Njoftim për pozicion vakant, “Specialist Arkëtimesh”, në Zyrën e Shërbimeve Lushnje, në DRSHTRR Fier, me kontratë me afat të caktuar “Zëvendësues”

You are here

Njoftim për pozicion vakant, “Specialist Arkëtimesh”, në Zyrën e Shërbimeve Lushnje, në DRSHTRR Fier, me kontratë me afat të caktuar “Zëvendësues”

Në mbështetje të Ligjit Nr. 7961​, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, DPSHTRR ka nisur procesin e rekrutimit për pozicionin vakant “Specialist Arkëtimesh”, në Zyrën e Shërbimeve Lushnje, në DRSHTRR Fier, me kontratë me afat të caktuar “Zëvendësues”.

Aplikantët që shprehin interesin për të aplikuar në pozicion vakant duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Kritere të përgjithshme: 

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jenë shtetas shqiptar;
 3. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerjen e një vepre penale;
 4. Preferohet të kenë kryer specializime e kualifikime të ndryshme që lidhen me vendin e punës;
 5. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR;
 6. Të mos kenë masa disiplinore në fuqi nëse janë në marrëdhënie pune;
 7. Të mos kenë konflikt interesi me objektin e veprimtarisë së institucionit;

Kritere specifike:

 1. Të kenë kryer arsimin e mesëm ose të lartë;
 2. Të kenë eksperiencë të mëparshme në punë;

Aplikanti ka detyrimin të dorëzojë bashkangjitur aplikimit një deklaratë nën përgjegjësinë e tij ku deklaron vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar.

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë, online, dorazi ose me postë deri në datën 19.04.2024: 

 1. Letër interesi ku aplikanti përshkruan arsyen e aplikimit për punë, aftësitë e tij profesionale;
 2. Letër reference nga punëdhënësi i mëparshëm apo aktual, mbi performancën e aplikantit;
 3. Jetëshkrim (CV) me foto personale, (CV duhet të jenë në formatin europass shqip, me foto);
 4. Dokument identifikimi personal (fotokopje pasaporte / letërnjoftimi ID);
 5. Vetëdeklarim që nuk keni çështje gjyqësore në gjykim apo çështje në hetim nga prokuroria;
 6. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti);
 7. Raport i Aftësisë në Punë;
 8. Diplomat dhe listat e notave (fotokopje të noterizuara). Për diplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse për arsimin;
 9. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 10. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës (nëse ka);
 11. Deklaratën personale të nënshkruar lidhur me vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar;
 12. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme; 

 

Afati i Aplikimit: 
19/04/2024

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga