Njoftim për Pozicionin Vakant “Specialist administrimi”, në Degën e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimet Mbështetëse, në DRSHTRR Berat

You are here

Në mbështetje të Ligjit Nr. 7961​, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, DPSHTRR ka nisur procesin e rekrutimit për pozicionin vakant “Specialist administrimi”, në Degën e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat.

Aplikantët që shprehin interesin për të aplikuar në pozicionin vakant duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme;

Kritere të përgjithshme:

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jenë shtetas shqiptarë;
 3. Të jenë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 4. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerjen e një vepre penale;
 5. Të mos kenë masa disiplinore në fuqi, nëse janë në marrëdhënie pune;
 6. Të mos kenë konflikt interesi me objektin e veprimtarisë së institucionit;
 7. Preferohet të kenë kryer specializime ose kualifikime të ndryshme që lidhen me vendin e punës;

Kritere specifike:

 1. Të jenë diplomuar në ciklin e parë të studimeve universitare me diplomë “Bachelor”, në Shkenca Informatike ose Elektronike;
 2. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR;

Aplikanti ka detyrimin të dorëzojë bashkangjitur aplikimit një deklaratë nën përgjegjësinë e tij ku deklaron vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar.

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë, online, dorazi ose me postë deri në datën 27.04.2022:

 1. Letër interesi ku aplikanti përshkruan arsyen e aplikimit për punë, aftësitë e tij profesionale;
 2. Jetëshkrim (CV) me foto personale; në formatin europass.
 3. Diplomat dhe listat e notave (fotokopje të noterizuara). Për diplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse për arsimin;
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës(nëse ka);
 6. Dokument identifikimi personal (fotokopje pasaporte / letërnjoftimi ID);
 7. Deklaratën personale të nënshkruar lidhur me vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar.
 8. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme.

Shënim: Të gjitha aplikimet do të vlerësohen dhe vetëm aplikantët të cilët plotësojnë kushtet dhe kërkesat e përgjithshme dhe specifike të procedurës për plotësimin e pozicioneve vakante, do të njoftohen dhe do të vazhdojnë më tej procesin e rekrutimit.

Afati i Aplikimit: 
27/04/2022

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga