Njoftim për pozicion vakant “Specialist arkive”, në Degën e Regjistrimit të Mjeteve, në DRSHTRR Durrës

You are here

Në mbështetje të Ligjit Nr. 7961​, datë 12.07.1995 “Kodi i Punësi Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, DPSHTRR ka nisurprocesin e rekrutimit për pozicionin vakant “Specialist iarkivës”, në Degën e Regjistimit të Mjeteve, në DRSHTRR Durrës.

Aplikantët që shprehin interesin për të aplikuar në pozicionvakant duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Kritere të përgjithshme: 

1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;

2. Të jenë shtetas shqiptarë;

3. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë tëgjykatës, për kryerjen e një vepre penale;

4. Preferohet të kenë kryer specializime e kualifikime tëndryshme që lidhen me vendin e punës dhe të njohin mirëlegjislacionin për arkivat.

5. Të mos kenë masa disiplinore në fuqi nëse janë nëmarrëdhënie pune;

6. Të mos kenë konflikt interesi me objektin e veprimtarisë sëinstitucionit;

Kritere specifike:

1. Të kenë kryer ciklin e parë ose të dytë të studimeveuniversitare;

2. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe kërkuesepër realizimin e detyrave në DPSHTRR;

Aplikanti ka detyrimin të dorëzojë bashkangjitur aplikimit një deklaratë nën përgjegjësinë e tij ku deklaron vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar.

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si mëposhtë, online, dorazi ose me postë deri në datën 23.08.2022: 

1. Letër interesi ku aplikanti përshkruan arsyen e aplikimit përpunë, aftësitë e tij profesionale;

2. Jetëshkrim (CV) me foto personale Cv duhet të jenë ne formatin europass shqip, me foto. 

3. Diplomat dhe listat e notave (fotokopje të noterizuara). Përdiplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë tëpërcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse përarsimin;

4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnëeksperiencën në punë);

5. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës(nëse ka);

6. Dokument identifikimi personal (fotokopje pasaportë / letërnjoftimi ID);

7. Deklaratën personale të nënshkruar lidhur me vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar;

8. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme. 

 

Afati i Aplikimit: 
23/08/2022

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga