Njoftim për pozicion vakant “Specialist i kontrollit teknik/tahograf”, në Degën e Kontrollit Teknik të Mjeteve, në DRSHTRR Durrës

You are here

Njoftim për pozicion vakant “Specialist i kontrollit teknik/tahograf”, në Degën e Kontrollit Teknik të Mjeteve, në DRSHTRR Durrës

Në mbështetje të Ligjit Nr. 7961​, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, DPSHTRR ka nisur procesin e rekrutimit për pozicionin vakant “Specialist i kontrollit teknik/tahograf”, në Degën e Kontrollit Teknik të Mjeteve, në DRSHTRR Durrës.

Aplikantët që shprehin interesin për të aplikuar në pozicionin vakant duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Kritere të përgjithshme: 

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jenë shtetas shqiptar;
 3. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerjen e një vepre penale;
 4. Preferohet të kenë kryer specializime e kualifikime të ndryshme që lidhen me vendin e punës;
 5. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR;
 6. Të mos kenë masa disiplinore në fuqi nëse janë në marrëdhënie pune;
 7. Të mos kenë konflikt interesi me objektin e veprimtarisë së institucionit;

Kritere specifike:

 1. Të kenë kryer ciklin e parë ose të dytë të studimeve universitare, në degën Inxhinieri Mekanike ose studimet profesionale në fushën e mekanikës;
 2. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR;

Aplikanti ka detyrimin të dorëzojë bashkangjitur aplikimit një deklaratë nën përgjegjësinë e tij ku deklaron vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar.

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë, online, dorazi ose me postë deri në datën 25.04.2024: 

 1. Letër interesi ku aplikanti përshkruan arsyen e aplikimit për punë, aftësitë e tij profesionale;
 2. Letër reference nga punëdhënësi i mëparshëm apo aktual, mbi performancën e aplikantit;
 3. Jetëshkrim (CV) me foto personale, (CV duhet të jenë ne formatin europass shqip, me foto);
 4. Dokument identifikimi personal (fotokopje pasaporte / letërnjoftimi ID);
 5. Vërtetim që nuk keni çështje gjyqësore në gjykim;
 6. Vërtetim që nuk keni çështje në hetim nga prokuroria;
 7. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti);
 8. Raport i Aftësisë në Punë;
 9. Diplomat dhe listat e notave (fotokopje të noterizuara). Për diplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse për arsimin;
 10. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 11. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës (nëse ka);
 12. Deklaratën personale të nënshkruar lidhur me vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar;
 13. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme; 
Afati i Aplikimit: 
25/04/2024

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga