Njoftim për pozicion vakant “Specialist i parë”, në Sektorin e Mbikëqyrjes së QKT-ve, në Drejtorinë e Kontrollit Teknik të Mjeteve dhe Mbikëqyrjes së QKT-ve..

You are here

Në mbështetje të Ligjit Nr. 7961​, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, DPSHTRR ka nisur procesin e rekrutimit për pozicionin vakant “Specialist i parë”, në Sektorin e Mbikëqyrjes së QKT-ve, në Drejtorinë e Kontrollit teknik të Mjeteve dhe të Mbikëqyrjes së QKT-ve, në DPSHTRR.

Aplikantët që shprehin interesin për të aplikuar në pozicion vakant duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Kritere të përgjithshme: 

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jenë shtetas shqiptar;
 3. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerjen e një vepre penale;
 4. Preferohet të kenë kryer specializime e kualifikime të ndryshme që lidhen me vendin e punës;
 5. Të mos kenë masa disiplinore në fuqi nëse janë në marrëdhënie pune;
 6. Të mos kenë konflikt interesi me objektin e veprimtarisë së institucionit;
 7. Të përfaqësojë denjësisht interesat e institucionit dhe të kryejnë detyrat përkatëse.
 8. Të zbatojnë me rigorozitet Kodin e Etikës të institucionit.

Kritere specifike:

 1. Të kenë kryer ciklin e parë ose të dytë të studimeve universitare, në degët Inxhinieri Mekanike, Informatikë, Elektronikë ose Drejtësi.
 2. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR.

Aplikanti ka detyrimin të dorëzojë bashkangjitur aplikimit një deklaratë në përgjegjësinë e tij ku deklaron vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar.

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë, online, dorazi ose me postë deri në datën 17.10.2022: 

 1. Letër interesi ku aplikanti përshkruan arsyen e aplikimit për punë, aftësitë e tij profesionale;
 2. Jetëshkrim (CV) me foto personale, (CV duhet të jenë ne formatin europass shqip, me foto);
 3. Diplomën dhe listën e notave (fotokopje të noterizuara). Për diplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse për arsimin;
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës (nëse ka);
 6. Dokument identifikimi personal (fotokopje pasaporte/letërnjoftimi ID);
 7. Deklaratën personale të nënshkruar lidhur me vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar;
 8. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme.
Afati i Aplikimit: 
17/10/2022

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga