Pyetje të Shpeshta

You are here

Për të udhëtuar jashtë Shqipërisë me mjetin tuaj, ju duhet të keni këto dokumente me vete:

* Nëse jeni të pajisur me Certifikatë Kontrolli Teknik (kolaudimi) të mjetit që ka skaduar si afat (certifikatat e SGS) dhe jeni në periudhën që shton si afat Kodi Rrugor i ndryshuar (afatet e reja të vlefshmërisë së Certifikave të Kontrollit Teknik), DUHET të kaloni pranë Qendrave të Kontrollit Teknik në cdo Drejtori Rajonale të DPSHTRR të pajiseni me vulën me afatin e zgjatur në lejen e qarkullimit të mjetit. Ky veprim nuk sjell asnjë tarifë shtesë; 
DPSHTRR ju këshillon të shikoni me kujdes vlefshmërinë e dokumenteve të drejtuesit të mjetit dhe të qarkullimit të mjetit, para çdo udhëtimi jashtë Shqipërisë!

*Nëse jeni të pajisur me modelin e ri të lejes së qarkullimit, nuk ka nevojë të pajiseni me leje qarkullimi ndërkombëtare. 

Për të aplikuar për marrjen e leje drejtimit të kategorisë kategorisë B, ju duhet të drejtoheni në një autoshkollë të licencuar për këtë kategori dhe regjistroheni për kryerjen e kursit të përgatitjes teorike dhe praktike.

Një listë të autoshkollave ku mund të regjistroheni mund të gjendet duke klikuar këtu.

Pasi keni kryer programin e plotë të përgatitjes teorike dhe keni plotësuar afatet kohore të përcaktuara, ju paraqiteni në DRSHTRR për testimin teorik. Për materiale udhëzuese për përgatitjen teorike si dhe teste ku mund të provoni veten online klikoni këtu.

Në momentin që dilni fitues/e në testimin teorik, mund të vijoni me kryerjen e programit të plotë të përgatitjes praktike.

Pasi të keni plotësuar programin praktik, paraqiteni në DRSHTR për testimin praktik. Kur dilni fitues/e edhe në testimin praktik, mund të paraqiteni në DRSHTRR për të aplikuar për kartonin e lejes së drejtimit me këto dokumente:

  • Dokument identifikimi;
  • Mandat pagesën për tarifën e pajisjes me leje drejtimi e cila është 4500 lekë;
  • Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për leje drejtimi;
  • Leje drejtimin që zotëron(në qoftë se ka).

Informacion i detajuar mbi këtë procedurë si dhe informacion mbi pajisjen me leje drejtimi për kategoritë e tjera gjendet në Rubrikën ''Pajisje për herë të parë me leje drejtimi''. 

Brenda 48 orëve, ju duhet të bëni denoncim në organet e Policisë, të cilat do t’ju lëshojnë vërtetim për këtë denoncim. Me fletën e denoncimit të marrë nga Policia e Shtetit ku ju ka humbur patenta, ju mund të paraqiteni menjëherë në DRSHTRR ku keni vendbanimin për të aplikuar për leje drejtimi të re.

Fillimisht, ju duhet të bëni denoncimin në shtetin ku ju ka humbur leja e drejtimit. Fletën e denoncimit të marrë nga Policia e Shtetit ku ju ka humbur patenta, duhet ta përktheni në shqip dhe ta noterizoni. Me denoncimin e përkthyer dhe noterizuar dhe me një dokument identifikimi, ju paraqiteni në DRSHTRR ku keni vendbanimin për të aplikuar për leje drejtimi të re. Në rast se ju vetë nuk mund të paraqiteni fizikisht, ju mund të autorizoni një person tjetër me anë të një prokure për t’u paraqitur pranë DRSHTRR për të tërhequr një dublikatë të lejes tuaj të drejtimit, vetëm në rast se patenta juaj është prodhuar pas vitit 2017.

Informacion të detajuar gjeni në këtë link: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demti...

Në rastin kur ndërron jetë pronari i mjetit, familjarët paraqiten pranë një zyre noterie për të çelur aktin e trashëgimisë. Pas kryerjes së procedurave, me dokumentet e lëshuara nga noteri, ju paraqiteni pranë DRSHTRR ku keni vendbanimin për të vazhduar me procedurën e ndërrimit të pronësisë së mjetit.

Në rast se mjeti vijon të jetë në emrin tuaj edhe pasi e keni shitur, ju duhet të ndiqni hapat e shpjeguar në këtë procedurë.

Nëse nuk do qarkulloni me mjetin për një kohë të gjatë, ju mund të bëni çregjistrimin e përkohshëm të mjetit duke mos paguar taksa për periudhën kur mjeti rezulton i çregjistruar përkohësisht. Para çregjistrimit të mjetit, ju duhet të keni shlyer të gjitha detyrimet e mjetit. Ju mund ta riaktivizoni kur të dëshironi mjetin në sistem për të qarkulluar sërish.
Kujdes! Ju nuk mund të qarkulloni me mjet të çregjistruar (joaktiv në sistem).

Personi që shet mjetin taksi, duhet të paraqitet pranë DRSHTRR me targat dhe dokumentet e mjetit për ta çregjistruar si taksi. Vërtetimin e çregjistrimit që lëshon DRSHTRR, shitësi ia dorëzon blerësit. Pasi kryhet akti i shitblerjes, blerësi aplikon për ndryshim konstruktiv për të ndryshuar ngjyrën e mjetit. Pas ndryshimit të ngjyrës së mjetit, blerësi paraqitet pranë DRSHTRR për të bërë ndërrimin e pronësisë.

Ju duhet të paraqiteni me dokumentet e mjetit tuaj pranë DRSHTRR ku keni vendbanimin për të përditësuar të dhënat tuaja në sistem.

Sipas kërkesave ligjore, duhet që dokumenti teknik i mjetit të jetë original. Kur dokumenti shoqërues me treguesit teknik nga origjina humbet në Shqipëri, atëherë për regjistrimin e mjetit kërkohet vërtetim denoncimi dhe dublikatë ose konfirmim zyrtar në origjinal nga institucioni që ka lëshuar këtë dokument ose një konfirmim nga përfaqësia diplomatike (ambasada) në Shqipëri e vendit përkatës.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga