Mjet i Shitur me Ankand

You are here

Për të regjistruar një mjet të përdorur, të shitur me ankand nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) dhe nga Rezervat Materiale Shtetërore, por të paregjistruara në Shqipëri, ju duhet:

 1. Të paraqiteni me mjetin tuaj në Drejtorinë Rajonale ku keni vendbanimin;

 

 1. Dokument identifikimi;
  *Kur kërkuesi për regjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të ketë me vete autorizim dhe një dokument identifikimi;
 2. Faturë tatimore shitjeje, të lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) dhe nga Rezervat Materiale Shtetërore (në origjinal), ose Urdhërin e Ministrit përgjegjës për transferimin kapital të mjetit në favor të një institucioni tjetër shtetëror (fotokopje e njehsuar me origjinalin);
 3. Dokumenti teknik shoqërues i mjetit. Kur ky dokument mungon, duhet vërtetimi që dokumenti teknik i mjetit mungon, lëshuar nga institucioni që ka shitur mjetin me ankand. Në këtë rast, të dhënat teknike përcaktohen në DPSHTRR nga specialisti i identifikuesve të mjetit;
 4. Dokumentin mbi gjendjen fizike të mjetit në momentin e shitjes (fotokopjen e njehsuar me origjinalin), në të cilin përveç të tjerave të evidentohet numri i identifikimit të mjetit dhe sipas rastit mungesa e dokumenteve teknike shoqëruesit të mjetit;
 5. Dokumenti që vërteton kryerjen e procedurave doganore, në origjinal;
 6. Kontrata e Sigurimit të Mjetit sipas kushteve të marrëveshjes mes DPSHTRR dhe AMF.

*Shënim:

Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 

 • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
 • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
 • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht. 

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete edhe prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

 

 1. Të kryeni Kontrollin Fizik të mjetit në Drejtorinë Rajonale ku do të pajiseni me Certifikatën e Kontrollit Fizik;
 2. Pas Kontrollit Fizik, do paraqiteni me të gjithë dokumentet e mësipërme në sportelet e regjistrimit të mjetit për të përfunduar të gjithë procedurën;

 

Regjistrimi i Mjetit të Shitur me Ankand

Kur mjeti është i regjistruar Kur mjeti është i paregjistruar

Certifikatë e Kontrollit Fizik të Mjetit

2,000 lekë 2,000 lekë

Leje Qarkullimi

2,500 lekë 2,500 lekë

Pajisje me targa (2,000 lekë/targa)
Mjet: 2 targa 
Motomjet: 1 targë 
 

4,000 lekë Targë për Mjete*
2,000 lekë Targë për Motomjete* 
(Nëse ndërrohen targat ekzistuese)
4,000 lekë Targa Mjeti
2,000 lekë Targë Motomjeti

 

*Kur regjistrohet mjeti i përdorur, i blerë në Shqipëri, pronari i ri i mjetit mund të mbajë targat ekzistuese pa paguar tarifë shtesë. Nëse pronari dëshiron targa të reja, mund t’i ndryshojë duke paguar tarifën për 2 targa standarde 4,000 lekë, 2,000 lekë për targë motomjeti ose për targa të veçanta duke porositur online.  

 

Kontrolli Teknik

Të gjitha mjetet e përdorura të regjistruara për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, duhet të paraqiten brenda 7 ditëve në Qendrën e Kontrollit Teknik, për t’ju nënshtruar kontrollit teknik.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga