Apliko për Punë

You are here

 

Plotësoni formularin për të aplikuar për vendin vakant

 

Tё dhёna personale
1. LETËR INTERESI KU APLIKANTI PËRSHKRUAN ARSYEN E APLIKIMIT PËR PUNË, AFTËSITË E TIJ PROFESIONALE
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
2. JETËSHKRIM (CV) ME FOTO PERSONALE
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
3. DIPLOMAT DHE LISTAT E NOTAVE (FOTOKOPJE TË NOTERIZUARA). PËR DIPLOMAT E LËSHUARA JASHTË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË PËRCILLET EDHE NJEHSIMI NGA MINISTRIA PËRGJEGJËSE PËR ARSIMIN
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
4. FOTOKOPJE TË LIBREZËS SË PUNËS (TË GJITHA FAQET QË VËRTETOJNË EKSPERIENCËN NË PUNË)
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
5. LETËR REFERENCE NGA PUNËDHËNËSIT E MËPARSHËM APO AKTUAL MBI PERFORMANCËN E APLIKANTIT DHE KOMUNIKIMIT ETIK TË TIJ
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
6. DËSHMI PËR KUALIFIKIME TË NDRYSHME QË PËRPUTHEN ME VENDIN E PUNËS
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
7. DËSHMI E GJENDJES GJYQËSORE (DËSHMI PENALITETI) DHE MJEKËSORE
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
8. DOKUMENT IDENTIFIKIMI VETJAK (FOTOKOPJE PASAPORTË / LETËRNJOFTIMI ID)
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
9. ÇDO DOKUMENT TJETËR QË VËRTETON KËRKESAT E MËSIPËRME
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga