri i Barrëve Siguruese të cilin e siguroni pas hartimit të kontratës së shitblerjes së mjetit pranë zyrave tona të shërbimit ose te noteri.

*Shënim:

Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 

 • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
 • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
 • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht. 

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete edhe prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

 

 1. Të kryeni Kontrollin Fizik të mjetit në Drejtorinë Rajonale ku do të pajiseni me Certifikatën e Kontrollit Fizik;
 2. Pas Kontrollit Fizik, do të paraqiteni me të gjithë dokumentet e mësipërme në sportelet e regjistrimit të mjetit për të përfunduar të gjithë procedurën.

 

Regjistrimi i Mjetit të Ri/0 km

Mjet i blerë në Shqipëri Mjet i blerë jashtë shtetit

Certifikatë e Kontrollit Fizik të Mjetit

2,000 lekë 2,000 lekë

Leje Qarkullimi

2,500 lekë 2,500 lekë

Pajisje me targa (2,000 lekë/targa)
Mjet: 2 targa 
Motomjet: 1 targë 
Pajisje me targa të veçanta Kliko

4,000 lekë Targa Mjeti
2,000 lekë Targë Motomjeti
4,000 lekë Targa Mjeti
2,000 lekë Targë Motomjeti

RBS

1,400 lekë -

 

 

Kontrolli Teknik

Të gjitha mjetet e reja të llojit autoveturë, ATP dhe motomjete, përjashtuar ambulancat dhe taksitë, të cilat regjistrohen për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, mund të qarkullojnë pa kryer kontrollin teknik për një afat 3-vjeçar nga data e regjistrimit për herë të parë.

Të gjitha mjetet e tjera të reja të ndryshme nga sa më lart, të cilat regjistrohen për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, mund të qarkullojnë pa kryer kontrollin teknik për një afat 1-vjeçar nga data e regjistrimit për herë të parë.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga