Vetëdeklaro Kërkesën për të kryer një Ndryshim Konstruktiv në Mjet

You are here

Ndryshimi konstruktiv konsiston në ndryshimin e një ose më shumë karakteristikave konstruktive, funksionale, apo sistemeve dhe pajisjeve të mjetit të cilët reflektohen si tregues teknik në lejen e qarkullimit.

 

Kujdes! Për të gjithë ata posedues mjetesh që kanë bërë ndryshime të karakteristikave konstruktive ose funksionale të mjetit pa kërkesën paraprake dhe miratimin përkatës, gjatë shqyrtimit të kërkesës, nisur nga data 4.05.2020 do të aplikohen masat administrative si më poshtë:

 • Për ndryshim të ngjyrës ose kutisë së shpejtësisë, ose ndryshime të tjera me procedurë të lehtësuar të aplikohet masa administrative prej 10 000 (dhjetë mijë) lekë.
 • Për ndryshim të motorit, shtim të sistemit alternativ të ushqimit (impiantit të gazit), ndryshim të karrocerisë apo ndryshime të tjera me procedurë normale të aplikohet masa administrative prej 20 000 (njëzet mijë) lekë.

 

TË DHËNAT E ZOTËRUESIT
TË DHËNAT E MJETIT

Çfarë hapash duhet të ndjek nga aplikimi deri te ndryshimi i lejes së qarkullimit?

 1. Duke nisur nga data 04.05.2020 do të aplikohet masa administrative prej 10 000 (dhjetë mijë) lekë për ndryshimet konstruktive me procedurë të lehtësuar.
 2. Qëndroni në pritje të përgjigjes me email për konfirmimin (Autorizimin me email) ose refuzimin e shërbimit në rast problemi me aplikimin ose ndryshimin e kërkuar. (1 ditë pune).
 3. Pas pajisjes me Autorizimin me email dhe faturën e rregullt nga servisi vijohet me Identifikimin e Treguesve të mjetit në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Tarifa 1500 lekë.
 4. Pajisja me Leje Qarkullimi të re në të cilën reflektohet ndryshimi konstruktiv i kërkuar. Tarifa 1000 lekë leja e qarkullimit + 800 lekë azhurnimi i të dhënave teknike të mjetit në sistem.

Çfarë hapash duhet të ndjek nga aplikimi deri te ndryshimi i lejes së qarkullimit?

 1. Qëndroni në pritje të përgjigjes me email për konfirmimin (Autorizimin me email) ose refuzimin e shërbimit në rast problemi me aplikimin ose ndryshimin e kërkuar. (1 ditë pune).
 2. Pas marrjes se Autorizimit vijohet me ndryshimin konstruktiv pranë çdo servisi të licencuar i cili ofron këtë shërbim dhe përdor materiale të certifikuara dhe homologuara.
 3. Pas pajisjes me faturë të rregullt nga servisi vijohet me Identifikimin e Treguesve të mjetit në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Tarifa 1500 lekë.
 4. Pajisja me Leje Qarkullimi të re në të cilën reflektohet ndryshimi konstruktiv i kërkuar. Tarifa 1000 lekë leja e qarkullimit + 800 lekë azhurnimi i të dhënave teknike të mjetit në sistem.

Çfarë hapash duhet të ndjek nga aplikimi deri te ndryshimi i lejes së qarkullimit?

 1. Duke nisur nga data 04.05.2020 do të aplikohet masa administrative prej 20 000 (njëzet mijë) lekë për ndryshimet konstruktive me procedurë normale.
 2. Qëndroni në pritje të përgjigjes me email për konfirmimin (Autorizimin me email) ose refuzimin e shërbimit në rast problemi me aplikimin ose ndryshimin e kërkuar. (1 ditë pune).
 3. Pas pajisjes me faturë të rregullt nga servisi i licencuar i cili ofron këtë shërbim dhe përdor materiale të certifikuara dhe homologuara vijohet me pajisjen me Certifikatën e miratimit përfundimtar të ndryshimit lëshuar nga subjekti i licencuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE).
 4. Në përfundim të procesit vijohet me Identifikimin e Treguesve të mjetit dhe pajisjen me Leje Qarkullimi të re pranë DRSHTRR në të cilën reflektohet ndryshimi konstruktiv i kërkuar. Tarifa: 1500 lekë Identifikimi i Treguesve të mjetit + 1000 lekë leje qarkullimi + 800 lekë azhurnimi i të dhënave teknike të mjetit në sistem.

Çfarë hapash duhet të ndjek nga aplikimi deri te ndryshimi i lejes së qarkullimit?

 1. Qëndroni në pritje të përgjigjes me email për konfirmimin (Autorizimin me email) ose refuzimin e shërbimit në rast problemi me aplikimin ose ndryshimin e kërkuar. (1 ditë pune).
 2. Pas marrjes se Autorizimit vijohet me ndryshimin konstruktiv pranë çdo servisi të licencuar i cili ofron këtë shërbim dhe përdor materiale të certifikuara dhe homologuara.
 3. Pas pajisjes me faturë të rregullt nga servisi vijohet për pajisjen me Certifikatën e miratimit përfundimtar të ndryshimit lëshuar nga subjekti i licencuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE).
 4. Në përfundim të procesit vijohet me Identifikimin e Treguesve të mjetit dhe pajisjen me Leje Qarkullimi të re pranë DRSHTRR në të cilën reflektohet ndryshimi konstruktiv i kërkuar. Tarifa: 1500 lekë Identifikimi i Treguesve të mjetit + 1000 lekë leje qarkullimi + 800 lekë azhurnimi i të dhënave teknike të mjetit në sistem.
NGARKONI MANDAT PAGESËN

*Pagesa në bankë bëhet sipas emërtimeve të mëposhtme:

Mandat Arkëtimi

Emërtimi i Shërbimit: Kërkesë për Ndryshimin Konstruktiv

Përshkrimi: Specifikoni Targën e mjetit

Tarifa me TVSH: 700 Lekë

Tarifa me TVSH: 700 Lekë


Përshkrimi: Masë Administrative për procedurë të lehtësuar

Tarifa me TVSH: 10 000 Lekë

Tarifa me TVSH: 700 Lekë

Tarifa me TVSH: 700 Lekë


Përshkrimi: Masë Administrative për procedurë normale

Tarifa me TVSH: 20 000 Lekë

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR FIER: AL83 2122 1039 0000 0000 0008 0056

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR DURRËS: AL96 2121 2237 0000 0000 0102 2761

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR TIRANË: AL 72 2121 1339 0000 0000 0002 3703

 

BANKA: ABI BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR GJIROKASTËR: AL82 2106 1134 0000 0000 0071 8656

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR KUKËS: AL71 2125 5281 0000 0000 0028 3522

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR VLORË: AL72 2122 6278 0000 0000 0024 1988

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR SHKODËR: AL62 2125 1081 0000 0000 0004 8026

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR SARANDË: AL02 2126 3460 0000 0000 0092 6825

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR ELBASAN: AL05 2123 1076 0000 0000 0027 6100

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR PESHKOPI: AL89 2125 8394 0000 0000 0027 7208

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR KORÇË: AL60 2124 1109 0000 0000 0005 9688

 

BANKA: BANKA KOMBËTARE TREGTARE 
NR i Llogarisë DRSHTRR LAÇ: AL13 2051 4608 8306 25CL PBCL ALLH

 

BANKA: CREDINS BANK 
NR i Llogarisë DRSHTRR BERAT: AL97 2122 3385 0000 0000 0026 1048

 

Kujdes! Pagesa e kryer nuk kthehet! Pagesa e tarifës së përcaktuar nuk detyron DPSHTRR që të vijojë me shqyrtimin e rastit apo konfirmimin e detyruar të aplikimit, në rast se ka mungesë në të dhënat e kërkuara. Ju do të kontaktoheni për çdo mungesë informacioni që do të evidentohet në aplikim. Në mungesë të mandat-pagesës, kërkesa juaj NUK do të shqyrtohet. Pas dërgimit të aplikimit me të gjitha të dhënat e kërkuara, qëndroni në pritje të vendimit të komisionin për aprovimin ose jo të kërkesës me anë të së cilës, në rast përgjigje pozitive, ju mund të filloni të kryeni punimet pranë një servisi të licencuar deri në certifikimin e ndryshimit të kërkuar.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
NGARKONI 3-5 FOTO

Ngarko foto për të vërtetuar nëse e keni kryer ose jo ndryshimin e kërkuar. Në foto duhet të dallohen qartë: mjeti në disa pozicione, targa e mjetit dhe treguesi teknik për të cilin kërkoni të pajiseni me Autorizim. (jo më pak se 3 foto) *Komisionit shqyrtues mund t’i lindë e drejta të kërkojë informacione ose foto shtesë në rast se materialet e dërguara nga ju nuk janë bindëse!
 

Ngarko 3-5 foto
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
*Deklarimi i rremë ju ngarkon me përgjegjësi administrative.