Pozicion vakant për specialist regjistrimi/identifikimi, në DRSHTRR Durrës

You are here

Në mbështetje të Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, DPSHTRR ka nisur procesin e rekrutimit për një pozicion vakant për specialist regjistrimi/identifikimi.

Aplikantët duhet të plotësojnë këto kritere; 
Kritere të përgjithshme: 

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jenë shtetas shqiptarë;
 3. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerjen e një vepre penale;
 4. Përparësi kanë kandidatët me eksperiencë në sektorin e transportit dhe që paraqesin referenca pozitive;
 5. Të kenë kryer specializime e kualifikime të ndryshme që lidhen me vendin e punës;

 
Kritere specifike:

 1. Të jenë diplomuar në profilin e inxhinierisë mekanike;
 2. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR;
 3. Të mos kenë masa disiplinore në fuqi;

 
 Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë, deri në datën 12.11.2021: 

 1. Letër interesi ku aplikanti përshkruan arsyen e aplikimit për punë, aftësitë e tij profesionale,;
 2. Jetëshkrim (CV) me foto personale;
 3. Diplomat dhe listat e notave (fotokopje të noterizuara). Për diplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse për arsimin;
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Letër reference nga punëdhënësit e mëparshëm apo aktual mbi performancën e aplikantit dhe komunikimit etik të tij;
 6. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës;
 7. Dëshmi e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) dhe mjekësore;
 8. Dokument identifikimi vetjak (fotokopje pasaporte / letërnjoftimi ID);
 9. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme

Shënim:
•    Të gjitha aplikimet do të vlerësohen dhe vetëm aplikantët të cilët plotësojnë kushtet dhe kërkesat e përgjithshme dhe specifike të procedurës për plotësimin e pozicioneve vakante, do të njoftohen dhe do të vazhdojnë më tej procesin e rekrutimit.
 

Konkurimi:
Do të zhvillohet në dy faza:
1.    Verifikimi paraprak i dokumentacionit justifikues për plotësimin e kritereve;
2.    Intervista e strukturuar me gojë;

Fusha e njohurive, aftësitë edhe cilësitë që do të vlerësohen në një intervistë janë në fushën e legjislacionit në fushën e transportit rrugor.

 

Afati i Aplikimit: 
12/11/2021

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga