Ristampim i Shasisë së Mjetit

You are here

Për shënimin e ri të shasisë (numri i identifikimit të mjetit), ju duhet:

  1. Të paraqiteni me mjetin tuaj në Drejtorinë Rajonale ku keni vendbanimin.

 

  1. Dokument identifikimi;
    *Në rast se është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së. Personi që kryen veprimet duhet të ketë me vete autorizim dhe një dokument identifikimi;
  2. Lejen e qarkullimit të mjetit;
  3. Certifikatën e pronësisë së mjetit;
  4. Akt - Ekspertizën tekniko ligjore të ekspertit kriminalist.

*Shënim: Shënimi i numrit të ri të identifikimit të mjetit do të bëhet nga zyra përgjegjëse në DPSHTRR, vetëm në rastet kur numri i identifikimit është i falsifikuar, mungon, është i ndryshuar ose është i palexueshëm, dhe pasi të jetë verifikuar shkaku nga organet përkatëse. 

Nëse nga eksperti konstatohen ndërhyrje mekanike, materiali do t’i përcillet për ndjekje Prokurorisë së Rrethit dhe do të kryhet shënimi i numrit vetëm pas vendimit të kësaj të fundit.

 

Shërbimi për shënimin e numrit të ri të shasisë

5,000 lekë

Leje Qarkullimi

2,500 lekë

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga