Regjistrimi i mjetit në emër të qytetarit me status “invalid” dhe “veteran i luftës”

You are here

Cilindrata e mjetit që mund të regjistrohet nga qytetarët me status “invalid”, nuk duhet të jetë më e madhe se 2500cc

Për të regjistruar një mjet në emër të qytetarit me status “invalid” ose “veteran i luftës” ju duhet:

 1. Të siguroheni që mjeti përmbush kriteret e kategorive mjedisore (sipas kritereve të VKM Nr. 633);
 2. Të paraqiteni me mjetin tuaj në Drejtorinë Rajonale ku keni vendbanimin;

Dokumentet e qytetarit:

 • Dokument identifikimi;
 • Libreza e invaliditetit/librezën e verbërisë, ose libreza e paraplegjiku/tetraplegjiku lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror.
 • Një nga dokumentet e mëposhtme:
  • Vërtetimin e KMCAP-it, që sigurohet nëpërmjet portalit e-albania;
  • Vërtetimin origjinal ose të noterizuar të KMCAP-it, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore;
  • Kopje e vendimit të Komisionit të Përcaktimit të Verbërisë lëshuar nga Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë KMCAP-it për personat e verbër.
 • Vërtetimin, e siguruar nga vetë qytetari me status “invalid”, nëpërmjet portalit e-albania, që nuk zhvillon aktivitet privat.

Kur veprimet bëhen në emër të veteranit të luftës duhen këto dokumente:

 1. Dokument identifikimi;
 2. Librezën e veteranit;
 3. Vërtetimin, e siguruar nga vetë qytetari me status “veteran lufte”, nëpërmjet portalit e-albania, që nuk zhvillon aktivitet privat.

Dokumentet e mjetit që duhet të keni me vete: 

 • Certifikatë Përputhje/Dokument me të gjithë treguesit teknik të domosdoshëm për identifikimin e mjetit, të lëshuar nga prodhuesi, në origjinal;
 • Dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal;
 • Certifikata e Pronësisë, e vlefshme;
 • Kontrata e Sigurimit të Mjetit;
 • Nëse mjeti është blerë në Shqipëri, do të nevojitet edhe: 
  RBS -
  konfirmimi nga Regjistri i Barrëve Siguruese të cilin e siguroni pas hartimit të kontratës së shitblerjes së mjetit pranë zyrave tona të shërbimit ose te noteri.

*Shënim:

Nuk ka nevojë të jenë të përkthyera dhe noterizuara: 

 • Certifikatat e konformitetit dhe dokumentet teknik të mjetit, të lëshuar nga prodhuesi dhe që janë homologe me ato të BE; 
 • Certifikatat e regjistrimit të plotësuara me kodet e harmonizuara të BE, si dhe certifikatat e regjistrimit të leshuara nga vendet e BE;
 • Certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga SHBA, Kanada dhe shtete të tjera, të plotësuara në anglisht. 

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të ketë me vete edhe prokurën e posaçme/autorizimin për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

 1. Të kryeni Kontrollin Fizik të mjetit te Drejtoria Rajonale ku do të pajiseni me Certifikatën e Kontrollit Fizik;
 2. Pas Kontrollit Fizik, do paraqiteni me të gjithë dokumentet e mësipërme në sportelet e regjistrimit të mjetit për të përfunduar të gjithë procedurën.

TARIFAT E SHËRBIMIT: 

 

Mjet i blerë në Shqipëri

Mjet i blerë jashtë shtetit

Certifikatë e Kontrollit Fizik të Mjetit

1,500 lekë

1,500 lekë

Leje Qarkullimi

2,100 lekë

2,100 lekë

Pajisje me targa 
Mjet: 2 targa 

Motomjet: 1 targë

3,000 lekë Targë për Mjete*
2,000 lekë Targë për Motomjete*
(Nëse ndërrohen targat ekzistuese)

3,000 lekë Targa Mjeti
2,000 lekë Targë Motomjeti

RBS

1,400 lekë

-

 

Qytetarët me statusin “invalid” ose “veteran lufte” përjashtohen nga pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura por jo nga tarifat e tjera të mësipërme.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga