Struktura Organizative

You are here

Blendi Gonxhja 
Drejtor i Përgjithshëm

Blendi Gonxhja ka lindur në Tiranë, më 15 Qershor 1970.

Në vitin 1989, Blendi Gonxhja kreu Liceun Artistik “Jordan Misja” në Tiranë dhe në vitin 1993, u diplomua në Institutin e Lartë të Arteve (sot UAB).

Si një ndër zërat më të spikatur rinor, Blendi Gonxhja ishte ndër protagonistët kryesorë udhëheqës të Lëvizjes Studentore për Demokraci që shpejtoi fundin e regjimit më të egër komunist të Lindjes në Dhjetor 1990 dhe ndër themeluesit e partisë së parë opozitare, të erës postdiktatoriale. Në vitin 1991, udhëhoqi grevën studentore për shembjen e kulteve të diktaturës.

Përgjatë viteve të angazhimit publik, Blendi Gonxhja ka themeluar dhe drejtuar shumë organizata e shoqata rinore, jo-qeveritare dhe humanitare si: Federata e Rinisë, Këshilli Studentor, Fondacioni Zvicerian në Ndihmë të Shkollave, si dhe ka mbajtur role kryesore në Forumin për Demokraci dhe Aleancën Demokratike. Një angazhim i rëndësishëm ishte edhe roli si Koordinator Kulturor i të parit grup të Korpusit të Paqes së SHBA në Shqipëri.

Në Korrik 1996, Blendi Gonxhja dëshmoi përpara Komitetit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në “Dëgjesën për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë në Shqipëri” gjatë Kongresit Amerikan. Po atë vit, iu akordua Bursa “Fullbright” në Fakultetin e Studimeve Europiano-Lindore, Universiteti i Miçiganit (SHBA).

Në vitin 1998, Blendi Gonxhja u emërua si Shef i Kabinetit i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Edi Rama, ku u angazhua për zhvillimin e politikave mbrojtëse dhe të qëndrueshme të cilat u finalizuan me njohjen e Butrintit si Park Kombëtar, krijimin e Fondacionit të Butrintit (një nga zonat më të rralla për vlerat arkeologjike dhe të ekosistemeve në rajon), zhvillimin e Projektit të Bankës Botërore për turizmin elitar, ruajtjen e Zonës së Bregdetit të Jugut, si dhe shumë projekte të tjera në promovimin e artit dhe kulturës në Shqipëri.

Në vitin 2000, Blendi Gonxhja u emërua Nënkryetar i Bashkisë së Tiranës. Pas impenjimit si Këshilltar i Fondacionit “Rothschild” dhe “Packard” në 2003, iu dedikua aktivitetit si një sipërmarrës në fushën e shërbimeve të lidhura me transportin për pasagjerë dhe automjetet në Greqi dhe Shqipëri, duke mbajtur edhe një profil publik aktiv ndër vite.

Nga Gushti 2015, Blendi Gonxhja iu bashkua ekipit të ri të Bashkisë Tiranë të drejtuar nga Kryetari Erion Veliaj si Drejtor i Përgjithshëm i Ndërmarrjes Nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit. Nga Tetori 2015, drejtoi Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit të themeluar nga Bashkia Tiranë, ku gjatë periudhës që drejtoi këtë agjenci, u ndërmorën nisma thelbësore për kryeqytetin që sollën transformimin e Parkut të Madh të Liqenit Artificial dhe rikualifikimin e objekteve publike ku vlen të veçohet Amfiteatri i Tiranës, krijimin e dhjetra shesheve të reja rekreative për fëmijët nëpërmjet projektit Luaj Tirana, nisma “Dhuro një Pemë” në kuadër të projektit të Pyllit Orbital, aktivitetet rekreative të Tirana Ime Outdoor e shumë projekte të tjera.

Nga Nëntori 2018, Blendi Gonxhja u emërua nga Kryeministri Edi Rama për të drejtuar Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, institucion në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.


Këshilli Drejtues i DPSHTRR-së

Këshilli Drejtues i DPSHTRR përbëhet nga 5 anëtarë:

  • Z. Hantin Bonati             Kryetar
  • Z. Maksim Tashi              Anëtar
  • Znj. Edesa Gega              Anëtare
  • Z. Enea Karakaçi             Anëtar
  • Z. Salarjon Totaj              Anëtar

Curriculum Vitae

Blendi Gonxhja 
General Director of the General Directorate of Road Transport Services, institution under the Ministry of Infrastructure and Energy.

In 1989, Blendi Gonxhja graduated from the Artistic High School "Jordan Misja" in Tirana, and in 1993, he graduated from the Higher Institute of Arts (today UAB). As one of the most prominent youth voices, Blendi Gonxhja was among the main leading protagonists of the Student Movement for Democracy that hastened the end of the most brutal communist regime in the East in December 1990 and one of the founders of the first opposition party, post-dictatorship era. In 1991, he led the student strike to overthrow the cults of the dictatorship.

Over the years of public engagement, Blendi Gonxhja has founded and led many youths, non-governmental and humanitarian organizations, and associations such as the Youth Federation, the Student Council, the Swiss Foundation for School Aid, and has held key roles in the Forum for Democracy and Democratic Alliance. An important commitment was the role of Cultural Coordinator of the first group of the US Peace Corps in Albania.

In July 1996, Blendi Gonxhja testified before the International Relations Committee on "Hearing on Human Rights and Democracy in Albania" during the US Congress. That same year, he was awarded the Fulbright Scholarship at the Faculty of Eastern European Studies, University of Michigan (USA).

In 1998, Blendi Gonxhja was appointed as Chief of Cabinet of the Minister of Culture, Youth and Sports, Edi Rama, where he committed to the development of protection and sustainable policies which were finalized with the recognition of Butrint as a National Park, the establishment of the Butrint Foundation (one of the rarest areas for archaeological and ecosystem values in the region), the development of the World Bank Project for elite tourism, the preservation of the South Coast Area, and many other projects in the promotion of art and culture in Albania.

In 2000, Blendi Gonxhja was appointed Deputy Mayor of Tirana. After becoming an Advisor to the Rothschild and Packard Foundation in 2003, he dedicated himself to working as an entrepreneur in the field of passenger and vehicle transport services in Greece and Albania, maintaining an active public profile over the years.

From August 2015, Blendi Gonxhja joined the new team of the Municipality of Tirana led by Mayor Erion Veliaj as General Director of Enterprise no. 1 of City Workers. From October 2015, he headed the Parks and Recreation Agency established by the Municipality of Tirana. During the period he headed this agency, substantial initiatives were undertaken that brought the transformation of the Great Park of the Artificial Lake and the requalification of public buildings where the Amphitheater of Tirana is worth mentioning; the creation of dozens of new recreational squares for children through the Play Tirana project, the "Donate a Tree" initiative within the Orbital Forest project, the recreational activities of My Tirana Outdoor and many other projects.

From November 2018, Blendi Gonxhja was appointed by Prime Minister Edi Rama to head the General Directorate of Road Transport Services, an institution under the Ministry of Infrastructure and Energy.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga