Lista e Shërbimeve

You are here

Regjistrimi i Mjeteve

Nr.

Shërbimet

Koha e shërbimit

Koha maksimale ligjore e shërbimit

1

Regjistrim mjeti

30 min

1 ditë

2

Ndërrim pronësie mjeti

30 min

Nuk ka

3

Ndërrim pronësie mjeti pa targa

30 min

Nuk ka

4

Humbje, vjedhje, dëmtim targe mjeti

30 min

15 ditë pas denoncimit

5

Pajisje me certifikatë pronësie mjeti

25 min

1 ditë

6

Regjistrim motomjeti

30 min

1 ditë

7

Ndërrim pronësie motomjeti

30 min

Nuk ka

8

Ndërrim pronësie motomjeti pa targa

25 min

Nuk ka

9

Humbje, vjedhje, dëmtim targe motomjeti

30 min

Nuk ka

10

Pajisje me certifikatë pronësie motomjeti

20 min

Nuk ka

11

Regjistrim ciklomotori

30 min

Nuk ka

12

Regjistrim rimorkio

30 min

Nuk ka

13

Regjistrim karreli, targe + leje mjeti

30 min

Nuk ka

14

Çregjistrim i përkohshëm mjeti

15 min

Nuk ka

15

Çregjistrim i përkohshëm motomjeti

15 min

Nuk ka

16

Çregjistrim i përhershëm mjeti

15 min

Nuk ka

17

Çregjistrim i përhershëm motomjeti

15 min

Nuk ka

18

Pajisje me certifikatë pronësie motomjeti

20 min

Nuk ka

19

Ndërrim Leje Qarkullimi provizore (humbje, vjedhje)

15 min

Nuk ka

20

Ndërrim Leje Qarkullimi përfundimtare (humbje, vjedhje)

20 min

Nuk ka

21

Ndërrim Leje Qarkullimi brenda vendi

25 min

Nuk ka

22

Leje Qarkullimi ndërkombëtare

10 min

Nuk ka

23

Pajisje me targë provë + Vërtetim

25 min

Nuk ka

24

Zëvendësim targe të dëmtuar

20 min

Nuk ka

25

Targë katrore

10 min

Nuk ka

26

Vërtetim i targës provë

-

Nuk ka

27

Libri i lëvizjes me targë provë

15 min

Nuk ka

28

Targë me përzgjedhje kategoria I, motomjet

25 min

Nuk ka

29

Targë me përzgjedhje kategoria II, automjet

25 min

Nuk ka

30

Targë me përzgjedhje kategoria III, automjet

25 min

Nuk ka

31

Kontrolli Fizik

20 min

Nuk ka

32

Vlerësim i kushteve të komoditetit për automjete 8+1

-

-

33

Vlerësim i kushteve të komoditetit për të gjitha mjetet e tjera

-

-

34

Vlerësim i kushteve të komoditetit për motomjete

-

-

35

Vlerësim i kushteve të komoditetit për automjete 4+1

-

-

36

Kërkese për Ndryshim Konstruktiv

20 min

Nuk ka

37

Ndryshime Konstruktive

20 min

Nuk ka

38

Konfirmime të ndryshme

12 min

Nuk ka

39

Pajisje me vërtetime të ndryshme

15 min

Nuk ka

40

Transferim Dosje

15 min

5 ditë pune

41

Kalibrim fillestar i tahografit analog

90 min

Nuk ka

42

Inspektim 2 vjeçar i tahografit analog

90 min

Nuk ka

43

Inspektim 6 vjeçar i tahografit analog

120 min

Nuk ka

44

Kalibrim fillestar i tahografit digjital

90 min

Nuk ka

45

Inspektim periodik i tahografit digjital

-

-

46

Heqja e pajisjes së regjistrimit të tahografit digjital

150 min

Nuk ka

47

Lëshimi i kartës digjitale të tahografit për drejtues mjeti

21 ditë pune

21 ditë pune

48

Lëshimi i kartës digjitale të tahografit për shoqërinë

21 ditë pune

21 ditë pune

49

Lëshimi i kartës digjitale të tahografit për kontroll në grup

21 ditë pune

21 ditë pune

50

Lëshimi i kartës digjitale të tahografit për ofiçinat e tahografit

21 ditë pune

21 ditë pune

51

Aplikimit për kartë tahografi digjital (100 euro)

-

-

52

Aplikimi për certifikatë ATP

-

-

53

Gjobat për (ndryshime konstruktive)   (60%)

-

-

Licencimi dhe Certifikimi i Mjeteve

Nr.

Shërbimet

Koha e shërbimit

Koha maksimale ligjore e shërbimit

1

Licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme (5vjet)

5 ditë pune

30 ditë pune

2

Licencë për transport ndërkombëtar të mallrave për të tretë e me qira 

5 ditë pune

15 ditë pune

3

Certifikatë për transport ndërkombëtar të mallrave për të tretë e me qira (Certifikatë e tërheqesit) afati 5 vjeçar

1 ditë

30 ditë pune

4

Çertifikate për transport ndërkombetar të mallrave për të tretë e me qira (kamion, rimorkio, 1/2 rimorkio) 

1 ditë

30 ditë pune

5

Çertifikate CEMT e kontrollit teknik vjetor për mjetet motorrike, rimorkiot dhe 1/2 rimorkiot, (1 vjeçar)

1 ditë

 -

6

Licencë për transportin rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve

5 ditë pune

30 ditë pune

7

Certifikatë për transportin rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve (1-5 vjet)

5 ditë pune

30 ditë pune

8

Certifikatë për transportin rrugor ndërkombetar i udhëtarëve (1-5 vjet) - ONLINE

3 ditë pune

30 ditë pune

9

Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta ndërqytetëse të transportit rrugor të udhetarëve brenda vendit (5 vjet)

Nuk ka

Nuk ka

10

Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta ndërqytetëse të transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit (5 vjet) - Ndryshim karakteristikash të Licencës (Orar)

5 ditë pune

30 ditë pune

11

Certifikatë për kryerjen e sherbimeve  nderqytetëse (1-5 vjet)

5 ditë pune

30 ditë pune

12

Certifikatë për transport ndërkombëtar të mallrave për llogari të vet (Certifikatë tërheqësit) 

1 ditë pune

2 ditë pune

13

Certifikatë për transport ndërkombëtar të mallrave për llogari të vet (kamion, rimorkio, 1/2 rimorkio) 

1 ditë pune

2 ditë pune

14

Certifikatë për transport ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme (Certifikatë terheqësit)

1 ditë pune

2 ditë pune

15

Certifikatë për transport ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme (kamion, rimorkio, 1/2 rimorkio) 

1 ditë pune

2 ditë pune

16

Certifikatë për transport të mallrave të rrezikshme brenda vendit (Certifikatë tërheqeësit) 

1 ditë pune

2 ditë pune

17

Certifikatë për transport ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme (kamion, rimorkio, 1/2 rimorkio) 

1 ditë pune

2 ditë pune

Lejedrejtimi

Nr.

Shërbimet

Koha e shërbimit

Koha maksimale ligjore e shërbimit

1

Pajisja me "Leje" për provën e kontrollit të njohurive teorike

20 min

1 vit

2

Prova e kontrollit të njohurive teorike

40 min

Nuk ka

3

Riprovim i kontrollit të njohurive teorike

40 min

Nuk ka

4

Pajisja me autorizim për ushtrimin e drejtimit të mjetit

22 min

Nuk ka

5

Prova e verifikimit të aftësive të drejtimit e të sjelljes për lejedrejtimi mjeti, për kategorinë A1, A2, A, B1, B, B me kodin 96, BE

25 min

Nuk ka

6

Prova e verifikimit të aftësive të drejtimit e të sjelljes për lejedrejtimi mjeti, për kategorinë C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

45 min

Nuk ka

7

Riprovim  i njohurive praktike për kategorinë A1, A2, A, B1, B, B96, BE

25 min

Nuk ka

8

Riprovim i njohurive praktike për kategorinë C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

45 min

Nuk ka

9

Pajisja me "Leje" dhe provim i rikontrollit të njohurive teorike

45 min

Nuk ka

10

Pajisje me lejedrejtimi pas fitimit të praktikës

22 min

Nuk ka

11

Pajisja me “Leje” dhe provimi i kontrollit të njohurive teorike për konfirmim vlefshmërie të lejes së drejtimit të anulluar

22 min + 30 min

Nuk ka

12

Pajisja me “Leje” dhe provim i kontrollit të njohurive teorike për rivlerësim lejedrejtimi

22 min + 30 min

Nuk ka

13

Pajisja me “Autorizim” dhe provim i verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes për rivlerësimin e lejedrejtimit

10 + provimi paraprak

Nuk ka

14

Pajisja me “Autorizim” dhe provim i verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes për lejedrejtimi të posaçme

22 + provimi paraprak

1 vit

15

Konvertim lejedrejtimi

Në varësi të përgjigjes nga shtetet përkatëse

Nuk ka

16

Pajisje me lejedrejtimi për rinovime

7 ditë

Nuk ka

17

Lejedrejtimi e përkohshme

25 min

Nuk ka

18

Transferime dosje

7 ditë

Nuk ka

19

Lejedrejtimi ndërkombëtare

18 min

Nuk ka

20

Vërtetime për lejedrejtimi

30 min

Nuk ka

21

Pajisja me autorizim të mjetit të praktikës

30 min

Nuk ka

22

Provim dëshmi taksisti

-

-

23

Riprovim dëshmi taksisti dublikatë

-

-

24

Libra Taksi

-

-

Kualifikime Profesionale

Nr.

Shërbimet

Koha e shërbimit

Koha maksimale ligjore e shërbimit

1

Pajisje me Certifikatën e Aftësimit Profesional (CAP) (me kurs kualifikimi fillestar)

17 ditë

6 muaj

2

Rinovim i Certifikatës së Aftësimit Profesional (CAP) (me kurs trajnimi periodik)

8 ditë

6 muaj

3

Pajisje me Certifikatën e Aftësimit Profesional (CAP) (përfitues pa kurs kualifikimi fillestar)

1 ditë

5 ditë

4

Certifikatë e Trajnimit ADR (Herë e parë) (400 lekë ora)

2 muaj

1 vit

5

Certifikatë e Trajnimit ADR (Rinovim)       (400 lekë ora)

1 muaj

1 vit

6

Certifikatë e Trajnimit ADR (Dublikatë)

5 dite

Nuk ka

7

Certifikatë e Kompetencës Profesionale CKP (Herë e parë) (400 lekë ora)

40 ditë

1 vit

8

Certifikatë e Kompetencës Profesionale CKP (Rinovim)

10 dite

1 vit

9

Certifikatë e Kompetencës Profesionale CKP (Dublikatë)

5 ditë

Nuk ka

10

Dëshmi e Aftësimit Profesional DAP për përdoruesit e Makinerive të Rënda për punime Ndërtimi dhe Toke (Herë e parë)

1 muaj

1 vit

11

Dëshmi e Aftësimit Profesional DAP për përdoruesit e Makinerive të Rënda për punime Ndërtimi dhe Toke (Rinovim)

5 ditë

Nuk ka

12

Dëshmi e Aftësimit Profesional DAP për herë të parë Mësues Teorie dhe Instruktor Praktike

1 muaj

6 muaj

13

Dëshmi e Aftësimit Profesional DAP Mësues  Teorie dhe Instruktor Praktike (Rinovim + Dublikatë)

5 ditë

Nuk ka

14

Dëshmi e Aftësisë Profesionale për Drejtuesin Teknik të Autoriparimeve

1 muaj

1 vit

15

Dëshmi të Aftësisë Profesionale për Drejtuesin Teknik të Autoriparimeve (Dublikatë)

5 dite

Nuk ka

16

Vërtetim i Aftësisë Profesionale për Drejtues Teknik (VAP)

1 muaj

1 vit

17

Vërtetim i Aftësisë Profesionale për Drejtues Teknik VAP (Dublikatë)

5 ditë

Nuk ka

18

Dëshmi e Aftësisë Profesionale për mjetet jashtë norme

15 ditë

3 muaj

19

Vërtetime dhe konfirmime

3 ditë

Nuk ka

Taksa dhe Tarifa

Nr.

Taksat & Tarifat

Koha e shërbimit

a

Taksat  

 

1

Taksa vjetore e mjeteve të perdorura e vitit aktual (TVMP)

30 min

2

Taksa vjetore e mjeteve të perdorura të prapambetura

30 min

3

Taksa e Regjistrimit të Mjeteve të Luksit (TRML)

30 min

4

Taksa vjetore e Mjeteve të Luksit të përdorura në vitin aktual (TVML)

30 min

5

Taksa vjetore e mjeteve të Luksit të prapambetura

30 min

b

Tarifa e lejes së drejtimit

 

1

Tarifë leje drejtimi për kategorinë AM, A1, A2, A

-

2

Tarifë leje drejtimi për kategorinë B1, B

-

3

Tarifë leje drejtimi për kategorinë C1, C

-

4

Tarifë leje drejtimi për kategorinë D1, D

-

5

Tarifë leje drejtimi për kategorinë B96, BE, C1E, CE, D1E, DE

-

Veprime të Tjera

Nr.

Të tjera veprime

Koha e shërbimit

1

Gjobat e kontrollit teknik vjetor

30 min

2

Raste të përjashtuara nga TVMP-ja

30 min

3

Raste të përjashtuara nga TVML-ja

30 min

4

Vërtetime

25 min