Targë Prove

You are here

 • Targa Provë përdoret për t’u vendosur në mjete të paregjistruara që janë në pronësi të subjekteve që qarkullojnë për prova teknike, eksperimentale ose konstruktive, demonstrime apo transferime për arsye shitje a kolaudime. 
 • Mjetet rrugore që qarkullojnë për arsye demonstrimi, shitjeje e kontrolli teknik, duhet të qarkullojnë brenda territorit administrativ të bashkisë ku ka vendndodhjen personi juridik ose fizik, tregtar, dhe nuk lejohet kalimi në një territor tjetër administrativ. (Përjashtim bëjnë rastet përmendur në VKM Nr. 778, datë 15.12.2021, e cila gjendet në fund të kësaj faqeje)
 • Mjeti i pajisur me targë provë ka të drejtë të qarkullojë nga ora 07:00 deri në orën 18:00.
 • Targat Provë për automjete/motomjete janë të formës AA 0 PROV, me sfond të bardhë, ndërsa shkronjat dhe numrat janë më ngjyrë të kuqe.
 • Targa Provë lëshohet së bashku me: 
  • Autorizimin, i cili është i vlefshëm për 1 vit;
  • Librin e Lëvizjes me targë provë, i cili plotësohet nga personi i autorizuar për çdo lëvizje të kryer. 
 • Në mjetin që qarkullon për provë duhet të jetë i pranishëm zotëruesi i autorizimit ose person i autorizuar prej tij.

Cilat subjekte mund të pajisen me Targë Provë?

 • Subjektet e licencuara me kodin VII.3.B.2. Në këtë rast jepen deri në 5 Targa Provë për subjekt;
 • Subjektet e licencuara me kodin VII.3.B.1/d. Në këtë rast jepen deri në 2 Targa Provë për subjekt;
 • Subjekte të regjistruara në QKB me objekt aktiviteti shitblerjen e mjeteve të përdorura. Në këtë rast jepet vetëm 1 Targë Provë për subjekt.
   

Aplikim për Targë Provë

 

Aplikim për herë të parë
Pasi bëhen verifikimet e nevojshme, aplikanti njoftohet nëpërmjet e-mail, sipas rasteve:

 • Kërkesa pranohet – në vijim dokumenti konfirmues i printueshëm me të dhënat përkatëse për kryerjen e veprimeve në sportelet e DRSHTRR;
 • Kërkesa duhet plotësuar - duke e shoqëruar edhe me dokumentet që duhen shtuar;
 • Kërkesa refuzohet – duke argumentuar edhe arsyet ligjore të refuzimit.

Dëmtimi i Targës Provë 
Për rastet e dëmtimit të targës provë, kur numri i regjistrimit është i lexueshëm, me kërkesë të personit të interesuar, mund të kryhet shërbim duke e zëvendësuar targën provë, me të njëjtin numër, ose duke ndryshuar targën provë. 


Rinovim i Targës Provë 
Humbje, vjedhje, shkatërrim i Targës Provë/Autorizimit/Librit të Lëvizjes

 • Aplikimi online për pajisje me targë provë bëhet edhe në rastet kur ajo humbet, vidhet ose shkatërrohet me kusht që së bashku me dokumentet që kërkohen, të bashkëlidhet vërtetimi i denoncimit të lëshuar nga policia.
 • Kur libri i lëvizjes humbet vidhet apo shkatërrohet, për lëshimin e tij nevojitet vërtetim denoncimi në polici.
 • Në rastin e humbjes, vjedhjes, shkatërrimit të autorizimit për qarkullim provë, lëshohet autorizim me afat 1 vjeçar vetëm pasi të konfirmohet vërtetimi i denoncimit për humbje, vjedhje apo shkatërrim, të lëshuar nga organet e policisë.


Aplikanti paraqitet në sportel me dokumentin e identifikimit dhe:

 • Dokumentin e DPSHTRR-së që miraton aplikimin për marrjen e targës provë apo për rinovim të autorizimit;
 • Fotokopje të ekstraktit të regjistrit tregtar, të lëshuar nga QKB dhe fotokopje licence për rastet kur kërkohen 2 apo deri në 5 targa provë;
 • Vërtetim të lëshuar nga administratori i subjektit që konfirmon të dhënat e personit mbajtës të autorizimit për qarkullim provë, si dhe fotokopje të kartës identitetit të këtij personit;
 • Autorizimin për qarkullimin provë, të skaduar, si dhe librin e lëvizjes me targë provë, për rastet kur kërkohet rinovim autorizimi;
 • Lëshimi i Librit të Lëvizjes me targë provë pasi ai ka përfunduar, bëhet me kërkesën e aplikantit pranë zyrës së regjistrimit, vetëm nëse ka autorizimin e vlefshëm. 

 
Tarifat e shërbimit: 

 • Aplikim për targë provë në Web - 1,000 Lekë
 • Targa provë - 2,000 Lekë
 • Pajisja me autorizimin - 2,000 Lekë
 • Libri i lëvizjes - 2,500 Lekë
 • Rinovin për autorizimin - 1,000 Lekë
Shkarko Bazën Ligjore: 

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga