Si është procedura e konvertimit të një lejedrejtimi të lëshuar nga një shtet i huaj në shqiptare?

You are here

  • Aplikanti, shtetas shqiptar apo i huaj, banues në Republikën e Shqipërisë, paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale ku ka vendbanimin, dhe bën aplikim për konfirmim vërtetësie të lejedrejtimit, të lëshuar nga shtetit i huaj.
  • Pas konfirmimit të lejedrejtimit nga DPSHTRR, personi i interesuar bën aplikimin për lejedrejtimi shqiptare.

Për më tepër informacion, referojuni linkut më poshtë:

https://www.dpshtrr.com/sherbime/individe/lejedrejtimi/njevlefshmeria-konvertimi-i-lejedrejtimit-te-huaj