Pozicion vakant për specialist identifikimi, në Sektorin e Identifikimit të Mjetit dhe Tahografit, në Degën e Regjistrimit të Mjeteve, në DRSHTRR Tiranë

You are here

Në mbështetje të Ligjit Nr. 7961​, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, DPSHTRR ka nisur procesin e rekrutimit për tre pozicione vakante për specialist identifikimi, në Sektorin e Identifikimit të Mjeteve dhe Tahografit, në Degën e Regjistrimit të Mjeteve, në DRSHTRR Tiranë.

Aplikantët që shprehin interesin për të aplikuar në pozicion vakant duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Kritere të përgjithshme: 

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jenë shtetas shqiptarë;
 3. Të jenë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 4. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerjen e një vepre penale;
 5. Të mos kenë masa disiplinore në fuqi;
 6. Të mos kenë konflikt interesi me objektin e veprimtarisë së institucionit;

Kritere specifike:

 1. Të jenë diplomuar në profilin e inxhinierisë mekanike;
 2. Të kenë kryer specializime e kualifikime të ndryshme që lidhen me vendin e punës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR;

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë, online, dorazi ose me postë deri në datën 9.12.2021: 

 1. Letër interesi ku aplikanti përshkruan arsyen e aplikimit për punë, aftësitë e tij profesionale;
 2. Jetëshkrim (CV) me foto personale Cv-të  duhet të jenë ne formatin  europass, me foto. 
 3. Diplomat dhe listat e notave (fotokopje të noterizuara). Për diplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse për arsimin;
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës(nëse ka);
 6. Dokument identifikimi personal (fotokopje pasaportë / letërnjoftimi ID);
 7. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme. 

Shënim:

Të gjitha aplikimet do të vlerësohen dhe vetëm aplikantët të cilët plotësojnë kushtet dhe kërkesat e përgjithshme dhe specifike të procedurës për plotësimin e pozicioneve vakante, do të njoftohen dhe do të vazhdojnë më tej procesin e rekrutimit.

 

Apliko Online

Afati i Aplikimit: 
09/12/2021

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga